Dostatek napájecí vody je předpokladem pro zdraví a užitkovost zvířat. Bez vody dochází k úmrtí zhruba za 5-8 dní, kdy organismus ztratí asi 20% vody. Celkové množství vody v organismu se pohybuje kolem 44-57%. Zvířata musí mít možnost se kdykoliv během dne napít.

Protože chybí směrnice pro vlastnosti napájecí vody pro hospodářská zvířata, řídí se její kvalita stejnými normami jako u vody pitné dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhl. č. 252/2004 Sb.

Kvalita napájecí vody podléhá nutnosti laboratorních vyšetření, která se provádějí při zahájení odběru pro zjištění nezávadnosti vody a pak jako prevence během provozu 1x ročně. Laboratorní vyšetření se také provádí při podezření, že mohlo dojít k narušení zdravotního stavu zvířat. Pro napájení zvířat je nutné do stájí přivádět vodu v kvalitě pitné vody z dostatečně kapacitního zdroje (studny, vrty, vodovodní sítě).

 

Skot

Chov skotu je celkově náročný na spotřebu vody, která je kromě napájení používána k desinfekci, mytí, ochlazování stájového prostředí, a především  v dojírnách a při dojení.

Tab. č.1: Potřeba napájecí vody pro jednotlivé kategorie skotu (l/ks/den)

průměr max. 
telata 15 20
jalovice 30 50
dojnice 40 80
výkrm 40 60
býci 50 70

 Ve stáji s volným ustájením lze použít individuální napáječky nebo napájecí žlaby, které musí být snadno čistitelné a musí splňovat dané parametry:

 • Délka žlabu na jednu dojnici je 10-20 cm

 • Jedna napáječka pro 15-20 krav

 • 200 až 250 cmplochy napájení na jednu vysokoužitkovou dojnici

 • Volný prostor kolem napáječky musí být cca 3 m

 • Hrana žlabu má min. 70 cm a je max. 80 cm od podlahy

 • Hladina vody by měla být 5-7 cm pod hranou žlabu

Dostatečnému příjmu vody dojnicemi je nutné věnovat maximální pozornost, neboť její snížený příjem má negativní vliv na zdraví a užitkovost zvířat. Skutečná potřeba je ovlivněna mnoha faktory jako jsou hmotnost, mléčná užitkovost, okolní teplota i obsah vody v krmivu.

Nejčastější příčiny nedostatečného přijmu vody:

 • Zvířata mají k dispozici nedostatečný počet napáječek nebo jsou nevhodně umístěné

 • Povrchový proud je příliš silný a odrazuje zvířata od pití

 • Průtoková rychlost je naopak nedostatečná , ideálně je 20 l/min.

 • Nedostatečná hygiena napájení

Prasata

Tab. č.2: Potřeba napájecí vody pro jednotlivé kategorie prasat (l/ks/den)

sající selata 0,8
kojící prasnice 23
zapouštěné prasnice 9,8
březí prasnice 13
dochov selat 3
výkrm prasat 6,5

Hodnoty uvedené v tabulce jsou průměrné a mohou se lišit v závislosti použité technologie krmení a ustájení až o 30%. Spotřeba je závislá na věku a hmotnosti chovaných zvířat a významným faktorem je množství přijatého krmiva a jeho vlhkost. Na 1 kg suchého krmiva je počítáno s 2,5-3 litry vody. S nedostatečným příjmem vody se snižuje i příjem krmiva.

Parametry napáječek pro prasata

 • Napáječka musí dobře těsnit a dodávat množství vody odpovídající spotřebě

 • Musí být dobře ovladatelná zvířaty, především selaty

 • Průtok vody v napáječce musí být regulovatelný

Ovce a kozy

Napáječky pro ovce a kozy mohou být buď pevně zabudované ve stáji nebo přenosné. Minimální výška je pro ovce 0,5 m a pro kozy 0,7-0,9 m. Při vhodném umístnění lze použít i napáječky pro skot, které mohou být i temperované v zimním období na teplotu 5-8°C.

Marcela Otrubová