Mastitida způsobená bakteriemi Staphylococcus aureus (S. aureus ) patří mezi nejnáročnější z hlediska managementu stáda a léčení. Obecně se uvádí procento úspěšné léčby mezi 30-50% . Úspěšné kontroly lze dosáhnout pouze prevencí nových infekcí a vyřazováním pozitivních krav.  Ruce dojiček, utěrky, vložky do strukových násadců a mouchy jsou způsoby, kterými se infekce může šířit z krávy na krávu. Organismy pravděpodobně pronikají do strukového kanálku během dojení.

Role ID4 BTT testu v boji proti St. aureus

ID4 BTT neboli Intelligence Diagnostics 4 Bulk Tank Test je specifické, vysoce citlivé kultivační médium uzpůsobené diagnostice z mléčného tanku. Umožňuje diagnostiku bakterií, řas a kvasinek a odráží bakteriologické pozadí celé farmy. Je obecně známé, že odhalit St. aureus ve stádě se nemusí povést hned napoprvé z důvodu jeho přerušovaného vylučování a test je nutné několikrát zopakovat. Pokud tento test vyjde pozitivní na St. aureus, pak je velmi pravděpodobné, že se tento patogen ve stádě nachází.

Tento test z výše uvedených důvodů nemusí také napoprvé odhalit St. aureus, ale pokud se provádí pravidelně alespoň v měsíčním intervalu, tak po třech odběrech se bakterie buď najde nebo v chovu není.

Co nám tedy ID 4 Bulk Tank Test dokáže odhalit?

  1. Portfolio nepatogenních bakterií – umožňuje hodnotit efektivitu hygienických opatření a přípravků
  2. Portfolio patogenů ve stádě – umožňuje tedy okamžitý přehled o tom, co se ve stádě vyskytuje v daný okamžik
  3. Sledování bakteriální zátěže v čase (pro patogeny i nepatogeny) – během několika dnů lze ověřit efektivitu provedených opatření – sledovat dynamiku v průběhu času, měsíce, čtvrt roku, roku apod.

Při odstraňování problémů se stádem s problémem s vysokým SCC se doporučuje kultivace všech krav s vysokým SCC (>400 000 buněk/ml). Pokud to zahrnuje více než 20 % stáda, pak je nejlepší kultivovat 20 až 30 krav s nejvyšším SCC. Tyto výsledky budou indikovat typ problému mastitidy v daném stádě, což umožňuje vhodnější doporučení na základě výsledků jednotlivých farem.

Dojení jako kritický bod přenosu

Nejznámější cestou přenosu tohoto patogena je cesta z krávy na krávu díky nedostatečnému mezioplachu. Svojí roli zde ale mají i další faktory související s dojením. Nepravidelné kolísání podtlaku a nevhodný tvar strukového násadce může způsobit zpětný tok mléka proti struku, které již obsahuje bakterie uvolněné z kontaminovaných vložek nebo špinavých a mokrých struků. Tyto bakterie se pak dostávají hluboko do strukového kanálku, kde se usazují v lézích a drobných poškození ze kterých se jen obtížně vyplavují ven.

U správně nastavené dojící jednotky by se nemělo vyskytovat prokluzování vložky, jakékoliv výkyvy podtlaku – nízký podtlak, neúčinná regulace podtlaku, náhlé sejmutí dojící jednotky. Výzkum ukázal, že sklouznutí strukových násadců může způsobit 10-15% nových mastitid.

ADF – dojící systém s řízeným podtlakem

Systém ADF řeší hned několik kritických míst během dojení. Díky řízenému podtlaku během dojení nevznikají otoky báze struku a hyperkeratózy tímto způsobené (převážná většina hyperkeratóz). Ještě než je dojící jednotka sejmuta dochází k nadipování struku, čímž se eliminuje možnost kontaminace struku bakteriemi v době mezi sundáním dojícího stroje a nadipováním. A hned po této operaci je proveden automatický mezioplach, který brání přenosu patogenů z krávy na krávu.

Prevence nových infekcí Staphylococcus aureus

Krávy infikované S. aureus musí být izolovány od ostatních krav, aby se zabránilo šíření infekce. Infikované krávy by měly být označeny jedinečnou viditelnou identifikací, jako jsou speciální barevné pásky na nohy. Mezi možné způsoby izolace patří:

  1. Nedojte krávy a jalovice stejným strukovým násadcem, který se používá k dojení krav s problémy s mastitidou.
  2. Oddělte krávy infikované S. aureus do jedné skupiny a dojte jako posledníDalší alternativou je vytřídit infikované krávy před každým dojením a zadržet je v izolačním kotci, dokud nebudou všechny ostatní krávy podojeny.
  3. Pokud jsou zakoupeny jalovice nebo krávy, měly by být odděleny, dokud nebude možné kultivovat vzorky mléka a určit tak jejich patogeny.
  4. Automatický mezioplach zamezí přenosu patogenů z krávy na krávu
  5. Vyřaďte infikované krávy, zejména ty s jinými problémy. Často není ekonomicky proveditelné vyřadit starší krávu, která produkuje 36-40kg mléka. U každé krávy, která měla ve stejném čtvrtletí třikrát nebo vícekrát klinickou mastitidu, nebo u každé krávy, jejíž mléko bylo vyřazeno z dodávky na více než 28 dní během současné laktace by se mělo uvažovat o vyřazení ze stáda. Je důležité vést záznamy o mastitidách, včetně ošetřených krav a ubikací a použité léčby.
  6. Mouchy také přenášejí řadu organismů způsobujících mastitidu, které mohou kolonizovat tyto léze struků. Eliminace míst rozmnožování much je jedním z aspektů kontroly much. Mouchy se množí v rozkládajícím se krmivu nebo nahromaděném hnoji, včetně výběhů, teletníků a boxových stájí.

zdroj foto: https://adfmilking.com/nz/case-studies/harold-loijen-dairy-farmer/