Tělesná kondice, také často označována zkratkou BCS = Body Condition Score (skóre tělesné kondice), je v současné době nejpoužívanější indikátor hodnocení výživového a zdravotního stavu. Tento stav je posuzován subjektivně z pohledu výživy a výkonu daného jedince. V úvahu bereme i užitkový směr zvířete, jelikož BCS lze provádět u plemen mléčných, masných i kombinovaných. Dle stanovené tělesné kondice můžeme následně posoudit vhodnost sestavené krmné dávky a techniky krmení.


Nyní v České republice využíváme dva systémy hodnocení tělesné kondice.

1) Americký systém = devítibodová stupnice

2) Kanadský systém = pětibodové stupnice = převažuje v ČR!


V rámci Kanadského systému hodnocení je bodování založeno na pětibodovém systému, v němž se jeden bod připisuje kravám velmi vyhublým, pět bodů dostanou krávy velmi ztučněné. Sledované oblasti jsou místa s bezprostředním kostním podkladem, jako je oblast zádě, kořen ocasu a bedra. Posuzovaná místa jsou znázorněna na obrázku č. 1. Jednotlivé pasáže se nehodnotí pouze pohledem, ale i hmatem na jednotlivé části. Tímto způsobem je možné dobře odhadnout vrstvu podkožního tuku.

Obr č. 1 Hodnocení tělesné kondice dle pětibodového systému

dairy-cattle-body-condition-scoring-chart-edmonson-et-al-1989

Kondiční skóre:

Kondiční skóre 1: U zvířete jsou znatelné zřejmé hluboké prohlubně v oblasti kořene ocasu a pánve, žebra jsou velmi lehce hmatatelná a ostrá. Sedací hrboly a kyčle jsou velmi výrazné a ostré, postrádáme masitý pokryv. V oblasti beder se nenachází žádná tuková tkáň.

Kondiční skóre 2: Toto skóre je přijatelné pouze u prvotelek v první fázi laktace. V jakékoli jiné fázi laktace a u dojnic starších je toto skóre nedostatečné a s největší pravděpodobností postrádají v krmné dávce energii.

Kondiční skóre 3: Již nejsou znatelné prohlubeniny, oblast kořene je zaoblená. Kosti pánevní jsou při mírném tlaku hmatatelné. Konce žeber jsou pokryty vrstvou tukové tkáně. V oblasti beder je málo hmatatelná prohlubenina.

Kondiční skóre 4: V oblasti kořene ocasu jsou viditelné tukové polštáře, pokrývají i sedací hrboly. Tuková vrstva kryje sedací i kyčelní hrboly. Linie mezi kyčelními hrboly jsou ploché nebo zaoblené. Toto skóre signalizuje mezery ve výživě i managementu zvířat.

Kondiční skóre 5: Vysoká vrstva tuku pokrývá kořen ocasu, kosti pánevní i žebra. Pánev je velmi těžce hmatatelná. Hřbet je výrazně zakulacen. S tímto skóre se často setkáváme v období stání na sucho. Extrémní ztučnění je překážkou hladkých porodů a často je předzvěstí metabolických problémů.

Hodnocení tělesné kondice u krav s tržní produkcí mléka

Hodnocení tělesné kondice je u dojnic prováděno během celé laktace. Tělesná kondice se v průběhu laktace neustále mění. Zásadními mezníky je zvláště druhá polovina březosti, období stání na sucho (zaprahnutí) a období po otelení.

Skóre tělesné kondice by se v průběhu laktace nemělo snížit nebo zvýšit o více jak 0,75 bodu.

Během vrcholu laktace do středu je optimální udržet BCS na 3,5. V polovině laktace je nutné počítat s tím, že dojivost klesá, a s tím se pojí i nadbytek nevyužité energie. Vlivem přebývající energie hrozní ztučnění dojnice a následné komplikace během porodu. Avšak může nastat i druhý extrém, a to klesnutí BCS pod 3 body. Takovéto dojnice je důležité přeřadit a podávat jim krmnou dávku s vyšším podílem jádra, jelikož s nízkou kondicí hrozní i riziko snížené imunity a různé reprodukční vady (např. cysty, tiché říje atd.).

Období státní na sucho by dojnice měla zakončit s BCS v rozmezí 3,25 – 3,75. Vyvarovat by se měl chovatel zvláště BCS 5 a krmné dávce s vyšším obsahem energie. S rostoucí tučností dojnice v posledním měsíci březosti roste i hmotnost plodu, která může nepříjemně zkomplikovat porod. O vlivu tělesné kondice na reprodukci připravujeme samostatný článek.

Tab. č. 1 Požadované hodnoty v jednotlivých kategoriích

tab-1

Jaké vlivy působí na tělesnou kondici?

-> výživa

-> plemeno

-> ustájení společně s mikroklimatickými podmínkami

-> fáze laktace

-> zdravotní stav


Text: Lucie Rysová