Již v dobách dávno minulých nebyly pozemky vyrovnané a výnosy plodin se v různých místech lišily. Každý sedlák znal velmi dobře své pozemky a věděl přesně, která část pole je úrodnější a na které části se intenzivní hospodaření vyplatí méně. Všechny tyto informace byly získávány především tradicí dlouhodobým pečováním o krajinu, které se dědilo z generace na generaci.

Nové možnosti identifikace a umístění rozdílných míst v rámci jednotlivých pozemků pomocí nových technologií začaly být rozvíjeny na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. To vedlo k provádění pěstebních operací na správných místech, se správnou intenzitou a ve správný čas.


Co to je precizní zemědělství?

Je to princip hospodaření spojený s používáním nových moderních technologií. Klíčovým faktorem je získání maximálního množství informací o pozemku a také změny jednotlivých hodnot v rámci pozemku. Aby se získaná data dala přiřadit k danému místu, je nutné k nim přiřadit data o poloze z GPS přijímače. Po nasbírání dostatečného množství dat je pak možné ve speciální GIS aplikaci vytvořit mapu zachycující heterogenitu pozemku. Následně lze vytvořit  např. specializované aplikační mapy podle zásobenosti živin podle kterých pak aplikační technika dodá do půdy potřebné množství hnojiva. Z údajů ze sklízecích mlátiček během sklizně pak lze vytvořit výnosové mapy, které zachycují kolik zrna bylo sklizeno na konkrétním místě pozemku a podobně lze stanovit i mapu pro užití prostředků na ochranu rostlin.

Obr. č.1: Výnosová mapa

vynosova-mapa

Zohlednění jednotlivých ploch v rámci pozemku na daném stanovišti a přizpůsobení pěstitelským vstupům konkrétnímu stanovišti přináší ekonomické přínosy optimalizované rostlinné produkce, omezení rizika environmentálního znečištění nadměrnou aplikací agrochemických prostředků a zlepšení dohledatelnosti pomocí záznamů polních operací.


Precizní zemědělství zahrnuje 5 bodů:

  • Sběr dat (vzorkování půdy, zjišťování stavu porostu)

  • Diagnostika

  • Analýza dat (mapování, naplánování)

  • Provedení příslušné pěstební operace

  • Zhodnocení

Základní principy precizního zemědělství nejsou žádnou novinkou. Variabilitu půdních a porostních faktorů, jak prostorovou a časovou, v rámci jednotlivých honů si pěstitelé uvědomovali již před několika staletími. Se zvětšováním pozemků, zintenzivňováním produkce a mechanizace již nebylo možné zohledňovat prostorovou nevyrovnanost honů bez vývoje moderních technologií. Mezi ty základní patří globální navigační satelitní systémy, geografické informační systémy, senzorová technika a aplikační ovládací prvky.

Nejdůležitější předpokladem je schopnost identifikace a stanovení variability, která představuje základní vstupní informaci. Mezi ukazatele, které se liší u jednotlivých zemědělských půd liší patří:

  • Struktura a pH

  • Podloží

  • Obsah půdní a organické hmoty, vody a různých minerálů

  • Sklon

Variabilitu pozemku lze rovněž chápat ve dvou směrech jako variabilitu prostorovou a časovou. Oba typy variability spolu úzce souvisí a prolínají se navzájem. U prostorové variability se sledovaný znak mění v rámci plochy pozemku a v případě časové se mění v čase. Struktura půdy a obsah organické hmoty se v průběhu času nijak výrazně nemění, proto se tyto vlastnosti mohou zaznamenávat v mapách a poté používat několik let. Jiná situace je pokud se jedná o vodu, dusík a aplikaci pesticidů během vegetačního období. Tyto údaje musí být zaznamenávány v reálném čase ihned po snímání.

Precizní zemědělství patří mezi mezioborovou disciplínu, která v sobě zahrnuje velké množství moderních poznatků z technických, biologických a ekonomických věd. I to je jeden z důvodů, proč ještě není zavedené v praxi natolik, jak se na začátku rozvoje předpokládalo a jeho potenciál je zatím využit jen částečně.

 

Marcela Otrubová

zdroj:
Křepelka, j., Precizní zemědělství a jeho přínosy
Škoda, V., Možnosti využití technologií precizního zemědělství v zemědělském podniku
foto:https://www.precisionag.com/systems-management/guidance/15-precision-agriculture-companies-to-watch-in-2016-opinion/
http://gisfile.com/agriculture.htm?sl=US