V rámci královehradeckých dožínek byly kromě ocenění Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje za rok 2023 ocenění i zemědělci z jednotlivých okresů a studenti středních škol a učilišť z královehradeckého kraje.

Ocenění zemědělci

Rostlinná výroba (dle okresů)

 

Hradec Králové – V & H BETTA, a.s.

V & H BETTA hospodaří na zemědělské půdě nedaleko Nového Bydžova. Obhospodařuje necelých 1500 ha půdy. Hlavní produkcí jsou obilniny, olejniny a luskoviny.

Jičín – Zemědělské družstvo Miletín

Zemědělské družstvo Miletín hospodaří na 2010 ha zemědělské půdy v krásné krajině Podzvičinska kopcovitého rázu jihovýchodně od Jičína. Provozuje rostlinnou i živočišnou výrobu. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilnin, objemných krmiv, cukrovky a řepky. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu plemene České Červenostrakaté – produkce mléka, výkrm býků . Ocenění v rostlinné výrobě si zaslouží za dlouhodobé vyrovnané výsledky ve specifických výrobních podmínkách. Letošní dosažené výnosy obilovin činní: pšenice ozimá 7,66 t/ha , ječmen ozimý 8,26 t/ha, triticale 6,58t/ha.

Náchod – Obchodní družstvo Impro

Obchodní družstvo Impro se sídlem v obci Zábrodí v okrese Náchod bylo založeno v r. 1993 a letos oslavilo 30 let od založení společnosti. Základní filozofií společnosti je dlouhodobě spokojený zákazník. Jednou z jeho hlavních činností je provozování rostlinné výroby. Družstvo hospodaří v bramborářské výrobní oblasti v nadmořské výšce 430 – 680 m n. m. na 715 ha, z toho 680 ha představuje orná půda. Na práci v rostlinné výrobě se podílí 7 stálých zaměstnanců. Společnost se zabývá pěstováním plodin pro potravinářské využití, zejména ozimého žita, a to přibližně na polovině výměry orné půdy, což ji řadí mezi největší producenty žita v Královéhradeckém kraji, dále na ploše 140 ha pěstuje řepku ozimou, na 100 ha mák setý jarní, na ploše 40 ha ječmen ozimý pro sladovnické účely, na 60 ha hrách setý a na 5 ha konzumní brambory na uskladnění. Je vlastníkem nově rekonstruované posklizňové linky, kde se provádí čištění a sušení všech sklízených plodin vč. máku.

Trutnov – Karel Možíš

Hospodařit začal v roce 1991, farmu budoval od základů. Obhospodařuje 486 ha zemědělské půdy, z toho 468 ha orné půdy. Pěstuje obiloviny, řepku, cukrovou řepu, hrách a mák. U cukrovky dosáhl v minulém roce výnosu 87,9 t na hektar, u řepky ozimé 4,4 t na hektar. Hospodaří bez živočišné výroby, půdní úrodnost udržuje zapravením slámy, zařazením luskovin do osevního postupu a zapravením meziplodin pěstovaných na zelené hnojení. Farmu vybudoval od základů, postupně postavil dílny, garáže a připravuje výstavbu linky na posklizňovou úpravu a uskladnění produkce. Kvůli administrativní náročnosti investičních dotací buduje svůj podnik bez jejich využití.

Rychnov n/K – EKO – Farma Bozetice – Ondřej Podstavek

Ondřej Podstavek hospodaří s rodinou na samotě v Bozeticích tradičním způsobem s ohledem na přírodu, pohodu zvířat a čistou kvalitu potravin, nebo-li ekologicky. Obhospodařuje 108 hektarů zemědělské půdy. Věnuje se pěstování obilovin, zejména pšenice špalda pro výzkumný ústav Troubsko a Staré Město pod Sněžníkem. Úzce spolupracuje s firmou SONNENTOR, pro kterou pěstuje a suší léčivé byliny, jako je měsíček, máta, meduňka, sléz, chrpa nebo růžové okvětí, určené do biočajů. Farma je pro svou specializaci pravidelně využívána k výuce stážistů z vysokých škol. Ekofarmu dokresluje 30 krav s tržní produkcí mléka a chov slepic, pohybujících se většinu roku na přilehlých pastvinách.

Chov skotu (dle okresů)

Hradec Králové – Polabí Vysoká, a.s.

Společnost Polabí Vysoká a.s. hospodaří v těsné blízkosti krajského města Hradec Králové. V chovu skotu se zaměřili na holštýnský skot s mléčnou užitkovostí. Každá z jejich 140-ti prvotelek vyprodukuje za 305 dní 10 400 kg mléka s obsahem 4,13 % tuku a 3,46 % bílkovin. Plemenice na 2.a další laktaci vyprodukují dokonce 11 600 kg mléka s obsahem 828 kg tuků a bílkovin, což je řadí ke špičce Vč. kraje.

Jičín –  Volanická zemědělská, a.s.

Hospodáři z Volanické zemědělské, a.s. hospodaří na 1 700 ha v centrální oblasti okresu Jičín. V rostlinné výrobě pěstují tradiční plodiny: kukuřici, řepku olejnou, pšenici, ječmen, řepu, brambory a vojtěšku. Živočišná výroba je prezentována odchovem brojlerů a hlavně chovem červenostrakatých plemenic. Jejich 600 plemenic patří k republikové špičce jak v produkci, tak exteriéru. V současné době nadojí každá jejich prvotelka 9 300 kg a starší kráva dokonce10 880 kg mléka za normovanou laktaci. I přes tyto skvělé produkční výsledky si plemenice zachovávají exteriér odpovídající pro plemeno s kombinovanou užitkovostí. O tom nás chovatelé z Volanic přesvědčili na Zemědělském dni ve Mžanech, nebo Kralovicích.

(foto: FB Svaz chovatelů českého strakatého skotu + CATTLE MARKET s.r.o.)

Náchod – Zemědělské družstvo OSTAŠ

Zemědělský podnik hospodařící v Broumovském výběžku v nadmořské výšce 480 – 650 m n.m. je průkopníkem v ČR s robotickou stájí pro chov holštýnského skotu. Neustále modernizuje a vylepšuje svůj chov a prostředí pro zvířata. Podnik hospodaří na 1916 ha zemědělské půdy. Chov dojnic s mléčnou produkcí se nachází v České Metuji – robotická stáj. Zde je cca 430 dojnic a v současné době je průměrná užitkovost jedné plemenice 11 264 kg mléka za uzavřenou laktaci. Druhá stáj Žďár – Zastávka, kde chovají cca 150 plemenic s mléčnou užitkovostí přes 9.000 kg mléka s výborným obsahem mléčných složek.

Trutnov –  Kalenská zemědělská a.s.

Podnik hospodaří v západní části trutnovského okresu na 1 173 ha zemědělské půdy, z toho je 701 ha orné a 472 ha luk a pastvin. Živočišná výroba je zaměřena na chov dojených krav českého strakatého plemene, produkci vysoce kvalitního mléka, produkci jatečných býků a VBJ. Díky stálým investicím a modernizaci technologií chovu dosahuje podnik vynikajících výsledků. V kontrolním roce 2022 bylo KU zapojeno 435 ks krav při průměrné užitkovosti 8440 kg mléka (4,05 %T a 3,54 %B) za laktaci. V současné době je průměrná užitkovost na úrovni 8875 kg mléka za uzavřenou laktaci.

Rychnov n/K –  ZEA Rychnovsko a.s.

Akciová společnost hospodaří na 2 200 hektarech zemědělské půdy. Základem hospodaření je zemědělská výroba a od roku 2014 je součástí podnikání bioplynová stanice. Rostlinná výroba je z větší části zaměřena na výrobu krmiv pro živočišnou výrobu a bioplynovou stanici. Dobré výsledky v rostlinné výrobě s výnosem obilovin 7 tun z hektaru odpovídají přírodním podmínkám. Chovatelská tradice v chovu skotu i prasat, přírodní podmínky a vysoký podíl luk a pastvin jsou základem pro vysokou úroveň živočišné výroby. Dosud je v podniku rezervní nukleové stádo prasat. U skotu je chováno převážně české strakaté plemeno. Jeho potenciálu je využito pro výrobu mléka a hovězího masa. Krávy v počtu 620 kusů jsou chovány na farmách v Lipovce a Dlouhé Vsi. V Dlouhé Vsi nežijí jenom z tradic, ale při rekonstrukci stájí byly uplatněny moderní prvky technologií. K dojení na farmě v Dlouhé Vsi se používají tři roboty De Laval. V posledních letech je dosahováno stabilně vysoké užitkovosti. U 620 krav je aktuální dojivost 9 145 kg mléka, což je 1 049 kg nad průměrem České republiky v rámci českého strakatého plemene. Velmi dobrou úroveň má také odchov mladého skotu s přírůstky telat 1 050 gramů. Býci dosahují denního přírůstku přes 1 200 gramů při porážkové hmotnosti přes 700 kg.

Speciální ceny

Živočišná výroba – chov prasat DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.

Družstvo pro živočišnou výrobu Rychnov nad Kněžnou akciová společnost je podnik specializovaný na produkci prasat a vajec. Hospodaří bez půdy v podhůří Orlických hor, s uzavřeným obratem stáda – to znamená, že vykrmuje pouze vlastní prasata. V uplynulých třech letech i přes hlubokou ekonomickou krizi v sektoru chovu prasat zrekonstruoval reprodukční farmy Chlístov a Ještětice na 450 prasnic a 2660 selat a vybudoval novou farmu Ostrov na 350 prasnic a 2000 selat. Při jejich naskladnění proběhla kompletní repopulace. V současnosti obě farmy dosahují špičkového výsledku 33,5 dochovaných selat na prasnici a rok, což znamená téměř 15 (přesněji 14,95) dochovaných selat z jednoho vrhu. Produkce selat o hmotnosti 25 kg za obě farmy činí 28 500 ks a tím plně zásobuje vlastní výkrmnu v Kostelecké Lhotce. Roční produkce vykrmených prasat o hmotnosti 115 kg je 28 000 ks. Průměrný denní přírůstek 950 g a spotřeba krmiva na 1 kg přírůstku 2,32 kg řadí DŽV nejen mezi nejlepší výkrmce v ČR, ale poráží i vyspělé chovatelské subjekty z celé Evropy. Jenom díky těmto vynikajícím výsledkům společnost ekonomicky přežila uplynulá krizová léta, kdy spousta chovatelů s chovem prasat skončila. Dalším nemalým plus hospodaření firmy je nízká tzv. uhlíková stopa. Všechny farmy jsou od sebe vzdáleny do 15 km a v jejich středu se nachází výrobna krmných směsí, která je zásobuje. Pro výrobu těchto směsí je používáno obilí vypěstované v nejbližším okolí.

Vítěz kategorie chovatelů ovcí a koz: Milan Domáň

Ocenění získává za dlouholetou práci ve Svazu chovatelů ovcí a koz, kde byl 17 let předsedou Královéhradeckého sdružení. Pan Milan Domáň je zakladatelem klubu masného plemene Texel. Byl průkopníkem faremního zpracování kozího mléka. Vybudoval na Žernově šlechtitelský chov „Kozy hnědé krátkosrsté.“

Vítěz kategorie drobnochovatelů:

Základní organizace Českého svazu chovatelů Nová Paka. V letošním roce tato základní organizace oslaví 100 let od vzniku založení. Je to nejsilnější organizace okresu Jičín, která pravidelně pořádá výstavy pro veřejnost. Navíc úspěšně vystavuje i v dalších okresech.

Nejlepší rodinná farma vyhlášená Asociací soukromého zemědělství:

U svatého Jakuba

Farma hospodaří v blízkém okolí kostela sv. Jakuba v Dolním Lánově v oblasti Podkrkonoší, kde v krásné oblasti s výhledem na Krkonoše hospodaří na principech ekologického zemědělství. Část pastvin je situována i v Krkonošském národním parku. Farma hospodaří v nadmořské výšce od 500 do 1300 m.n.m.. Specializuje se na chov ovcí Suffolk a Původní valaška a na chov skotu Hereford, to vše spojené s kvalitní údržbou okolní krajiny. Stěžejní podnikatelskou aktivitou je jak produkce plemenného materiálu, tak i kvalitního hovězího a jehněčího masa. Skot a ovce jsou chované celoročně na pastvinách, v zimních měsících jsou přikrmovány senem nebo senáží. Přirozený způsob chovu zvířat je zárukou, že chovaná zvířata jsou v maximální fyzické kondici a pohodě. Další činností je provozování ubytování přímo na farmě s možností wellness a využití dalších pohybových a turistických možností tohoto krásného kraje.

(foto: Ubytování Farma U sv. Jakuba)

Zvláštní ocenění za významný přínos pro rozvoj zemědělství v Královéhradeckém kraji

Ing. Pavel Veselý

Od roku 1984 je zaměstnán v původním ZD Pochodeň Lhota pod Libčany. Začínal jako agronom nejprve ve středisku v Urbanicích u Josefa Kalhouse, rozděloval práci ženám na poli, staral se o brigádníky ze středních škol, kteří sbírali jahody, pracoval jako závlahář, staral se o pole s malinami v Sedlici, sbíral znalosti od agronoma pana Miloše Buriance st. v Praskačce. Potom se přesunul do Lhoty pod Libčany, také jako agronom a od roku 1996 už začal pracovat jako ředitel Agrodružstva Lhota pod Libčany. Přitom zastával pozice v Agrární komoře – od r.2001 působí jako předseda Okresní agrární komory Hradec Králové. Od roku 2002 do letošního roku působil jako místopředseda Regionální komory Královéhradeckého kraje. Od r.2005 pracuje v dozorčí radě AK ČR, přičemž od r.2008 do letošního roku v pozici předsedy dozorčí rady. V dozorčí radě působí rovněž Vysoké škole zemědělské v Praze. Vždy věnoval nadstandardní množství svého volného času a úsilí péči o rozvoj zemědělství a zájmy zemědělců v Královéhradeckém kraji.

Ocenění úspěšných studentů středních škol se zemědělským zaměřením

STUDENTI:

Miroslav Pešek – Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Miroslav Pešek, bydlí v Rosnici u Všestar, je úspěšným absolventem Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov oboru Opravář zemědělských strojů. Mirek složil závěrečné zkoušky s hodocením „Prospěl s vyznamenáním“. V čase všech tří let Mirek vykazoval výborné výsledky jak v teorii, tak i na praxi. Všechny odborné kurzy absolvoval na výbornou. Ve své třídě od prvního ročníku svými studijními výsleky dokazoval, jak moc mu na studiu záleží, jak moc ho obor baví. Od počátku studia na SŠTŘ Nový Bydžov byl Mirek zařazen do školní Akademie. Od učitelů teoretického vyučování i odborného výcviku dostával vždy jen to nejlepší hodnocení.

Magdaléna Mňuková – Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Studentka má vynikající výsledky jak v teoretické výuce, tak při odborném výcviku. Vždy usměvavá, kamarádská a pracovitá.

Klára Ticháčková – Česká lesnická akademie Trutnov-střední a vyšší odborná škola

Česká lesnická akademie Trutnov navrhla k ocenění studentku 4.ročníku Kláru Ticháčkovou, která studuje obor Lesnictví. Klára Ticháčková je součástí družstva České republiky, která v minulém a letošním roce dosáhla následujících úspěchů:

1) 1. místo – Mistrovství Evropy v Polsku v záři 2022 (malorážková pistole)

2) 1. místo – Mistrovství Evropy v Estonsku v březnu 2023 (vzduchovka)

3) 2. místo – Světový pohár v Německu v červnu 2023 (vzduchovka)

Vojtěch Stanislav Nováček – Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí

Žák Vojtěch Stanislav Nováček v průběhu studia na škole dosahoval výborných výsledků jak v teoretické tak v praktické výuce zemědělských předmětů. Reprezentoval školu v rámci soutěží zemědělských škol v České republice, kde dosahoval velmi dobrých výsledků. Například na Zemědělské olympiádě středních zemědělských škol ve Frýdlantu se umístil na druhém místě z celkového počtu 33 soutěžících. V období volna a to především v letním období Vojtěch aktivně pracuje na rodinné farmě v rostlinné i živočišné výrobě.

Ondřej Tomeš – Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola

Ondřej je žák druhého ročníku oboru Opravář zemědělských strojů. Ve studiu patří k lepším žákům, v oblasti praktické výuky k nejlepším. Vyhrál soutěž zručnosti při jízdě traktorem, kde z celé naší školy byl suverénně nejlepší. Většinu ze svých volnočasových aktivit o víkendech i v době prázdnin tráví formou brigád na statku v okolí svého bydliště.

Adéla Vágnerová – Střední odborná škola veterinární Hradec Králové-Kukleny

Adéla je aktivní nad rámec svých školních povinností, svědomitá a zaujatá pro problematiku chovu hospodářských zvířat.

Markéta Krejčová – Střední škola zahradnická, Kopidlno

Markéta Krejčová je žákyní 3. ročníku oboru Zahradnictví ve Střední zahradnické škole v Kopidlně. Je to spolehlivá, svědomitá dívka, která se o zahradnický obor opravdu zajímá. Má vynikající studijní výsledky, je pracovitá, ochotná, přátelská. V květnu 2023 se zúčastnila Děčínské kotvy – mistrovství floristů ČR, kde získala v jednotlivých disciplínách výborná umístění a v silné konkurenci vybojovala krásné 4. míst

úvodní foto: FB Dožínky Královehradeckého kraje

zdroj: tisková zpráva agrární komory královehradeckého kraje