Průměrné ukazatele vycházejí z údajů od 126 podniků s chovem dojených krav v ČR za rok 2022 a byly zpracovány pracovníky VÚŽV, v. v. i. Celkově byla vyhodnocena užitkovost od 65 767 krav (24 766 plemene českého strakatého skotu a 41 001 holštýnského plemene), což představuje v průměru 522 krav v podniku a tvoří to zhruba 18 % populace dojených krav v ČR. V souboru podniků se dojivost pohybovala mezi 5 341 a 12 659 litry na krávu a rok při průměru 9 377 litrů mléka. Oproti průměru podniků za rok 2021 (n=120) byla dojivost vyšší o 214 litrů (+ 2,3 %). Mírně vyšší byla průměrná dojivost u hodnoceného souboru podniků také ve srovnání s průměrem ČR za rok 2022, kde dojivost dle údajů ČSÚ byla 9 084 litrů.

Produkční ukazatele

Ukazatel 2020 (n=124) 2021 (n=120) 2022 (n=121)
výměra zemědělské půdy (ha) 2 115 2 099 2 022
dojnic na podnik 518 514 511
dojivost na krávu (litry) 8 972 9 163 9 355
prodej mléka na krávu (litry) 8 720 8 898 9 088
tučnost mléka (%) 3,95 3,91 3,89
obsah bílkovin mléka 3,48 3,48 3,46
dojnic na ošetřovatele 47 47 48
březost jalovic – po 1.inseminaci (%) 60,5 59,8 59,9
březost jalovic – po všech inseminacích (%) 59 59,8 58,8
březost krav – po 1.inseminaci (%) 41,1 42,1 41,7
březost krav – po všech inseminacích (%) 42,7 43,6 43,3
věk při prvním otelení (dny) 767 771 758
mezidobí (dny) 391 393 387
servis perioda (dny) 108 110 107
obměna stáda krav (%) 34,5 35,2 35

Produkční ukazatele dle plemen

ukazatel/plemeno C H CH
počet vyhodnocených podniků 45 64 12
zemědělská půda (ha) 1 595 2 282 2 237
počet dojnic (ks) 416 546 678
počet dojnic na 100ha zemědělské půdy (ks) 28,0 27,4 29,7
počet dojnic na ošetřovatele (ks) 51,4 45,2 54
výroba mléka na dojnici (l) 7 932 10 404 9 100
tržní produkce na dojnici (l) 7 657 10 148 8 799
tržní produkce na ošetřovatele (tis.l) 396 460 468
bílkovina (%) 3,54 3,40 3,52
tuk (%) 4,01 3,81 3,88
březost po všech inseminacích (%) – jalovice 59,3 58,9 56,3
březost po všech inseminacích (%) – dojnice 48,3 40,0 42,0
délka mezidobí (dny) 384,1 389,6 387,9
délka servis periody (dny) 99,4 113,2 105,5
věk při prvním otelení (dny) 816,9 715,8 765,6

C – podniky s převahou krav českého strakatého plemene

H – podniky s převahou krav holštýnského plemene

CH – podniky chovající český strakatý i holštýnský skot

Náklady na výrobu mléka u podniků v ČR

Nejvyššími nákladovými položkami chovu dojených krav u hodnocených podniků byly náklady na krmiva (43,9 %), pracovní náklady (13,4 %), režie (11,5 %) a odpisy krav (7,9 %). Tyto čtyři největší nákladové položky představují 76,7 % celkových nákladů. Průměrné celkové náklady za rok 2022 analyzovaného souboru dosáhly výše 97,7 tis. Kč na krávu a rok, tj. 268 Kč na krmný den. Vedlejší výrobky (telata a statková hnojiva) snížily náklady zhruba o 4,1 % a po jejich odečtení byly náklady 93,7 tis. Kč na krávu a rok a 257 Kč na krmný den.

Při tržní produkci mléka 9 111 litrů na krávu a rok, činily náklady po odpočtu vedlejších výrobků 10,29 Kč na litr prodaného mléka. Náklady po odpočtu se oproti roku 2021 zvýšily o 9 948 Kč na krávu a rok (+12 %), resp. o 0,87 Kč na litr prodaného mléka (+9 %). Mezi roky 2021 a 2022 na krávu a rok byl růst patrný nejvíce v nákladech na krmiva, na energie a na opravy. V roce 2022 bylo v souboru podniků při průměrné výkupní ceně mléka 11,59 Kč na litr v průměru bez započítání dotací dosaženo zisku 1,30 Kč na litr prodaného mléka. Ve srovnání s rokem předešlým došlo ke zvýšení nákladů na produkci, ale rovněž k růstu ceny.

Výrazně vyšší cena oproti výsledkům minulých let byla důvodem vysokého zisku bez dotací za rok 2022 u souboru 126 hodnocených podniků.
Ukazatel náklady na krávu (Kč) rozdíl 2021/2022 Kč/krávu/rok (%) Kč/litr/mléka rozdíl 2021/2022 Kč/litr mléka náklady na krmný den
náklady na krmiva a steliva 42 741 +15% 4,71 +0,51 117,1
pracovní náklady 13 081 +5% 1,43 +0,04 35,8
odpisy krav 7 727 +3% 0,85
+0,01
21,2
odpisy majetku 4 139 +14% 0,46 +0,05 11,3
veterinární výkony + léky a desinfekce 3 819 +11% 0,42 +0,03 10,5
opravy a udržování 2 927 +21% 0,32 +0,05 8
energie 2 920 +42% 0,32 +0,09 8
plemenářské výkony a inseminace 1 719 +5% 0,19 +0,00 4,7
pojištění majetku a krav 497 -6% 0,05 -0,00 1,4
režijní náklady 11 435 +7% 1,24 +0,05 31,3
ostatní nákladové položky 6 690 +10% 0,74 +0,06 18,3
náklady celkem 97 694 +11% 10,73 +0,89 267,7
náklady po odpočtu vedlejších výrobků 93 678 +12% 10,29 +0,89 256,7
tržby za mléko 105 584   11,59   289,3
zisk (bez dotací) 11 857   1,30   32,5

Produkční a ekonomické ukazatele dle počtu dojení u podniků z holštýnským skotem za rok 2022 (n=59)

  dojení 2x denně dojení 3x denně
počet podniků 44 15
zemědělská půda (ha) 2 046 2 722
bílkoviny (%) 3,42 3,35
tuk (%) 3,85 3,71
počet somatických buněk 212 206
počet dojnic 486 678
počet dojnic na ošetřovatele 44 46
produkce mléka tis.l/ošetřovatele 435 510
produkce mléka l/dojnici 9 813 11 016
krmiva a steliva Kč/l 4,47 4,59
krmiva a steliva Kč/krávu 43 859 50 548
pracovní náklady Kč/l 1,40 1,24
pracovní náklady Kč/krávu 13 752 13 676
veterinární a plemenářské náklady Kč/l 0,63 0,58
veterinární a plemenářské náklady Kč/krávu 6 150 6 440
odpisy krav Kč/l 0,80 0,88
odpisy krav Kč/krávu 7 898 9 662
náklady po odpočtu Kč/l prodaného mléka 9,97 9,81
náklady po odpočtu Kč/krávu 97 802 108 025

 

zdroj:  https://www.holstein.cz/cz/clanky/mleko/388-vyrobni-a-ekonomicke-ukazatele-u-souboru-podniku-s-vyrobou-mleka-za-rok-2022

seminář Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství pořádaný výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.