Projekt spolufinancovaný Regionálním operačním programem Střední Čechy.

Ve čtvrtek 14.10. 2015 proběhlo na Střední zemědělské škole a Střední odborné škole, p.o. v Poděbradech slavnostní ukončení projektu Školní ekologická zahrada – živá laboratoř.

Žáci v tradičních krojích přivítali chlebem a solí hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Peteru a další hosty. Společně s Ing. Milenou Kavkovou, ředitelkou školy, přestříhli pásku také starosta města Poděbrad PhDr. Ladislav Langr, 1. místostarosta Mgr. Ivan Uhlíř a ředitel Úřadu regionální rady regionu soudržnosti SČ Ing. Václav Uchytil.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I přes mírně deštivé počasí byla zahrada plná návštěvníků. Studenti zemědělské školy připravili pod vedením učitelů projektový den pro mladší spolužáky ze základních škol. Na tři sta žáků se seznamovalo na různých stanovištích s chovem zvířat, výcvikem psů, ale i s přírodovědnými úlohami v nově vybavené multimediální laboratoři.

 

Projektové dny i zpřístupnění zahrady a školy veřejnosti probíhaly až do neděle. V tomto termínu byla v areálu školy uspořádána výstava drobného zvířectva ve spolupráci s ČSCH, ZO Poděbrady I.

Cílem projektu je zkvalitnění odborného a přírodovědného vzdělávání žáků SZeŠ a SOŠ Poděbrady zaváděním moderních technologií a dalších inovací do výuky. Součástí projektu je i revitalizace školní zahrady, rekonstrukce stávajícího objektu, který poskytoval zázemí školní zahradě, a modernizace přírodovědné laboratoře.

Revitalizace školní zahrady byla zaměřena na ekologickou produkci a dodržování principů ekologického zemědělství. Její návrh byl týmovou prací, na kterém se podíleli učitelé, žáci i pracovníci školy ve spolupráci s odborníky v oblasti plánování zahrad a ekologického zemědělství. Na základě jejich spolupráce vznikla studie ekologické zahrady. Tuto studii zpracovala oprávněná projekční společnost v projektovou dokumentaci (včetně projektové dokumentace pro přestavbu zázemí zahrady, stavby učebny v přírodě). Některé části zahrady byly ponechány, jiné využity a doplněny, část skleníků byla pro jejich havarijní stav zlikvidována. Na zahradě vznikly nové prvky, které doplňují smysl a principy ekologie, ekologického zemědělství a trvale udržitelného rozvoje. Realizací projektu vznikla nová školní ekologická zahrada se zastřešenou učebnou v přírodě a naučnou stezkou o ekosystému. Vznikl prostor i pro zpracování biologického odpadu a kompostování. Zahrada je určena především pro všechny žáky školy. Je vhodná pro výuku zemědělských i nezemědělských předmětů včetně biologie, ekologie a dalších přírodních věd. Žáci zde mají možnost získávat ekologické kompetence při řešení problémových situací přímo ve venkovní přírodní laboratoři. V současné době, kdy na zemědělské půdě hospodaří někteří vlastníci pouze s vidinou zisku, půdu vyčerpávají, nedodržují osevní postupy, jeví se jako nutnost vštěpovat budoucím odborníkům vztah k půdě – živé organické hmotě – jako zdroji potravin a dalších plodin.

Školní drobnochov byl upraven do podoby kontaktního zookoutku, tím bude otevřenější svému okolí a bude moci svou kapacitou naplnit zájem o hospodářská zvířata dětí z mateřských škol a žáků ostatních škol regionu. V rámci projektových dnů můžeme nabídnout zájemcům programy doplňující výuku dle ŠVP. Ekologická školní zahrada bude zdarma otevřená veřejnosti, část pravidelně v režimu otevření školy, část v rámci projektových dnů. Tímto dosáhneme zlepšení ekologické gramotnosti nejen u žáků a absolventů naší školy, ale i u široké veřejnosti.

Rekonstrukce stávající nevyhovující učebny pěstování rostlin na moderní multimediální přírodovědeckou laboratoř spočívala v nezbytných stavebních úpravách, včetně zavedení vody. Bylo provedeno rozvedení počítačové sítě a její připojení ke stávající školní počítačové síti a na internet. Učebna byla vybavena vhodným laboratorním nábytkem a moderními pomůckami, které byly napojeny na informační technologie. Laboratoř nyní disponuje speciálními pracovními stoly, notebooky, PC, interaktivním dataprojektorem, mikroskopy, stabilizovanými zdroji napětí do 20 V a žákovskými měřícími stavebnicemi nezbytnými ke zpracování biologického materiálu. Pedagogický pracovník má možnost pracovat s mikroskopem s kamerou a promítat výsledky práce žáků. K dispozici je i vizualizér, umožňující zobrazení materiálů pro všechny žáky. V současné době je důležité žáky naučit pozorovat vhodné biologické objekty a materiály získané zejména na ekologické zahradě umět zpracovat, výsledky prezentovat a srovnávat pomocí moderních pomůcek a informačních technologií.

Školní ekologická zahrada a multimediální přírodovědná laboratoř nabízí možnost propojení praktického a teoretického vyučování v různých předmětech ŠVP školy. Projekt tak zvyšuje konkurenceschopnost absolventů školy na trhu práce a tím i konkurenceschopnost školy, která pak bude zajímavější pro stávající i budoucí žáky.

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady je školou státní. Má dlouhou tradici, byla založena již roku 1919. Vždy si kladla za cíl vychovávat mladé, ve svém oboru nadšené odborníky, kteří nebudou mít problém uplatnit se na trhu práce.

SZeŠ a SOŠ Poděbrady nabízí čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou ve čtyřech rozdílných studijních oborech. Studijní obor AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01) má na naší škole nejdelší tradici. Vyučuje se zde vše, co souvisí se zemědělstvím nebo na zemědělství navazuje. Velmi důležitým předmětem tohoto oboru je praxe. Jako jedna z mála středních škol má k dispozici funkční školní statek nedaleko areálu školy. Na školním statku studenti získávají potřebné dovednosti, vykonávají povinné praxe, pod vedením odborných učitelů zde absolvují praktická cvičení. Školní statek obhospodařuje 250 ha zemědělské půdy, je zde umístěn chov skotu, prasat, koní i dalších hospodářských zvířat. Studenti si také rozšiřují své praktické dovednosti na školní zahradě v nově vybudovaném zázemí v oblasti pěstování polních i zahradních plodin a údržby zeleně. Do školní zahrady je umístěn chov drůbeže, ovcí, koz a pony.

O Absolventy naší školy oboru agropodnikání je již tradičně velký zájem. Pokud po ukončení studia nepokračují ve studiu na vysoké škole, odcházejí do zemědělských provozů jako zootechnici, agronomové, mechanizátoři nebo se uplatňují v navazujících službách či zpracovatelském průmyslu. Nacházejí ale uplatnění i mimo zemědělství. Každý ze studentů má možnost během studia získat řidičský průkaz skupiny A,B,C,T. V hojné míře vyučujeme také předměty jako biologie a ekologie, chov, pěstování rostlin, myslivost, ochrana rostlin, velmi zajímavý je také předmět zaměřený na zpracování zemědělských produktů. Všichni naši studenti také absolvují mnoho hodin ekonomiky, musí zvládat jednoduché i podvojné účetnictví. Přesto od původního pojetí zemědělství školní příprava neodbočuje, drží se tradičního, široce koncipovaného zemědělského oboru vzdělání, záměrně se vyhýbající úzké specializaci.

Studijní obor VETERINÁŘSTVÍ (43-41-M/01) vychází z požadavku uchazečů o studium a poptávky po absolventech. Vynikající zázemí školního hospodářství a školního statku, doplněné o nově vybavenou chemickou laboratoř a multimediální přírodovědnou laboratoř poskytuje velmi dobré podmínky pro vzdělávání v tomto oboru. Odborné předměty, jako anatomie a fyziologie, chov zvířat, patologie, mikrobiologie a parazitologie, nemoci zvířat apod., jsou vyučovány odborníky z oboru zemědělství a veterinářství. Absolvent se uplatní v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů i v samostatné podnikatelské činnosti. Žáci jsou připravovaní na práci s malými i velkými zvířaty, mají tedy široké uplatnění v praxi. Součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Během studia může student absolvovat kurz kosmetiky zvířat, inseminační kurz, myslivecké zkoušky a kurz úpravy paznehtů, a získat tak příslušná osvědčení, jež ho opravňují k výkonu těchto činností.

Studijní obor PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM (78-42-M/05) je koncipován jako čtyřletá příprava na další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách, především přírodovědného směru. Stěžejními předměty po celou dobu studia jsou biologie, chemie, fyzika, ale také dva cizí jazyky. Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů získávají studenti odborné znalosti a dovednosti v ekologických předmětech, ekonomii i zemědělství. Studenti tohoto oboru stráví během studia mnoho času v laboratořích, počítačových učebnách i ve školní knihovně. Teoretická výuka je proložena velkým množstvím praktických činností od populární výroby mléčných výrobků až po týdenní přírodovědné praktické kurzy. Výuka probíhá ve speciálních laboratořích, nově vybavené chemicko-technologické laboratoři a multimediální přírodovědné laboratoři.

Studijní obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01) je široce koncipovaný administrativní obor, rovněž obsahující odbornou praxi. Cílem je připravit naše absolventy na práci v administrativě, státní správě a samosprávě. Velmi dobré uplatnění nacházejí absolventi oboru na obecních, městských a magistrátních úřadech, na finančních úřadech, v advokacii, soudnictví, ve vzdělávacích a nadačních firmách, v sociální sféře, v institucích EU, v soukromém sektoru i v samostatné podnikatelské činnosti. Samozřejmostí je i následné studium na vysokých školách a univerzitách, absolvování tohoto studijního oboru je např. velmi dobrou přípravou pro studium na právnických a ekonomických fakultách. Naši absolventi musejí zvládat administrativní činnosti v kanceláři, práci s moderní kancelářskou technikou, hovořit dvěma cizími jazyky, ovládat ekonomiku a účetnictví, musejí se naučit ovládat své emoce a učí se i společenskému chování a kulturnímu vystupování.

Z výše uvedeného je patrné, že každý ze čtyř studijních oborů, které škola nabízí, je naprosto odlišný a specifický. Společnou mají jen vysokou kvalitu a úroveň vzdělávání. Na škole působí stálý kvalifikovaný pedagogický sbor. Škola je dostatečně vybavena i materiálně. Není proto náhodou, že studium na SZeŠ a SOŠ Poděbrady vyhledávají i studenti ze vzdálenějších regionů, kterým je domov mládeže (internát) hotelového typu plně k dispozici. Škola se snaží maximálně podporovat a rozvíjet zájmy svých žáků. Rozvíjí jazykové kompetence studentů formou spolupráce se zahraničními školami. Mezi tradiční partnerské školy patří školy v Holandsku, Norsku, Francii a Anglii.

www.szes.cz, tel.:325 612 275, 325 614 738, e-mail: podebrady@szes.cz

Autorka článku:
Michaela Znamínková
SZeŠ a SOŠ Poděbrady,p.o.
Boučkova 355
29040 Poděbrady