Zemědělství se svou činností podílí značnou měrou na emisi amoniaku do ovzduší. Celosvětově se vyprodukuje kolem 22-35 mil. tun amoniaku a z toho téměř 90 % pochází ze zemědělství, 8 % z přírodních zdrojů a pouze 2 % z průmyslu a spalování paliv. V České Republice se ročně uvolní 70-80 tis. tun emisí amoniaku.

Živočišná výroba, kde vzniká kejda, chlévský hnůj nebo drůbeží trus patří mezi největší producenty emisí amoniaku a skleníkových plynů (metan, oxid uhličitý, oxidy dusíku, sirovodík). Amoniak jako takový nemá podstatný význam na vzniku skleníkového efektu jako oxid uhličitý nebo metan, protože je v atmosféře jen krátkou dobu.

Jeho nebezpečnost je ve schopnosti vázat na sebe oxidy síry, které se nacházejí v ovzduší a může tak způsobit eutrofizaci (obohacování vod živinami – konkrétně dusíkem), která narušuje kyslíkový režim vod a mění druhové složení. Tím je způsoben nedostatek světla, omezená rekreační využitelnost vod, okyselení a následný toxický účinek na ekosystém.

aktivni-podlaha-2

Amoniak v chovech zvířat

Amoniak vzniká především rozkladem močoviny, případně kyseliny močové. Tento rozklad má z velké části na starosti enzym ureáza produkovaný fekálními mikroorganismy. Ureáza je obsažena i v některých krmivech, např. v semenech luštěnin a následně je pak obsažena i ve výkalech. Snížením jejího působení lze zredukovat a zpomalit rozklad močoviny a snížit tak produkci amoniaku.

Pokud je v chovech zvýšená koncentrace, ovlivňuje to negativně jak chovaná zvířata v podobě snížené užitkovosti, tak ošetřující personál.

Vysoká úroveň společně s prachovými částicemi a mikroorganismy může mít toxické účinky. Často je to predispozice pro respirační onemocnění. Ve vysokých koncentracích dráždí sliznice očí, horní cesty dýchací a ztěžuje dýchání. Z výkalů se uvolňuje pomalu a jeho koncentrace se odvíjí od mnoha faktorů jako je teplota vzduchu, množství zvířat ve stáji, druh podestýlky a její kvalita, složení krmné dávky.

Práh vnímatelnosti zápachu pro amoniak se nachází v rozmezí 0,01-0,05 ppm. Při podráždění spojivek a sliznic dýchacích cest už se koncentrace blíží k 30-50 pmm.

Nad 100 ppm už dochází ke snížení příjmu krmiva a s tím i snížení přírůstků doprovázené oslabením imunitního systému, projevující se možnými infekcemi.

Opatření pro snížení emisí amoniaku ve stájových prostorách chovu skotu:

  • Snížení plochy povrchu stáje znečištěné exkrementy,
  • automatizovaný a pravidelný systém odklizu kejdy – k optimálním výsledkům vede pravidelný odkliz minimálně každé 2 hodiny,
  • okamžitý odvod moči, rychlé oddělení výkalů a moči,
  • drážkovaná podlaha oddělující tekutou a pevnou složku výkalů.

Všechny tyto podmínky splňuje aktivní podlaha Magellan, která díky jedinečnému profilu funguje na principu okamžitého odvodu výkalů a moči a eliminuje se tak kontakt s paznehty zvířat.

Aktivní podlaha určená k pohybu dojnic splňuje podmínky jak pro snížení emisí amoniaku, tak pro podpoření zdraví paznehtů:

  • Profilovaný povrch,
  • pohodlí pro paznehty – menší zatěžování kloubů díky pružnému a protiskluzovému povrchu,
  • snadné čištění,
  • účinné odvádění vlhkosti.

Často opomíjeným místem je průchod mezi jednotlivými volnými stání, které by mělo být čištěno minimálně 1x denně.

Na grafu je znázornění snížení množství amoniaku při použití aktivní podlahy s odtokovými drážkami, které umožňují rychlý odvod moče a tím tak klesá výskyt amoniaku při kontaktu moči s podlahou.  Podle studií provedených francouzským institutem chovu přežvýkavců se množství amoniaku při použití aktivní podlahy Magellan snížilo o 42 % což je množství 7,5 kg amoniaku/krávu/rok.

Graf č. 1 Snížení množství amoniaku při použití aktivní podlahy

graf

Video č. 1 Instalace ve Slovči

Marcela Otrubová