V České republice byl dnes 13. 4. 2018 po dvaceti letech potvrzen výskyt ohniska Newcastleské choroby v chovu drůbeže. Výskyt choroby byl potvrzen na Zlínsku v obci Šanov. Chovatel z této obce ohlásil na Státní veterinární správu úhyn 11  z 34 chovaných slepic (neregistrovaný chov). Po vyšetřeních uhynulých kusů byla vyloučena ptačí chřipka a následně se potvrdila Newcastleská choroba.

V současné době je nutností, aby všichni chovatelé dodržovali obecná preventivní opatření. Chovatelé by měli chránit drůbež v chovu před kontaktem s volně žijícími ptáky.

V případě podezření -> ihned kontaktovat příslušnou veterinární správu!


Aby se zamezilo možnému šíření nákazy, bude ještě dnes všechna zbývající drůbež v chovu utracena. Dle platných evropských předpisů bude okolo ohniska nákazy vytyčeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru.

V těchto pásmech SVS mimo jiné nařídí provedení soupisů drůbeže,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Až na výjimky stanovené legislativou bude zakázáno přemísťování drůbeže do pásem a z nich. Po dobu platnosti mimořádných veterinárních opatření nebude možné v pásmech pořádat výstavy, burzy, trhy a svody drůbeže a ostatních ptáků.“


Newcastleská nemoc (ND)

Toto respirační onemocnění postihuje hlavně hrabavou drůbež všech věkových kategorií, avšak nemusí postihnout pouze hrabavou, ale i dalších 200 druhů ptáků. Je to celosvětové rozšířené onemocněné, které podléhá povinnému hlášení.

Newcastleská nemoc má velmi široký záběr klinických příznaků:

-> náhlé úhyny, slabost, zvýšená teplota, vodnatý až krvavý průjem

-> chrapot, frkání, kýchání, křeče

-> klesá nebo se pozastaví snáška vajec

-> mění se i kvalita skořápky a bílku

Jaký způsobem se nemoc přenáší:

-> přímý kontakt mezi zdravým a infikovaných jedincem

-> kontaminovaným krmivem, vodou, odpady, pracovními pomůckami

Nemoc je přenosná na člověka! 

Virus může vyvolat jednostranný nebo oboustranný zánět spojivek.

Poté infekce spontánně odezní. 

Opatření?

Vakcinace proti viru Newcastleské choroby. Ta je v současné době, mimo reprodukčních chovů kura domácího a v chovu nosnic nad 500 ks ptáků pro produkci vajec, dobrovolné.

Vzhledem k tomu, že tato nákaza je na seznamu nebezpečných nákaz, přísluší chovateli v případě vzplanutí nákazy náhrada nákladů za opatření, která jsou přijata k jejímu zdolání.


Více aktuálních informací naleznete na stránkách Státní veterinární správy.


Lucie Rysová