Akciová společnost MIKROP ČEBÍN pořádala 13. února v kulturním domě ve Větrném Jeníkově pravidelné celorepublikové setkání chovatelů skotu. Se zajímavým příspěvkem na téma subakutní ruminální acidózy (SARA) vystoupil Aurelien Piron ze společnosti Lellemand.

Na začátku uvedl, že SARA je a bude v chovech dojnic zásadním tématem. Podle celosvětové studie ji zažije až 50 % dojnic. Nové poznatky nám umožní doplnit dosavadní znalosti a pomohou minimalizovat negativní dopady tohoto onemocnění na užitkovost a zdravotní stav dojnic.

Dopad na ekonomiku není přesně kvantifikován, ale studie z Cornellské univerzity vyčíslují ztráty na 300 – 370 € na dojnici a rok. Ty zahrnují pokles tržeb za mléko, tuk, bílkovinu a zvýšené veterinární náklady.

Příčina vzniku SARA je nutričního původu. V bachoru je složitý ekosystém bakterií, prvoků a hub, který je ovlivňován složením krmné dávky. Vyšší podíl lehce fermentovatelných sacharidů za současného nedostatku strukturální vlákniny vede ke zvyšování počtu bakterií produkujících kyselinu mléčnou. Na tomto se největší měrou podílí Streptococus bovis. Zvýšená produkce kyseliny mléčné okyseluje bachorový obsah pod optimální hodnotu pH 6 – 6,4.

Bachorové pH je dynamické a velmi rychle se mění. Krátkodobé propady pH pod optimum nemusí být zdraví škodlivé, protože dojnice má schopnost adaptace a tyto výkyvy korigovat. Dojnice si vybírá delší částice TMR (směsná krmná dávka) a zvyšuje frekvenci přežvykování. Tyto změny v chování vedou k vyšší produkci slin a následně vyšší pufraci v bachoru. Dopad nižšího pH na organizmus závisí na schopnosti odstranit z bachoru vyprodukovanou kyselinu mléčnou a to buď neutralizací (pufrací), přeměněnou bakteriální mikroflórou (Magosphaera elsdenii) nebo absorpcí bachorovou stěnou. Množství takto odstraněné kyseliny závisí na funkčnosti bachoru a stavu bachorové stěny.

V případě dlouhodobého poklesu pH bachorového obsahu pod 5,8 se dojnice již nedokáže adaptovat a vzniká SARA.

Obr. č. 1 Změny v bachoru při vzniku SARA

obrazek-casopis

Dopad SARA na organizmus

Při poklesu pH bachorového obsahu dochází k nežádoucím změnám, které ovlivňují motilitu bachoru (pohyblivost). Klesá doba přežvykovaní pod optimálních 300 – 400 minut denně. Kratší doba přežvykování způsobuje nižší produkci slin a tím nižší pufraci. Dochází tak k dalšímu prohlubování problému.

Pokles pH pod 5,8 negativně ovlivňuje bachorovou mikroflóru zodpovědnou za trávení vlákniny. Ustává aktivita fibrolytických mikroorganismů a dochází ke změně profilu produkce těkavých mastných kyselin.

Snižuje se podíl kyseliny octové jako prekurzoru pro tvorbu mléčného tuku a zvyšuje se podíl kyseliny propionové.

Vysoká efektivita využití krmiva je v první řadě podmíněna zdravou bachorovou stěnou s dobře vyvinutými bachorovými papilami s maximální možnou absorpční schopností. Nízké pH vyvolává zánět a erozi bachorové stěny s odlučováním bachorových papil.

Trávení se stává méně efektivní. Přes vzniklé eroze v bachorové stěně mohou snáze prostupovat patogeny, které se šíří krví do celého těla. Ty následně vyvolávají záněty doprovázené tvorbou abscesů. SARA tak neovlivňuje pouze zažívací aparát, ale má dopad na celý organizmus. To se při dalším poklesu pH prohlubuje odumíráním větší části bachorové mikroflóry.

Odumřelé bakterie uvolňují specifické látky – endotoxiny, které se přes bachorovou stěnu absorbují a krevním řečištěm se dostávají do celého těla. Zde vyvolávají zánětlivé stavy. To potvrdila studie od LI et al. (2012), kde zvířata byla krmena vysokou dávkou jádra.

V jejich játrech byly následně zjištěny tzv. proteiny akutní fáze. To jsou proteiny, jejichž koncentrace v organizmu při zánětu stoupá. Tyto látky jsou spojovány s oxidativním stresem, který má negativní dopad na celkovou imunitu. Tím se zvyšuje náchylnost zvířete k dalšímu onemocnění např.  mastitidě, metritidě. SARA také vytváří v bachoru příznivé podmínky pro rozvoj bakterie Allisonella histaminiformans, produkující histamin. Ten se dostává do krve a zvyšuje její prosakování přes endotel cév a vyvolává laminitidu.

Kromě bachorové acidózy je stále více diskutovaným tématem i postruminální acidóza, tedy acidóza tlustého střeva.

Na rozdíl od bachoru není tenká stěna tlustého střeva přizpůsobena k absorpci většího množství těkavých mastných kyselin a je proto mnohem zranitelnější. Při vyšších dávkách jádra v krmné dávce nebo rychlejší pasáži tráveniny se dostává více škrobu do tlustého střeva, kde je fermentován za vzniku těkavých mastných kyselin. Ty nemohou být v dostatečné míře absorbovány a dochází k poklesu pH střevního obsahu. Acidóza tlustého střeva může způsobit rozvoj clostridii a vznik tzv. prosakujícího střeva. Dochází k rozvolnění pevného spojení mezi buňkami střevního epitelu, přes který mohou procházet nežádoucí látky. Tento stav vyvolává záněty.

Tab. č. 1 Změna pH a obsahu mastných kyselin s krátkým řetězcem v bachoru a tlustém střevě v závislosti na různém podílu jádra v krmné dávce

tabulka-mikrop

Celkový dopad SARA na organismus:

  • snížená užitkovost,
  • nepravidelný příjem krmiva,
  • snížená tučnost mléka,
  • zhoršená reprodukce,
  • zvýšená dispozice k vzniku onemocnění (průjem, mastitidy, laminitidy),
  • ekonomické ztráty.

Jak vyhodnotit SARA?

Riziko tohoto onemocnění je dáno nespecifickými příznaky a tím obtížnější diagnostikou. Nejsou patrné klasické klinické příznaky jako u akutní acidózy. Pro potvrzení SARA je potřeba komplexní přístup a sledování klíčových indikátorů, jako snížené přežvykování, naplněnost bachoru, ztráta tělesné kondice, konzistence výkalů, čistota zvířat, podíl dlouhých částic a přítomnost nestráveného zrna ve výkalech, výskyt laminitid, kolísaní příjmu sušiny, snížená mléčná užitkovost, pokles obsahu tuku v mléce aj.

V současnosti díky novým technologiím, sledujícím přežvykování nebo dokonce pH v bachoru, jsme schopni přesněji a efektivněji SARA rozpoznat. Tyto technologie jsou finančně nákladné, ale z pohledu ekonomických ztrát způsobených SARA opodstatněné.

Praktické přístupy k minimalizaci SARA

Jak již bylo uvedeno, příčiny SARA jsou nutričního původu, a proto základní preventivní opatření spočívá ve správně formulované krmné dávce. Není důležité jen její složení, ale také struktura. Je potřeba omezit přebírání v neprospěch dlouhých částic. Zde je dobrým pomocníkem Penn State separátor částic. Pro správnou funkci bachoru je potřeba dostatečné množství fyzikálně efektivní vlákniny. Její množství lze nejlépe vyjádřit podílem fyzikálně efektivní neutrodetrgentní vlákniny (peNDF). Mezi hodnotou peNDF a výskytem SARA je těsný vztah.

Čím vyšší příjem peNDF, tím nižší riziko SARA.

Hodnota peNDF v krmné dávce by měla být minimálně 22 %. Dalším doporučením je zařazení živých kvasinek, které spotřebovávají laktát a jsou konkurencí pro bakterie, jež ho produkují. Snížení výskytu SARA souvisí i s pohodou zvířat. Je potřeba se vyvarovat přeplnění skupin, které vede ke snížení počtu návštěv u žlabu. Při snížení frekvence příjmu krmiva dochází k přežrání a následné SARA. Z tohoto důvodu by mělo být četnější zakládání TMR a jeho časté přihrnování.

Pro minimalizaci SARA je dále potřeba zajistit dojnicím pohodlí pro nerušené přežvykování (optimalizace denního režimu vs. nutné technologické časy na úklid kotce, dojení atd.) a minimalizovat stres (v tranzitním období, při přesunech a převodech mezi skupinami, tepelný). Důsledným dodržováním uvedených zásad krmení a managementu chovu lze významně snížit riziko výskytu SARA a tím zlepšit ekonomiku chovu dojnic.


Autor článku: Akciová společnost MIKROP ČEBÍN

MIKROP ČEBÍN je největším českým výrobcem a dodavatelem uceleného sortimentu doplňků do výživy všech kategorií skotu i ostatních hospodářských zvířat. Svým zákazníkům zajišťuje prostřednictvím svých specialistů odborné poradenství ve výživě a chovu. Tato činnost zahrnuje kromě sběru a vyhodnocení dat, potřebných k analýze chovu, komplexní posouzení zvířat, krmiv, managementu krmení a celého chovu. Na základě určení kritických bodů následuje návrh řešení nejslabších míst farmy.
Sedmnáctičlenný tým našich specialistů – poradců ve výživě a chovu skotu je periodicky vzděláván a seznamován s nejnovějšími poznatky ve výživě a managementu chovu skotu předními českými a světovými odborníky. Praktická činnost poradců na farmách našich zákazníků je významnou pomocí jak zootechnikům, tak vedení podniků při pravidelných konzultacích, případně školeních obsluhujícího personálu ve správných zásadách krmení a chovu hospodářských zvířat.

Bližší informace o firmě, výrobcích, servisu a novinky pro chovatele najdete na našich internetových stránkách ZDE.

mikrop-k-prezentaci-firmy