Na základě neustále diskutovaného IBR jsme pro vás publikovali již dva články:

V prvním jste se mohli seznámit se samotným onemocnění: K PŘEČTENÍ ZDE

Druhý článek jsme věnovali Národnímu ozdravovacímu systému v České republice, abyste měli dostatečný přehled, jak na tom jsme: K PŘEČTENÍ ZDE

-> níže naleznete zkratku BHV1, což znamená Herpesvirus bovis-1 -> herpesvirové onemocnění -> Infekční bovinní rinotracheitida (IBR)

V roce 2019 lze předpokládat, že Česká republika se stane „IBR prostá“, jelikož procento hospodářství, která lze považovat za prostá, v ČR přesáhl požadovaných 99,8 %, a tak Státní veterinární správa připravila žádost o uznání nového statusu.


Co nastane až Česká republika bude označena za IBR prostou?

V případě reinfekce (opětovná nákaza) vašeho stáda, po uznání statusu se musí ČR řídit přílohou III rozhodnutí Komise (ES) č. 558/2004 -> prostudovat řádně můžete ZDE.

Jestliže chcete, aby byl zachován status vašeho chovu zbaveného IBR, je nutné dodržovat alespoň jeden z následujících kontrolních režimů:

-> všechen hovězí dobytek v chovu starší 24 měsíců reagoval negativně na zkoušku séroreakce rozlišující protilátky, provedenou na vzorku krve odebrané v intervalech maximálně 12 měsíců

-> sérologické setření ohledně protilátek proti BHV1 bylo provedeno s negativním výsledkem na nejméně jednom individuálním vzorku mléka nebo na smíchaných vzorcích mléka odebraných od maximálně 5 zvířat, odebíraných v intervalech maximálně 12 měsíců od všech dojících zvířat, a všechny nedojící samice a samci hovězího dobytka v chovu starší 24 měsíců reagovali negativně na zkoušku séroreakce určující protilátky, provedenou na vzorku krve odebraném v intervalech maximálně 12 měsíců;

-> v případě mléčných farem, na kterých tvoří minimálně 30 % kusů hovězího dobytka dojící krávy, byla s negativním výsledkem provedena zkouška séroreakce na protilátky proti BHV1 na nejméně dvou vzorcích mléka odebraných od maximálně 50 zvířat – závisí na použitém testu – v intervalech nejméně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců a sérologické šetření ohledně protilátek, bylo provedeno s negativním výsledkem, v každém případě na nejméně jednom vzorku krve odebraném od všech nedojících samic hovězího dobytka a samců starších 24 měsíců v intervalech maximálně 12 měsíců.


Status chovu hovězího dobytka zbaveného BHV1 je dočasně odejmut tam, kde během šetření popsaného v odstavcích výše ve třech bodech, reagovalo některé zvíře na test na protilátky POZITIVNĚ!


V případě reinfekce (opětovná nákaza) stáda po tom co ČR získá status země prosté IBR je nutno:

1) Na postiženém hospodářství jsou nařízena mimořádná veterinární opatření a zakázán přesun zvířat.

2) Vymýcení choroby může být provedeno radikální způsobem (všechna zvířata putují na jatka) nebo eliminačním způsobem (došetření celého stáda a vyřazení všech pozitivních zvířat na jatka).

  • V případě malého počtu zvířat je lepší zvolit radikální postup.

  • Postup vymýcení choroby je závislí na velikosti stáda a procentu pozitivních zvířat.

3) Po 30 dnech od vyřazení posledního známého pozitivního zvířete musí být celé stádo znovu sérologicky vyšetřeno (všechna zvířata).

  • Vyšetření se provádí při dvou příležitostech v intervalu nejméně 2 měsíce.

  • Pokud je nějaké zvíře pozitivní, tak musí být vyřazeno (na jatka) a po 30 dnech od jeho vyřazení znovu sérologicky vyšetřeno celé stádo.

4) Po 3 měsících od posledního negativního vyšetření celého stáda musí být znovu sérologicky vyšetřena všechna zvířata ve stádě.

  • Pokud je vše negativní, mohou být mimořádná opatření zrušena a stádo je uznáno znovu za prosté IBR.


Text: redakce

Zdroj úvodní fotografie: <http://www.prolekare.cz/hojeni-ran-ve-veterine-novinky/kazuistika-infekcni-bovinni-keratokonjunktivitida-neboli-ruzove-oko-7841>
Zdroj: 2004/558/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (oznámeno pod číslem K(2004) 2104)(Text s významem pro EHP)