Z každodenní chovatelské praxe je zřejmé, že snaha o snížení výskytu mastitid musí být pravidelnou součástí denní práce se stádem. Záněty vemene působí chovatelům citelní ekonomické ztráty, které jsou vyvolány zvláště sníženou produkcí mléka a náklady na léčiva. Počet somatických buněk (PSB) je jeden z hlavních ukazatelů jakosti mléka. Počet a zastoupení jednotlivých typů somatických buněk reflektuje zdravotní stav mléčné žlázy a slouží jako znak kvality mléka.

Původ somatických buněk

Somatické buňky pocházejí z krve a epitelu mléčné žlázy.

Mezi somatické buňky pocházející z krve patří především bílé krvinky (leukocyty), a to zejména makrofágy, polymorfonukleární leukocyty a lymfocyty.

Tyto typy leukocytů hrají důležitou roli v imunitním systému, kdy jejich cílem je ničit cizorodé látky a obnovovat postižené tkáně. Z tohoto faktu jasně vyplývá, že jejich zvýšený počet v mléce značí, že je mléčná žláza zasažena zánětem. Z dalších krevních buněk je možné nalézt také ostatní typy leukocytů (eozinofily, bazofily) a erytrocyty (červené krvinky). Erytrocyty se mohou vyskytovat v kolostru, v mléce se objevují při těžkých zánětech či poranění nejčastěji strukových vývodů. Somatické buňky pocházející z epitelu jsou odloupané epiteliální buňky z různých částí mléčné žlázy, které vznikají odloučením při regenerativních procesech.

Somatické buňky mají také svůj vlastní enzymatický aparát, kdy vylučují antimikrobiální složky, jako například lakroperoxidázu, kyselou fosfatázu a další enzymy, které negativně ovlivňují technologickou zpracovatelnost mléka.

Faktory ovlivňující počet somatických buněk

Počet somatických buněk (PSB) je dán jednak zdravotním stavem mléčné žlázy, kdy při mastitidách počty SB rostou o několik řádů, dále výskytem metabolických onemocnění, při kterých dochází ke zvyšování PSB.

Vysoký obsah SB v mléce je také při zahájení laktace (do prvních 14 dnů), kdy se vyskytuje v mléce vysoké množství epiteliálních buněk, kolostrálních tělísek a leukocytů.

K mírnému zvýšení dochází také ke konci laktace, kdy pomalu dochází k přípravě na další laktaci, a tím regeneraci epitelu. PSB se také zvyšuje s rostoucím počtem laktací. Další vliv na PSB má plemeno, stavba vemene, teplota prostředí a teplota tělesná, roční období, výživa, stres, dojící zařízení a technika dojení.

Počet somatických buněk (PSB)

PSB v bazénových vzorcích slouží k hodnocení kvality mléka. Předpisy ČR i EU (směrnice EU č. 92/46, Vyhláška č. 203/2003 Sb.) uvádí jako kritérium pro syrové kravské mléko limit počtu somatických buněk do 400 000 v 1 ml mléka. Nicméně tento limit neznamená zdravou mléčnou žlázu!

V mléce od zdravých krav by měl být PSB do 200 tis./ml, u prvotelek do 100 tis./ml.

Pozor na bazénový vzorek! Nemusí odrážet celkový stav stáda, protože v něm nejsou zahrnuty všechny krávy. Při hodnocení zdraví vemene musíme mít na zřeteli množství krav, jejichž mléko není součástí bazénu. Reálným hodnocením somatických buněk ve stádě jsou data z kontroly užitkovosti, kde jsou započítány všechny krávy.

Text a foto: redakce