minulém článku věnovanému humínovým kyselinám byl popsán jejich pozitivní vliv na celkové zdraví a  užitkovost. Dnešní díl je věnován konkrétním studiím ověřující tyto účinky v praxi.

Využití ve výkrmu


1) Brojleři

Ověřováním bylo zjištěno, že přídavkem humínové kyseliny lze snížit spotřebu krmných směsí a zároveň zvýšit přírůstky živé hmotnosti. Studie byla prováděna na třech skupinách a různých hybridech – ROSS 208, ROSS, kuřičky Dominant. Do krmné směsi byla přimíchávána humínová kyselina v množství 0,5%. Jejím vlivem se přírůstky živé hmotnosti zvýšily průměrně o 2,5% a zároveň se snížila spotřeba krmných směsí v průměru o 5%.

Graf č. 1: Vývoj průměrné živé hmotnosti brojlerů krmených krmnou směsí s přídavkem humínových kyselin a bez nich.

tab-1

Graf č. 2: Průměrná spotřeba krmných směsí na 1kg přírůstku.

tab2


2) Selata

Pokus byl proveden ve třech různých zemědělských podnicích, kde byla vybraná prasata krmena krmnými směsmi  určenými pro výkrm s obsahem 0,6% humínových kyselin.  Selata byla odchovávána zhruba za stejných podmínek. Sledované parametry byly přírůstek živé hmotnosti, spotřeba krmných směsí na 1kg přírůstku, úhyn, zdravotní stav, výskyt průjmů.

Graf č. 3: Porovnání přídavku humínových kyselin v jednotlivých chovech

tab3

*KD – krmná dávka, HK – humínové kyseliny

Získané výsledky korespondují s výsledky z experimentů provedených konkrétně s přípravky PrimeHumic, kde byl rovněž zaznamenám pozitivní vliv na vybrané ukazatele jeho přidáním do krmné dávky. Průjmy se během sledování nevyskytovali ani u jedné skupiny, rovněž úhyn selat nebyl nikterak ovlivněn. Průměrná hodnota přírůstku živé hmotnosti se pohyboval kolem 5% a snížení spotřeby krmných směsí mezi 3-5%.

Jak ovlivní výslednou cenu krmné dávky její  doplnění o PrimeHumic?

Předností přípravku PrimeHumic je jeho nízké dávkování v množství 1g/200kg živé hmotnosti.

Přibližná cena na 1ks/krmný den:

  • prase – pod 0,50 Kč
  • tele – 0,76 Kč
  • dojnice – 1,91 Kč

Prokázalo se, že využitím humínových kyselin v krmné dávce se náklady na výkrm jednoho zvířete nezvýší – jsou pokryty úsporou krmných směsí. Dalším benefitem je zlepšení celkového zdravotního stavu a pozitivní vliv i v dalších fázích růstu.

Více o PrimeHumic: Lze vyhrát boj s mykotoxiny? Ano, s humínovými kyselinami!


Využití ve zvyšování užitkovosti

Mléčná užitkovost

Studie byla provedena na kozí farmě chovající kozy sánské. Bylo do ní zařazeno 18 koz ve věku 2-3 let, vážících 49-54kg a celkem trvala 90dní. Kozy byly krmeny krmnou dávkou s různým přídavkem humínových kyselin (HK) – kontrola bez přídavku HK (T1), 1g HK/kg tělesné hmotnosti (T2), 3g/kg tělesné hmotnosti (T3).

Tab. 1: Vliv humínové kyseliny na mléčnou užitkovost

tab4

Studie prokázala významné rozdíly v mléčné produkci koz ze skupiny T1  a skupinami s přídavkem humínových kyselin v krmné dávce T2, T3. Ovšem nebyl zaznamenán  žádný signifikantní efekt, co se týká obsahu mléčných složek. Podobné závěry jsou uváděny i u studií i v souvislosti s mléčnou užitkovostí dojnic.

Prokázalo se, že využitím humínových kyselin v krmné dávce se náklady na výkrm jednoho zvířete nezvýší – jsou pokryty úsporou krmných směsí. Dalším benefitem je zlepšení celkového zdravotního stavu a pozitivní vliv i v dalších fázích růstu.

Ing. Marcela Otrubová


Zdroje literatury:
Červenka M., Slavík L., Ověření účínků humínové kyseliny WH67 ve výživě brojlerů, krmivářství 2/2000
Slavík L., Ověření účinků humínové kyseliny WH67 ve výživě selat, krmivářství 6/99
Using humic acid in diets for dairy goats, animal science papers and reports, vol. 32 (2014)