Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. se nachází v Královehradeckém kraji v řepařské oblasti. Společnost hospodaří na 1800 ha, z toho se na cca 145 ha nachází trvalé travní porosty. Rostlinná výroba se specializuje na pěstování pšenice ozimé, ječmene jarního, cukrovky a řepky. Z plodin, které slouží jako krmivová základna pro skot jsou to vojtěška, hrách, jetel a kukuřice. Základní stádo dojnic tvoří 550 ks českého strakatého skotu s užitkovostí kolem 9tis. litrů na dojnici denní dodávkou mléka 13 tis. litrů a celkově ve Mžanech chovají 1400ks dobytka. Další aktivitou společnosti je chov sumečka afrického v recirkulačním akvakulturním systému, což je chov ryb v recirkulačních nádržích s cirkulující vodou, která se čerpá z podzemních vrtů. O bližší představení společnosti jsme poprosili  jejího ředitele Ing. Luďka Homoláče, Ph.D.

Dlouhá trasa na dojírnu

Dojnice jsou ustájeny v původně čtyřřadé stáji, která byla v roce 1998 upravena na volné ustájení, kde jsou dojnice přistýlané slámou.“ V té době to byl nadstandard, ale dnes už jsou požadavky na ustájení zvířat někde jinde směrem k lepšímu welfare zvířat a větší vzdušnosti ustájení“, říká Luděk Homoláč. Velkou nevýhodou pro dojnice jsou dlouhé trasy na dojírnu, kdy musí projít přes několik stájí a různé nerovnosti, což se velmi odráží na zdravotním stavu paznehtů. I z toho důvodu je plánovaná investice do průchozích van, kterými by dojnice mohly procházet častěji než je tomu dosud.

Změna zemědělské politiky zastavila projekt na novou stáj

Potřebné modernizace jsou si v Mžanech vědomi, proto vznikly dvě studie na výstavbu nové stáje s kapacitou 500 dojnic, kde by vše bylo na jednom místě . Problém je nejasná koncepce zemědělské politiky a její další podpora.

„Neumím si představit postavit kravín za 150 mil. korun, který bychom spláceli a pak se změnila zemědělská politika s tím, že bychom měli menší platby za hektar, říká Luděk Homoláč.

Genetika pod kontrolou

Společnost Mžany, a.s. patří mezi 31 chovatelů zapojených do projektu Cattle genom, jehož cílem je stanovení genomických plemenných hodnot u jalovic a krav na 1.laktaci a sběr dat zdravotních diagnóz.

„Získáváme tak nástroj pro ověření původu a zároveň i selekční nástroj, díky kterému se výrazně zpřesňuje výběr nejcennějších jedinců pro žádoucí produkční i mimoprodukční vlastnosti v populaci a v našem stádě“, dodává Luděk Homoláč.

Úspěšný výkrm volků

Kromě výkrmu býků se společnost úspěšně věnuje i výkrmu volků. Býčci se kastrují ve věku 1,5 měsíce a jejich odchov pak probíhá společně s býky a jalovicemi v Sověticích. Po dosažení hmotnosti 300kg se přesouvají na výkrm do Třesovic. Krmná dávka je složena z kukuřičné siláže, sena, vlhkého kukuřičného zrna, mačkaného obilí, řepkového extrahovaného šrotu a minerálky. S průměrným denním přírůstkem 1,28kg dosahují porážkové hmotnosti kolem druhého roku. V minulém roce zde takto odchovali necelých 170 ks volků. Jejich maso se liší od masa býků především tzv. mramorováním – maso je protučněné, šťavnaté a křehké a ve společnosti Amaso CZ, kam se po porážce dodávají, z tohoto masa umí udělat skutečnou delikatesu.

Středisko Sovětice

Toto místo je známé všem, kteří se někdy zúčastnili Zemědělského dne, který se  v tomto  areálu pravidelně pořádá. Zde je ustájený mladý dobytek až po vysokobřezí jalovice, suchostojné dojnice a probíhá zde i výkrm volků a býků. I tady jsou starší stáje, které vyžadují další investice. Proběhla zde rekonstrukce ustájovacích míst a postupně pokračuje rekonstrukce u dalších kategorií skotu. V letošním roce je plánovaná rekonstrukce střech, napájecích zařízení a ventilace ve stájích pro volky.

Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou

Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. úzce spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou hned na několika projektech. Jedním z nich byla „Implementace principů variabilního hnojení a aplikace pesticidů“. To se v praxi jednoznačně osvědčilo ve snížení a upřesnění dávek průmyslových hnojiv  šetrně k životnímu prostředí. Podstatou tohoto projektu byla možnost variabilního dávkování hnojiv nebo postřiků během práce stroje pomocí senzorové techniky a následné vyhodnocování výnosů jednotlivých plodin pomocí výnosoměrných čidel.

Další zajímavý projekt byla „Implementace technologií pro cílené nakládání s vodou v půdě“. Cílem bylo zvýšení efektivity využívání technologických vod, které vznikají ve stájových provozech, dojírnách a z již zmiňovaného chovu sumečka afrického v akvakultuře. Podstatou efektivního nakládání s technologickými vodami je změna technologií zakládání a následné ošetřování porostů širokořádkových plodin – cukrovky, případně řepky. Přínosy spočívaly jak v organizaci práce, tak v možnosti nových agrotechnických operací.

Demonstrační farma

Díky úspěšné realizaci obou projektů byla společnost vybrána jako demonstrační farma ve spolupráci s ČZU v souladu se „Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030“. Program je zaměřen na oblast péče o půdu s důrazem na podporu prezentace postupů a technologií snižující vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy a postupů přispívajících k zadržování vody v krajině.

Zemědělský den Mžany

Zemědělský den Mžany není jen výstava dojnic, ale přibližuje celkovou problematiku zemědělství odborné i laické veřejnosti a především funguje jako osvěta pro školáky. Cílem je ukázat, že i zemědělství prošlo výrazným pokrokem a už to není jen o kolečku a vidlích, ale i v tomto oboru se již používá řada moderních technologií.

Letos tuto akci můžete navštívit 10.6.2023 ve středisku Sovětice.

Ing. Marcela Otrubová

Foto: redakce, FB Zemědělská akciová společnosti Mžany, a.s.