Svaz chovatelů masného skotu je pověřen řízením šlechtitelské práce v chovu masného skotu v rámci celé republiky. Na základě pověření Ministerstva zemědělství provádí kontrolu užitkovosti ve stádech, zajišťuje kontrolu dědičnosti (výpočet plemenných hodnot), hodnocení zevnějšku zvířat, výběry mladých býků při jejich zařazování do plemenitby, vede plemenné knihy pro jednotlivá plemena masného skotu.

Kontrola užitkovosti masných plemen skotu

Podkladem pro provádění kontroly užitkovosti u masného skotu (KUMP) je „Metodika kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka“. KUMP je rozdělena do tří stupňů – A, B a C, přičemž pro šlechtitelskou práci je rozhodující stupeň „A“. Základním principem KUMP je objektivní zjišťování hmotností telat v obdobích rozhodujících pro výpočet hmotnosti ve věku 120, 210 a 365 dní. Tato vážení provádí pracovník ČSCHMS (inspektor), hmotnost při narození je zjišťována chovatelem.

Kromě hmotností jsou zjišťovány a evidovány užitkové vlastnosti:

-> u krav a jalovic – plemenná příslušnost a původ, vlastní užitkovost plemenice (u telat – živá hmotnost při narození, ve věku 120, 210, 365 dní), hodnocení zevnějšku a zjišťování tělesných rozměrů, věk při prvním otelení, průměrné mezidobí, počet mezidobí, datum otelení, průběh porodu (vyjádřeno stupnicí od 1 do 4), pohlaví telete, datum inseminace a použitý býk, v přirozené plemenitbě období působení býka ve stádě, délka březosti

-> u telat – označení telete (ušní známka, případně čip nebo tetování), hodnocení zevnějšku

-> u býků v přirozené plemenitbě – procento zabřezávání plemenic během připouštěcího období, hodnocení průběhu porodů, vlastní užitkovost potomstva (živá hmotnost telat při narození a ve věku 120, 210, 365 dní)

U všech kategorií je rovněž sledován výskyt rohů a změny a pohyby v rámci ÚE. Údaje zjištěné v KUMP se využívají pro stanovení rodokmenové, užitkové a plemenné hodnoty zvířete, dále k chovatelským a výrobním rozborům, zpracování šlechtitelských programů a výběru zvířat do plemenné knihy. Po uzavření kontrolního roku ČSCHMS ve spolupráci s ČMSCH a.s. zpracovává a vydává publikaci „Uzávěrky kontroly užitkovosti masných plemen skotu„,  které jsou souhrnnou informací sumarizující výsledky šlechtitelské práce jednotlivých plemen za dané období.

Uzávěrky Kontroly užitkovosti naleznete ZDE.


Hodnocení zevnějšku

Hodnocení exteriéru se provádí v souladu s „Metodikou popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu“. Metodika je určena k popisu a hodnocení zevnějšku všech věkových kategorií chovaných masných plemen skotu v ČR. Hodnocení je prováděno pro konkrétní plemeno školeným bonitérem/inspektorem svazu.

Vlastní hodnocení představuje bodové vyjádření hodnoceného znaku v rozpětí od 1 (minimální) do 10 (maximální) bodů v rámci biologických extrému hodnoceného plemene.

Hodnotí se tyto znaky:

Tělesný rámec – zahrnuje hodnocení výšky těla, délky těla a hmotnosti. Maximální součet bodů za popisované znaky je 30.

Kapacita těla – zahrnuje vizuální hodnocení přední šířky hrudníku, hloubky hrudníku a zádě. Maximální součet bodů za popisované znaky je 30.

Osvalení – je charakterizováno osvalením plece, hřbetu a zádě. Maximální součet bodů za popisované znaky je 30.

Užitkový typ – zahrnuje hodnocení celkové ušlechtilosti zvířete, harmonie tělesné stavby a pohlavního výrazu. Maximální součet bodů je 10.

Kromě těchto znaků jsou také hodnoceny a evidovány vady exteriéru. Konečné hodnocení je vyjádřeno celkovým součtem získaných bodů (maximální možný počet je 100).

Výsledky popisu a hodnocení zevnějšku jsou součástí odhadu plemenné hodnoty. Jsou také využívány při sestavování připařovacích plánů, při základních výběrech plemenných býků, případně při dalších příležitostech jako jsou výstavy, svody a přehlídky zvířat apod.

4-duben-li_denk-jaroslav-melger

Foto: Karel Melger


Testování vlastní užitkovosti masných býků

Testování vlastní užitkovosti masných býků se řídí „Metodikou pro odchov a zkoušky vlastní užitkovosti býků masných plemen skotu“. Mladí býčci narození ze záměrného připařování a předvybraní na základě kritérií stanovených šlechtitelskými programy jsou naskladňováni na odchovny plemenných býků (OPB), kde jsou za standardních podmínek prověřovány jejich užitkové vlastnosti. Zástav býčků a jejich odchov probíhá na OPB turnusovým způsobem (4 turnusy). Cílem testu vlastní užitkovosti je zjišťování růstových schopností jednotlivých býků.

Během testace (vlastní test trvá 120 dní) je zjišťována hmotnost a tělesné rozměry, které jsou po skončení testu podkladem pro selekci a výběr býků pro potřebu plemenitby. Hodnocení růstové schopnosti býků, jejich tělesné rozměry a hodnocení zevnějšku je zpracováváno matematicko-statistickými metodami. Selekční kritéria jsou stanovena na základě šlechtitelských programů. V den zahájení testu a při základním výběru je provedeno lineární hodnocení.

Vlastní databáze všech masných plemenných býků naleznete ZDE

Karel Melger

Plemenné hodnoty

Kontrola užitkovosti masných plemen skotu (dále jen KUMP), kterou od roku 1991 zajišťuje v České republice Český svaz chovatelů masného skotu (dále jen ČSCHMS), poskytuje v současné době značné množství informací o jednotlivých plemenech a v rámci plemen o růstové schopnosti konkrétních jedinců. Od roku 2000 je snahou ČSCHMS využít tyto informace intenzivně při šlechtění masných plemen skotu a při výběru plemeníků do plemenitby. Podmínkou šlechtění je ohodnocení jedinců plemennou hodnotou. Dnes je odhad plemenné hodnoty všeobecně prováděn pomocí metody animal model (individuální model jedince).

Plemenné hodnoty naleznete ZDE

Karel Melger

Plemenné knihy

V rámci ČR jsou založeny a vedeny plemenné knihy masných plemen skotu samostatně pro jednotlivá plemena. Jejími nositeli jeprávě  Český svaz chovatelů masného skotu, jako uznané chovatelské sdružení na základě pověření MZe ČR. Právním základem plemenné knihy je zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, vyhláška MZe ČR č. 471/2000 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona a stanovy Českého svazu chovatelů masného skotu. Plemenné knihy jsou vedeny dle „Řádu plemenných knih“. 


Šlechtitelské programy

Šlechtitelské programy jsou základními dokumenty, které určují směry a metody šlechtění jednotlivých plemen za účelem dosažení chovného cíle.


Řády plemenných knih

Řády plemenných knih navazují na šlechtitelské programy, které dále rozvíjí a určují pravidla pro vedení plemenných knih, a to zejména podmínek zápisu plemeníků a plemenic do jednotlivých oddílů.


Aplikace webKUMP

Webové aplikace „Kontrola užitkovosti masného skotu“, zkráceně webKUMP, je určena všem chovatelům, kteří jsou zapojeni do kontroly užitkovosti masného skotu vedené Českým svazem chovatelů masného skotu.

Tato služba umožňuje on-line přístup k datům z kontroly užitkovosti, které jsou v rámci chovu a stájí vedeny.

Pomocí různých filtrovacích a vyhledávacích kritérií si sami chovatelé mohou zpracovávat nejenom základní sestavy na které jsou zvyklí od svého inspektora, ale také další rozšířené výstupy, které si mohou dle vlastních požadavků vytvářet a následně s pomocí exportů hlouběji analyzovat. Díky tomu mají kdykoliv komplexní přehled o v stádě v aktuálním čase, ale rovněž historicky.

Pavla Vydrová – Svaz chovatelů masného skotu 

Úvodní foto: Vítek Čepelák