Počet somatických buněk se celosvětově používá jako indikátor zdraví vemene a pro nepřímé sledování kvality mléka. U dojnic je vysoký počet somatických buněk indikátorem subklinické mastitidy, nízké kvality mléka a snížené výtěžnosti. Diferenciální počet somatických buněk (DSCC) je novým doplňkovým parametrem počtu somatických buněk (PSB) pro řízení zdraví vemene, který představuje kombinovaný podíl granulocytů a lymfocytů v procentech z celkového počtu somatických buněk. Kombinace těchto dvou parametrů  vede k lepší identifikaci mastitidy na konci laktačního období a může poskytnout užitečné informace při rozhodování o léčbě suchostojných dojnic.

3 typy somatických buněk:

Makrofágy

  • Mají kontrolní funkci
  • Převládají ve vzorcích mléka od zdravých dojnic

Polymorfonukleární granulocyty (PMN)

  • Hlavní funkcí je fagocytóza a eliminace bakterií
  • Převládají ve čtvrtích s přítomností zánětu, především v akutní formě

Lymfocyty

  • Reagují na imunitní odpověď
  • V mléce se vyskytují v nízkých koncentracích

Selektivní terapie suchostojných dojnic

Přibližně 70-75% antibiotik aplikovaných na mléčných farmách je spojeno se zdravím vemene.  A celá polovina všech antibiotik je použito k ošetření suchostojných krav. Selektivní terapie v této kategorii je cestou ke snížení množství antibiotik používaných na farmě.  Ta je založena na sledování záznamu z kontroly užitkovosti, který je dostupný každý měsíc. Tyto informace společně s novými možnostmi technologií ve zjišťování počtu diferenciálních buněk mohou sloužit jako indikátor mastitidy na konci období laktace.

Testování přítomnosti patogenů

Gentská univerzita a společnost FOSS spolupracovaly s 15 mléčnými farmami v Belgii, které měly v průměru 91 krav. Během osmiměsíčního testovacího období byly rutinně odebírány vzorky DHI ( v ČR kontrola užitkovosti) a kravám byly odebírány vzorky i ručně o objemu 2,5 ml mléka z každé čtvrtě v období 5 dnů před zasušením. Ve studii byly hodnoceny parametry samotné PSB, samotné DSCC a kombinace PSB a DSCC jako indikátory k identifikaci infekcí způsobených hlavními patogeny..

Ve zkoumaném souboru bylo 310 krav, z nichž 64 bylo infikováno hlavními patogeny, jako je Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus disalactiae a E.colli, 149 infikováno patogeny s menším významem jako je non-aureus stafylokoky a corynebacterium sp. a 97 bylo neinfikovaných. Výsledky počtu somatických buněk se značně lišily od 9 000 do 6 925 000buněk/ml a procentické zastoupení DSCC bylo v rozmezí od 0 do 89,5%. Výsledky stanovení DSCC ukázaly zvláště širokou variabilitu ve vzorcích, kde PSB bylo pod 400 000 tis. buněk/ml a zjistilo se, že obecně je vyšší DSCC ve vzorcích s vyšším PSB.

Pro klasifikaci krav jako infikovaných byla určena mezní hodnota 200 000buněk/ml  v kombinaci s DSCC hodnotou >60%. Přidáním tohoto parametru došlo ke změně citlivosti ze 47% na 66% a počet správně identifikovaných krav s infekcí se zvýšil o 40%.

Na základě studie bylo zjištěno, že 70% krav s mastitidou způsobenou hlavními patogeny mělo DSCC vyšší než 50% bez ohledu na výsledky PSB. . Například převaha infekcí způsobených hlavními patogeny v PSB, která se pohybovala v rozmezí 50 000 – 200 000buněk/ml se téměř zdvojnásobila ze 14,3% při DSCC < 50% na 26,1% při DSCC > 70%.

Závěr

Studie poskytuje pohled na využití nového parametru DSCC jako doplňkového nástroje PSB v souvislosti s rozhodnutím o terapii suchostojných krav. Parametr umožňuje zlepšit citlivost pro identifikaci hlavních infekcí způsobených patogeny na konci laktace a pomáhá tak snižovat riziko , že krávy s takovými infekcemi nebudou léčeny. Je však ještě potřeba dalšího výzkumu, aby se zpřesnilo použití tohoto nástroje.

Ing. Marcela Otrubová

zdroj: https://www.dairyglobal.net/Specials/Articles/2020/8/New-advancements-in-udder-health-management-629978E/?dossier=2778&widgetid=1&utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=dairy_global

foto: pixabay.com