U dezinfekčních přípravků se často setkáváme s bezpečnostními listy, ale ne každý chovatel nebo uživatel se v nich dokáže orientovat a správně jim porozumět. Proto vznikl následující text, který objasňuje základní a podstatné pojmy nacházející se v bezpečnostních listech.

Bezpečnostní list (BL) nebo také Material Safety Data Sheet (MSDS) je dokument týkající se identifikace, nebezpečnosti, manipulace, uskladnění, přepravy, likvidace odpadu a bezpečných pracovních podmínek příslušné chemické látky/směsi.

Každý BL musí obsahovat 16 oddílů, které hovoří o identifikaci látky/směsi a společnosti/podniku, identifikaci nebezpečnosti, složení, první pomoci, opatření pro hašení požáru, opatření v případě náhodného úniku, zacházení a skladování, omezování expozice, v dalších oddílech najdeme fyzikální a chemické vlastnosti, stálost a reaktivitu, toxikologické a ekologické informace, informace pro přepravu, informace o předpisech a konečně poslední oddíl s názvem další informace.

Není nutné připravovat bezpečnostní list pro nebezpečné chemické výrobky, které se prodávají široké veřejnosti, pokud jsou uživatelům poskytnuty dostatečné a odpovídající informace pro účely provedení nezbytných preventivních opatření, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje následný uživatel nebo distributor.

Na bezpečnostních listech se setkáváme s různými registračními čísly, které identifikují konkrétní chemické látky.

  • Číslo CAS je identifikační číslo, pod nímž jsou chemické látky registrovány a popsány v databázi Chemical Abstract Service Registry Number. (Chemical Abstract je jedním z nejstarších tzv. referátových periodik přinášející abstrakty všech významnějších vědeckých článků chemického zaměření).
  • Číslo ES je identifikační číslo látky v jednom z následujících seznamů látek: seznam obchodovaných látek (Einecs), seznam nových látek (Elincs) a seznam látek nepovažovaných za polymery (Nlp).
  • Indexové číslo identifikuje nebezpečné chemické látky používané v rámci EU.
  • REACH číslo, jedná se o identifikaci látek dle REACH, což je směrnice vydaná Evropskou chemickou agenturou (ECHA). Zkratka REACH vychází ze svého obsahu: registrace, evaluace, autorizace a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals).

Další věcí, kterou na BL vídáme a jejíž znalost je z uživatelského pohledu nezbytná, jsou r-věty a s-věty.

Jedná se o věty rizika (r-věty), které hovoří o tom, zda je látka výbušná, hořlavá či jinak nebezpečná a blíže tuto nebezpečnost specifikuje, například věta:

-> R1: výbušný v suchém stavu,

-> R25: toxický při požití,

-> R36/38: dráždí oči a kůži.

Bezpečností věty (s-věty) udávají pokyny k uchovávání a dalšímu nakládání s nebezpečnými látkami, například:

-> S2: uchovávejte z dosahu dětí,

-> S15: chraňte před teplem,

-> S37: používejte vhodné ochranné rukavice.

Kromě samotných r-vět nám riziko určují také symboly nebezpečnosti, jejichž grafické znázornění je uvedeno na obrázku.

Obr. č. 1 Symboly nebezpečnosti

bezplist

Vysvětlení těchto grafických symbolů:

E – výbušný (explosive)

F – vysoce hořlavý (flammable)

F+ – extrémně hořlavý (extremely flammable)

T – toxický (toxic)

T+ – extrémně toxický (very toxic)

C – žíravý (corrosive)

O – oxidující (oxidizing)

Xi – dráždivý (irritant)

Xn – zdraví škodlivý (harmful)

N – nebezpečný pro životní prostředí (dangerous for environment)

Výše uvedené symboly jsou jednak uvedené ve své grafické podobě a jednak se s nimi lze setkat pouze v podobě písmen. Například můžeme vidět Xn; R22, kdy Xn nám říká, že látka je zdraví škodlivá, a věta R22 specifikuje zdravotní škodlivost a říká: zdraví škodlivý při požití.

V části hovořící o expozičních limitech jsou uvedené dvě zkratky PEL a NPK-P. Přičemž PEL označuje přípustný expoziční limit a NPN-P nejvyšší přípustnou koncentraci.

V oddílu informací o toxicitě látky se setkáváme se zkratkou LD 50 (lethal dose), která označuje dávku látky, která je smrtelná pro 50 % testovaných organismů (př. glutaraldehyd LD50 dermálně potkan = 2500 mg.kg-1).

Zkratky EC a IC patří do oddílu ekologických informací, kdy EC50 (effective concentration) značí koncentraci, při které dochází ke změnám v chování u 50 % testovaných organismů. IC50 (inhibitory concentration) označuje koncentraci, při níž dojde k zamezení růstu u 50 % testovaných organismů. Testy EC a IC se provádí na řasách a perloočkách (rod Daphnia).

Text: redakce