Legislativa

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tzv. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), jehož cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek samotných a obsažených v přípravcích a v předmětech a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovace.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Nařízení je známé pod zkratkou CLP (Classification, Labelling and Packaging). V rámci struktury Organizace spojených národů byla vyvíjena harmonizovaná kritéria pro klasifikaci a označování, jejichž cílem je usnadnit celosvětový obchod a současně zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí, a výsledkem těchto prací je globálně harmonizovaný systém (GHS) klasifikace a označování chemických látek. V nařízení CLP je uveden seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek.

Nařízení Komise (EU) 2015/830, kterým se mění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění čl. 59 bodu 5 nařízení (ES) č. 1272/2008 a ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze nařízení 2015/830, které určuje požadavky, které musí dodavatel splnit pro sestavení bezpečnostního listu. Toto nařízení vstupuje v platnost od 1. 6. 2015. Nařízení stanovuje, že bezpečnostní listy poskytnuté jakémukoli příjemci přede dnem 1. června 2015 se mohou i nadále používat a nemusí být v souladu s přílohou tohoto nařízení do dne 31. května 2017.

Uvedená nařízení a další legislativu EU lze najít například na stránkách EUR Lex.

Na stránkách European Chemicals Agency (ECHA) lze mimo jiné najít dosud registrované substance a informace o jejich chemické povaze a toxicitě. Povolování (autorizace) se týká látek, které jsou nebo by mohly být natolik nebezpečné, že jejich použití bude na území EU pouze na povolení. Jedná se o tzv. látky vzbuzující velké obavy (Substances of Very High Concern, SVHC), kam patří CMR látky (tj. karcinogenní, mutagenní a reprodukčně toxické látky), PBT látky (perzistentní, bioakumulativní a toxické) a vPvB látky (velmi perzistentní a velmi bioakumulativní). Seznam těchto látek čekajících na povolení je rovněž uveden na stránkách ECHA. SVHC látky, u kterých bylo rozhodnuto, že jsou látkami na povolení, jsou uveřejněny v příloze XIV nařízení REACH, seznam je doplňován novelizacemi zmiňovaného nařízení.

Požadavky na bezpečnostní listy (kdo je poskytuje, co musí obsahovat) jsou stanoveny v článku 31 nařízení REACH (č. 1907/2006). Požadavky na sestavení BL jsou uvedeny v nařízení Komise (EU) 2015/830, které platí od 1. 6. 2015.

Požadavky na sestavení bezpečnostních listů

Požadavky na sestavení bezpečnostních listů (BL) vycházejí z nařízení Komise (EU) 2015/830.

BL umožní uživatelům učinit opatření týkající se ochrany lidského zdraví, bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. Zpracovatel BL přihlédne k tomu, že bezpečnostní list musí informovat uživatele o nebezpečnosti látky nebo směsi a poskytnout informace o jejím bezpečném skladování, manipulaci a odstraňování. BL sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby a znalosti uživatelů, pokud jsou známy. Dodavatelé (výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor) látek a směsí zajistí, aby odborně způsobilé osoby byly řádně vyškoleny. BL obsahuje 16 oddílů, které jsou vyjmenované v článku 31 nařízení REACH a podrobněji rozvedeny v nařízení Komise (EU) 2015/830.

Jedná se o těchto 16 oddílů:

 1. identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku;
 2. identifikace nebezpečnosti;
 3. složení/informace o složkách;
 4. pokyny pro první pomoc;
 5. opatření pro hašení požáru;
 6. opatření v případě náhodného úniku;
 7. zacházení a skladování;
 8. omezování expozice/osobní ochranné prostředky;
 9. fyzikální a chemické vlastnosti;
 10. stálost a reaktivita;
 11. toxikologické informace;
 12. ekologické informace;
 13. pokyny pro odstraňování;
 14. informace pro přepravu;
 15. informace o předpisech;
 16. další informace.

V bezpečnostních listech je potřeba poskytnout informace o složkách. Na BL se setkáváme s různými čísly, které identifikují konkrétní chemické látky.

 • Číslo CAS je identifikační číslo, pod nímž jsou chemické látky registrovány a popsány v databázi Chemical Abstract Service Registry Number. (Chemical Abstract je jedním z nejstarších tzv. referátových periodik přinášející abstrakty všech významnějších vědeckých článků chemického zaměření).
 • Číslo ES je identifikační číslo látky v jednom z následujících seznamů látek: seznam obchodovaných látek (Einecs), seznam nových látek (Elincs) a seznam látek nepovažovaných za polymery (Nlp).
 • Indexové číslo identifikuje nebezpečné chemické látky používané v rámci EU.
 • Registrační číslo identifikuje látky dle nařízení REACH.

Na BL je uvedena klasifikace nebezpečnosti látky nebo směsi, která vyplývá z použití klasifikačních kritérií v nařízení CLP (č. 1272/2008). Klasifikací látky se rozumí zařazení do třídy nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti, přičemž existují tři třídy nebezpečnosti – fyzikální nebezpečnost, nebezpečnost pro zdraví, nebezpečnost pro životní prostředí. Kategorie nebezpečnosti rozděluje kritéria v rámci každé třídy a upřesňuje závažnosti nebezpečnosti.

Uvádějí se také prvky nebezpečnosti – výstražný symbol nebezpečnosti, signální slovo, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení.

 • Výstražným symbolem nebezpečnosti se rozumí grafické zobrazení informující o daném druhu nebezpečnosti.

bezp

 • Signální slovo označuje příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti a rozlišují se dvě úrovně: „nebezpečí“ označuje závažnější kategorii nebezpečnosti a „varování“, kterým se označuje méně závažná kategorie nebezpečnosti.
 • Standardní věty o nebezpečnosti (H věty), které popisují povahu nebezpečnosti dané látky. Přehled H vět je uveden v příloze III nařízení CLP.
 • Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty) popisují opatření pro prevenci nebo minimalizaci škodlivých účinků dané látky. Přehled P vět je uveden v příloze IV nařízení CLP.

Pro příklad si uvedeme látku glutaraldehyd (glutaral):

Informace o složkách
 • Název: glutaraldehyd
 • Číslo CAS: 111-30-8
 • Číslo ES: 203-856-5
 • Registrační čísla: 01-2119455549-26-0000; 01-2119455549-26-0001

Identifikace nebezpečnosti vychází z klasifikace nebezpečnosti dle (ES) 1272/2008 (nařízení CLP): třídy a kategorie nebezpečnosti a H věty lze uvádět buď celé, nebo jen zkratky, které musí být pak vysvětleny v oddílu 16 BL. Pro příklad glutaraldehydu jsou uvedeny jen některé klasifikace nebezpečnosti.

 • zápis formou zkratek

Kódy třídy a kategorie nebezp.     Kódy standardních vět o nebezp.
Met. Corr. 1                                        H290
Acute Tox. 3                                      H301
Acute Tox. 3                                      H331
Skin Corr. 1B                                      H314

 • jiná možnost zápisu identifikace nebezpečnosti

Kódy třídy a kategorie nebez.        Kódy standardních vět o nebezp.
korozivní pro kovy kategorie 1           H290: Může být korozivní pro kovy
akutní toxicita kategorie 3                  H301: Toxický při požití
akutní toxicita kategorie 3                  H331: Toxický při vdechování
žíravost/dráždivost pro kůži,              H314: Způsobuje těžké poleptání kůže  kategorie 1A, 1B, 1C                                       a poškození očí            

Pokyny pro bezpečné zacházení (příklady):

 • P412: Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • P284: Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest