V následujícím článku Vám představíme další partnerskou školu, která s námi spolupracuje již přes rok. Mnoho fotografií ze školy a ze školních akcí uveřejňujeme na FB, avšak pojďme si společně přiblížit, co zemědělka v Poděbradech nabízí. Více fotografií naleznete na konci článku.

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady je škola s tradicí, což dokazuje i fakt, že zemědělství se na škole vyučuje bezmála 100 let. Za svou existenci prošla škola mnohými změnami. Tu největší pocítily studijní obory, které se musely přizpůsobit poptávce absolventů na trhu práce. Všechny studijní obory – Agropodnikání, Veterinářství, Přírodovědné lyceum a Veřejnosprávní činnost jsou obory zakončené maturitní zkouškou ve státní i profilové podobě.

Škola je koncipována do klidnější části lázeňského města Poděbrady. V těsné blízkosti se nachází drobnochov spolu s ekologickou zahradou. Ve školním drobnochovu nalezneme ovce, kozy, bažanty, mandarínské kachničky, papoušky, slepice, holuby, králíky a poničku Báru. Školní ekologická zahrada, která byla vybudována v roce 2015, disponuje naučnou ekologickou stezkou společně s chovem včel. Ekologická zahrada je ideální jako prostor pro praxe, vzdělávací akce, jednodenní semináře, příměstské tábory pro děti nebo relaxaci.

Součástí školy je i domov mládeže, který slouží jako bydliště pro studenty ze špatně dostupných míst nebo z větších vzdáleností. Samozřejmostí jsou i moderně vybavené učebny, sýrárna, knihovna, aula, tělocvična, posilovna, sportovní areál, školní jídelna nebo školní kiosek. Tyto prvky vytváří jeden velký školní komplex.

Neodmyslitelnou součástí školy je i Školní statek Podběrady, který je vzdálený 10 minut chůze. Školní statek hospodaří na 250 hektarech půdy. V současnosti chová okolo 240 kusů skotu, 10 kusů oveček a ročně vykrmí okolo 500 kusů prasat. Školní statek se také podílí na záchraně genových rezerv České republiky, vlastní certifikát na záchranu české červinky. Studenti na Školním statku vykonávají praxe během celého studia a seznamují se s provozem tváří v tvář ve všech jeho částech. Na statku také probíhají praktická cvičení z odborných předmětů, jako je zootechnika, fyziologie, mechanizace a podobně.

Během studia je možné se zúčastnit různých projektů, olympiád, soutěží, kurzů, příp. získat různé certifikáty. Samozřejmostí je i získání řidičských oprávnění na různé skupiny přímo v areálu školy.

Žáci školu reprezentují na kulturních akcích, soutěžích a výstavách. Třídy oboru agropodnikání a veterinářství se ve spolupráci se Školním statkem Poděbrady účastní i různých chovatelských výstav po celé České republice, kde připravují hospodářská zvířata na výstavy nebo do soutěží. Letos se studenti budou účastnit např. Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně, Chovatelského dnu v Roprachticích, ve Zdislavicích, Chovatelského dne Na Pace, ale i v Chomuticích a v Opařanech. Díky těmto akcím projde studentům pod rukama ročně okolo 100 kusů výstavních zvířat.

Tradičně se také žáci školy účastní mezinárodní soutěži v posuzování exteriéru skotu v Paříži. Na letošním ročníku si škola zapsala významný úspěch, o kterém si můžete přečíst ZDE.

Praxe žáků zemědělské školy v Poděbradech probíhá ve velkém množství také na odborných pracoviších mimo školu. Studenti zde rozšiřují své odborné kompetence dle požadavků jednotlivých oborů.

V minulých letech se škola zúčastnila řady projektů, jako např. Commenius Project, který byl založen na výměnných pobytech studentů z různých států Evropy nebo do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem zaměřeným na povzbuzení zájmu žáků o přírodovědné obory nebo projekt Ekologická zahrada v areálu školy. Díky projektu Erasmus plus mají žáci možnost seznamovat se s principy trvale udržitelného zemědělství a porovnávat možnosti naší školy s partnerskými školami v zahraničí. Dále škola spolupracuje na různých projektech s partnerskými školami v Holandsku, dále ve Francii, Turecku a Rumunsku.

Foto č. 1 Školní ekologická zahrada

Foto č. 2 Výpomoc studentů SZeŠ na Národním holštýnském šampionátu

dsc_0813

Volný čas mohou žáci školy trávit na kroužcích, které škola nabízí pod vedením odborných lektorů. Můžeme zde jmenovat například tradiční kroužek výroby potravin, kde se učí zpracovávat zemědělské produkty nebo kroužek veterinárních disciplín, nazvaný s nadsázkou: „Co nevyléčíš, to rozpitváš“. Ve včelařském kroužku žáci pečují o chov včel na školní zahradě. V aranžérském kroužku využívají žáci zejména přírodních materiálů a jejich výrobky zdobí školu a velké množství výstav a událostí v širokém okolí. Nově založený kroužek teraristiky skýtá žákům mnoho možností, jak se seznámit s chovem cizokrajných zvířat.

Všechny obory spolupracují na Dnech zvířat nebo Dnech Země, kde zpracovávají program pro děti z mateřských a ze základních škol nebo pomáhají neziskovým organizacím při organizaci charitativních akcí.

-> Obory se zemědělským směrem

AGROPODNIKÁNÍ

První ze studijních oborů je obor Agropodnikání.  Je určen pro studenty, kteří mají zájem nejen o zemědělský provoz a zemědělskou ekonomiku, ale kteří mají rádi domácí zvířata, užitkové rostliny, přírodu i zemědělskou techniku. Žáci získávají ve druhém ročníku řidičské oprávnění na traktor, ve vyšším ročníku podle vlastního uvážení i na nákladní, osobní automobil či motocykl. Praxe probíhá převážně v zemědělském provozu ve vybraných podnicích, ve školním drobnochovu, školní sýrárně a na Školním statku Poděbrady. Studenti mají možnost se účastnit i přípravy výstavních zvířat na jednotlivé akce.

Absolventi se mohou uplatnit

 • v oblasti zemědělství jako farmáři, podnikatelé a řídící pracovníci
 • v zemědělských službách a zpracovatelském průmyslu
 • v soukromém podnikání zemědělského i nezemědělského charakteru
 • v oblasti obchodu a služeb, zpracování a prezentace dat
 • v zaměstnání ekonomického zaměření
 • mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole

VETERINÁŘSTVÍ

Obor Veterinářství je studijní obor, který rozšiřuje nabídku studijních oborů SZeŠ a SOŠ Poděbrady. Je určený studentům, kteří mají zájem o chov, výživu, ošetřování a léčení zvířat. Teoretická výuka je ve vyšších ročnících zaměřena především na odborné veterinární předměty, které navazují na znalosti z přírodovědných předmětů. Ve výuce však nechybí ani cizí jazyk, latina, ekonomika či informační a komunikační technologie. Praktické dovednosti si budoucí veterinární technici a asistenti procvičí při práci s různými kategoriemi zvířat ve škole, na školním statku i na specializovaných veterinárních pracovištích.

ABSOLVENTI oboru veterinářství se uplatní:

 • ve veterinární činnosti pod vedením veterinárního lékaře
 • jako laboranti a inseminační technici
 • jako profesionálové v plemenářských podnicích, v zařízeních pro opuštěná či ohrožená zvířata, v prodejnách zvířat, v chovech cizokrajných zvířat
 • u výroby a distribuce krmiv
 • mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole

Foto č. 3 Výroba sýrů

Výroba sýrů.

-> Ostatní nabízené obory

PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

Tento obor je určen zájemcům především přírodovědného zaměření. Obor je specializovaný na rozšířenou výuku chemie, cizích jazyků, mikrobiologie, biologie, ekologie a mnoha dalších technických či ekologických předmětů. V prvním ročníku si mohou studenti zvolit nejen hlavní jazyk mezi němčinou a angličtinou podle úrovně pokročilosti ze základní školy, ale vybírají si i ze široké nabídky dalších jazyků: angličtiny, ruštiny, němčiny nebo francouzštiny. Jediný rozdíl proti ostatním studijním oborům školy je praktická výuka, která probíhá v laboratořích, v terénu nebo v podobě exkurzí do vědeckých či ekologických institucí.

Studium přírodovědného lycea je určeno především pro ty uchazeče, kteří mají zájem o přírodní vědy, mají dobré předpoklady ke studiu, a kteří se chtějí uplatnit především v oborech jako je ochrana životního prostřední a ekologie, biologie, chemie, potravinářství a zemědělství.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Veřejnosprávní činnost je již lety osvědčeným studijním oborem na této škole. Žáci a žákyně během studia získají teoretické a praktické dovednosti z oblasti administrativní práce ve státním i soukromém sektoru. Dále přehled o sociálním a právním uspořádání veřejného života. I v tomto oboru prohlubují studenti své znalosti druhého cizího jazyka, který si stejně jako žáci přírodovědného lycea vybírají v prvním ročníku.

Získají dobrou znalost práce v moderní kanceláři, která je vybavena moderními elektronickými přístroji. Tyto základní znalosti jsou doplněny o znalosti psaní na stroji a zpracování dat ekonomických agend na počítači.  Průběžná praxe je zařazena ve druhém ročníku. Souvislá praxe probíhá ve třetím a čtvrtém ročníku. Studium tohoto oboru je určeno zvláště pro ty, kteří se chtějí jednou uplatnit ve státní správě a samosprávě nebo v zaměstnání ekonomického charakteru.

Závěrem si Vás dovolujeme pozvat na Dny otevřených dveří, které škola uveřejňuje na svých webových stránkách, kde také naleznete informace o odborných akcích pro veřejnost, příjimacím řízení a o aktuální dění ve škole.