Aneb jak si správně vyložit Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a související vyhlášky.

Protože i v legislativě dotýkající se evidence a označování zvířat dochází často k úpravám, je zde malý přehled praktických informací. Podle Zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat mezi označovaná zvířata patří:

  • tuři, koně, osli a jejich kříženci, prasata, ovce a kozy, běžci a zvěř ve farmovém chovu,

mezi evidovaná zvířata patří:

  • označovaná zvířata, plemenné a neplemenné ryby a drůbež.

Veškeré změny je chovatel povinen hlásit v termínech uvedených níže pověřené osobě – Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Tato pravidla se nevztahují na chov jednoho prasete určeného k domácí porážce.


OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE TURŮ

Každé tele musí být nejpozději do 20 dní po porodu označeno 2 plastovými ušními známkami (každá do jednoho ucha). Tyto ušní známky jsou:
• obě typu A
• jedna typu A, druhá typu B

Obr. č. 1 Ušní známky typ A a typ B

označování

Zdroj: <http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100056860.html>

Obě však musí obsahovat identifikační číslo zvířete a kód příslušného úřadu – Ministerstva zemědělství.

Zvířatům převezeným z členských zemí EU a třetích zemí přímo na jatka se může ponechat původní označení, pokud jsou poražena do 20 dní od pohraniční veterinární kontroly. Ta zvířata, která v naší zemi zůstávají a nejsou značena dle předpisů EU, musí být označena do 72 hodin po příchodu na místo určení dle výše uvedených pravidel.

Evidence u turů:

  • stájový registr, kde jsou uvedena jednotlivá zvířata,
  • průvodní list skotu (samice – část A i B, samci – část B),
  • průvodní list telete (do 28 dní věku).

Hlášení ČMSCH – narození, ztráta, úhyn, utracení, přemístění – do 7 dní.


OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE PRASAT

Každé prase (s výjimkou jednoho prasete chovaného za účelem domácí porážky) musí být označeno tetováním do levého ucha nebo na levou stranu těla, popř. ušní známkou do levého ucha. Musí být označeno:
• do odstavu,
• nebo do doby, než je i s matkou přesunuto do jiného hospodářství.
Tetovací číslo vyjadřuje registrační kód hospodářství, ve kterém se prase narodilo.

Obr. č. 2 Umístění tetování u prasat

OZNAČENÍ PRASAT

Zdroj: <http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100056861.html>

Prasatům, která pocházejí z členských zemí EU nebo třetích zemí, převezených přímo na jatka se ponechá původní označení, pokud jsou poražena do 30 dní od pohraniční veterinární kontroly. Prasata, která v naší zemi zůstávají déle než 30 dní od pohraniční veterinární kontroly a nejsou označena dle předpisů EU, musí být do 7 dní od příchodu na místo určení přeznačena.

Evidence prasat:

  • registr prasat v hospodářství – neevidují se jednotlivé kusy, ale počet zvířat.

Hlášení ČSMCH – narození, ztráta, úhyn, utracení, přemístění – 1x za měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce.


MVDr. Zuzana Nováková

 

Zdroje obr.
Portál Ministerstva zemědělství, Vyhláška číslo 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Příl. 2, dostupné z <http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100056860.html>
Portál Ministerstva zemědělství, Vyhláška číslo 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Příl. 3, dostupné z <http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100056861.html>