Dobrý zdravotní stav končetin a zejména paznehtů je jedním z hlavních předpokladů úspěšného chovu. Onemocnění paznehtů má nepříznivý dopad na pohodu zvířat a ve svém důsledku zhoršuje i další ukazatele stáda. Onemocnění paznehtů nemá jednu příčinu, ale patří mezi onemocnění multifaktoriální, kdy se na vzniku nemoci podílí vnější a vnitřní faktory.

-> Mezi vnější faktory patří především technologie ustájení, zoohygiena chovu, kvalita výživy, výskyt metabolických poruch a úroveň ošetřovatelské péče o chovaná zvířata.

-> Mezi faktory vnitřní řadíme genetickou predispozici jedince, dopad nepravidelného utváření končetin či paznehtů, věk zvířete a další.


Onemocnění rohoviny paznehtu

Mezi onemocnění postihující rohovinu paznehtu patří hniloba rohoviny patek, rozštěp rohové stěny a horizontální rýhy, kroužky a doupě (dutina v rohovině paznehtu).

Při hnilobě rohoviny patek dochází k narušení celistvosti rohoviny a jejímu následnému rozpadu v oblasti patek.

Příčinou vzniku je zejména:

-> špatná hygiena prostředí s vysokou koncentrací amoniaku a vlhkosti

-> snížená kvalita rohoviny při celkových onemocněních

-> špatně upravené paznehty.

Postižená rohovina je rozbředlá, změněná v mazlavou načernalou zapáchající hmotu. Pokud není postižena škára, tak zvíře nekulhá.


Onemocnění škáry paznehtu

Mezi záněty škáry paznehtu patří jednak laminitidy, dále ohraničený zánět, hnisavý zánět a specificko-traumatické záněty škáry paznehtu, kam patří vřed chodidla a „onemocnění bílé čáry“.

-> Laminitida

Laminitida neboli schvácení paznehtů je neinfekční zánět škáry paznehtní (pododermatitis), charakterizovaný poruchami jejího krvení. Obecně lze říci, že nárůst schvácení paznehtů je často spojován se zvyšující se užitkovostí a zaváděním nových technologií chovu nebo výživy. Na jejím vzniku se podílejí zejména metabolické a toxické faktory.

Proces akutního schvácení začíná kontrakcí cév ve škáře a to vede ke změnám v okolní tkáni. Výsledkem je výstup krvácivého výpotku, městnání lymfy z důvodu nemožnosti jejího průtoku mízními cévami, vznik otoku a ohraničené nekrózy. V těžkých případech může dojít k rotaci paznehtní kosti okolo její příčné osy, takže její hrot stlačuje část škáry, což spolu se zánětem, způsobuje bolestivost.

Při subklinické acidóze bachorového obsahu roste obsah baktérií tvořících kyselinu mléčnou a dochází k poklesu pH bachorového obsahu, což se projevuje rozdílným trávením bílkovin se vznikem histaminu. Dochází současně k odumírání bachorové mikroflóry, čímž vznikají endotoxiny. Endotoxiny mohou vznikat také z odumřelých bakteriálních kmenů v průběhu těžkých koli-mastitid nebo endometritid. Látky jako histamin a endotoxiny jsou schopny vyvolat změny krevní cirkulace ve škáře paznehtní.

Kromě vlivů metabolických, může dojít k traumatickému schvácení následkem přetížení po dlouhých pochodech na tvrdých nerovných cestách, zde se také projevují další faktory, jako například zanedbaná péče o paznehty, charakter podlahy ve stáji a jiné.

-> Vřed chodidla (Rusterholzův vřed)

Vřed chodidla (Rusterholzův vřed) je specifická léze patkové škáry. Léze se vyskytují zejména u krav s vysokou dojivostí, které jsou ustájeny v nevyhovujících podmínkách. Dnes se toho onemocnění považuje především za následek laminitidy, kdy při poklesu a rotaci paznehtní kosti dochází k mechanickému tlaku na škáru a vzniká ohraničený zánět spojený s poruchou tvorby rohoviny a její barevnou změnou. Postupně může dojít až k perforaci rohového chodidla, tuto fázi označujeme jako otevřený vřed.


Léčba

Terapie spočívá zejména v úpravě paznehtů, podkování, desinfekci, případně v chirurgické léčbě. U laminitid se doporučuje zvíře umístit do samostatného boxu s bohatou podestýlkou, přikládat studené obklady na paznehty a upravit metabolické poruchy. Prevence onemocnění paznehtů spočívá ve správné zoohygienické praxi (shrnování hnojné chodby, suché klima ve stáji…), ošetřování a pravidelné úpravě paznehtů. Dále je třeba předcházet acidózám bachorového obsahu a dalším onemocněním, která mohou vyvolat laminitidu.


MVDr. Zuzana Nováková