Ve dnech 24.-26.7.2019 pořádala firma SCHAUMANN ČR s.r.o v rámci poradenství pro Q CZ ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, ČTPZ a FarmVet s.r.o. na třech různých místech v ČR cyklus „letních“ seminářů, jejichž podnětem byla reakce na aktuální témata v tomto suchém a teplém počasí jako je sucho a jeho vliv na kvalitu siláže a tepelný stres vysokoprodukčních dojnic. V následujícím článku Vám přinášíme reportáž z prvního semináře pořádaného v oblíbeném hotelu Na farmě v Choťovicích.

První příspěvek s tématem Zkušenosti z roku 2018 pro kukuřičné siláže a jejich uplatnění pro stávající situaci  přednesl  MVDr. Tomáš Mitrík Ph. D(Feed Lab s.r.o.). Zdůraznil především význam vhodného termínu sklizně s ohledem na obsah sušiny, který se v horkém počasí, které bylo loni i letos, velmi rychle mění. Výsledný obsah sušiny je velmi ovlivněn sušinou klasu.

Obr. č.1: MVDr. Tomáš Mitrík Ph. D.

Tab č.1 : Jak ovlivní sušina klasu hodnotu celkové sušiny řezanky?

 

Procento sušiny

Klas

35

45

55

Listy

23,15

23,15

23,15

Stonek

26,47

26,47

26,47

Výsledná sušina hmoty

29,70

33,95

38,19

Zvyšování denního přírůstku sušiny má svojí dynamiku. Ideální rozmezí pro sklizeň je 30 -35% sušiny celé rostliny, ale tato hodnota netrvá dlouho a proto je potřeba tuto informaci odhadnout o mnoho dříve i s ohledem na to, že sklizeň neprobíhá pouze jeden den. Ideální přírůstek sušiny je 0,3% denně, ovšem v loňském roce se tato hodnota pohybovala až na úrovni 0,8-1,3%, což znamená, že po pěti dnech je sušina již na hodnotě 40%. V další části přednášky zdůraznil MVDr. Mitrík význam stravitelnosti škrobu, který je ovlivněný vegetační zralostí, sušinou zrna, velikostí částic a fermentací. Částice větší než 4,75mm jsou velmi málo využité v trávicí soustavě a odcházejí ven výkaly. Podobně jako nenarušená zrna, která jsou chráněna pokožkou, kterou mikroorganismy neumí narušit a škrob v nich obsažený je pro ně nedostupný. Takto nevyužitých částí krmné dávky může denně odejít výkaly až 1 kilogram.

Druhý příspěvek přednesený Dr. Israelem Flamenbaumem a tlumočený MVDr. Jiřím Davídkem přiblížil posluchačům velmi aktuální téma, a to Ekonomické aspekty letního tepelného stresu a chlazení dojnic. Dr. Flamenbaum působící v Izraeli se této problematice věnuje již 40 let a jako dva  největší faktory ovlivňující chov skotu uvedl změnu klimatu a zvyšování užitkovosti, které jde ruku v ruce se zvyšujícími se nároky na zajištění welfare. Díky genetice se užitkovost dojnic za 20 let téměř zdvojnásobila, proto se také zvyšují problémy s tepelným stresem.

Obr. č.2: Dr. Israel Flamenbaum

Krávy postižené ztrátou mléka vlivem tepelného stresu, budou ve ztrátě po celou dobu laktace.

Vysokoužitková dojnice vytváří více než 2000W tepla, což je daleko více, než jsou její možnosti se během letního dne tohoto tepla zbavit. Produkce tepla na každých 4,5l mléka je zhruba 100W tepla.

Farmáři vlivem tepelného stresu vzniká hned několik ztrát:
  1. Snížení roční užitkovosti krav, a tím i zvýšení nákladů na produkci každého litru mléka
  2. Snížení složek a kvality mléka – vlivem tepla klesá obsah tuku o 0,4 a proteinu o 0,2. Zároveň se zvyšuje počet somatických buněk o 100tis.
  3. Snížení efektivity krmení o 5-20%
  4. Snížení plodnosti krav – prodloužení mezidobí
  5. Zhoršení imunitního systému krav – zvýšený výskyt mastitid a infekcí dělohy
Část krmné dávky, která je potřeba na ochlazování organismu, tvoří až 3x větší investici než investice do ochlazování.

Dr. Flamenbaum probral jednotlivé metody přímého ochlazování zvířat. Samotná nucená ventilace ochladí metabolické teplo max. 1000W, které vytváří suchostojné krávy a dojnice s užitkovostí kolem 15l. Pro vysokoužitkové dojnice je nejefektivnější kombinace zvlhčování a ventilace, která ochladí až 5x více tepla.

4 požadavky pro správné ochlazování krav:

  • VODA – namočení krávy během krátké doby
  • VZDUCH- umělý proud vzduchu o rychlosti 3m/sec.
  • ČAS – doba ochlazovaní 4-6 hodin/den
  • KRÁVA – přítomnost v místech ochlazování

Mezi nejvhodnější místa k ochlazování patří čekárna jak před dojením tak i mezi jednotlivými dojeními, krmný žlab a lehárna, kde se krávy chadí jen ventilátory. Pro hodnocení efektivity ochlazování existuje několik metod založených na sledování tělesné teploty zvířat. To lze provádět sledováním intervaginální teploty, bachorovými bolusy, termokamerami nebo pomocí senzorů namáhaného dýchání. Mezi dlouhodobé metody patří sledování poměru letního a zimního indexu.

Dle Dr. Flamenbauma se žádná investice v sektoru dojných krav nezaplatí tak rychle jako investice do ochlazování krav.

Odhadnuté náklady na pořízení technologie, ve které jsou zahrnuty ventilátory, potrubí, sprchovací trysky, senzory a regulátory jsou 150 eur/ krávu. Dalších 20 eur/krávu jsou náklady na provoz ochlazování. Doba, za kterou se investice zaplatí je dána i termínem instalace. Nejrychlejší návratnost má instalace před samotným obdobím tepelného stresu.

Tab č.2: Další čistý příjem při intenzivním ochlazování v létě v eurech (mléčná farma o 300 kravách)

Zvýšení roční užitkovosti

2%

3%

4%

5%

Zvýšení roční užitkovosti v litrech/krávu

200

300

400

500

Zvýšení přijmu na krávu

50

80

110

140

Zvýšení přijmu farmy

15 000

24 000

33 000

42 000

 

Třetí příspěvek na téma: Jaké výhody přináší použití speciálních konzervantů pro kukuřičné siláže si připravil zástupce společnosti SCHAUMANN Ing. Dušan Kořínek, Ph. D. , který hned v úvodu připomněl zahřívání siláží, které můžou za hodinu vytvořit až 0,2 MJ tepla. To může být způsobeno kvasinkami, které pracují v řádu hodin a mohou být přítomny  přímo ve hmotě nebo jsou všudypřítomné ve vzduchu. Hlavním úkolem konzervování je jim hmotu co nejvíce „znechutit“ a eliminovat jejich množení, což spolehlivě obstará kyselina octová. Vybrané konzervanty musí pokrýt co největší spektrum cukrů.

Obr.č.3:  Ing. Dušan Kořínek, Ph. D.

Vzhledem k nedostatku krmení a možnosti zkrmování silážované hmoty již po dvou týdnech představil Ing. Kořínek konzervant  určený ke konzervaci kukuřice obsahují kmen bakterií Lactobacillus Diolivorans, který produkuje 1,2-propandiol neboli propylenglykol. Propylenglykol snižuje poměr C2/C3 v bachoru krav a jalovic, protože část je fermentovaná na propionát. Větší část propylenglykolu je absorbována z bachoru nebo střeva bez fermentace. U starších krav na začátku laktace a prvotelek snižuje podíl butyrátu v bachoru. Na počátku laktace postačuje denní dávka 100-150g propandiolu a kvalitně vyrobenou siláží se může snížit jeho dodávání do krmné dávky.

Poslední, čtvrtý příspěvek, byl věnovaný tématu: Správné nastavení samochodné řezačky výrazně ovlivňuje výsledek silážování a svoje poznatky přednesl produktový manažer samochodné řezačky JOHN DEERE, STROM CZ, Marek Fikejs. V úvodu uvedl kroky, které vedou k získání vysoce kvalitní siláži, mezi které patří řezání, zpracování zrna, analýza a vhodné dávkování aditiv.

Obr. č.4: Marek Fikejs

Platí, že větší délka řezanky snižuje průchodnost materiálu a zvyšuje spotřebu paliva. Dále pan Fikejs představil corn silage processing score – CSPS, což je procento škrobu, které propadne sítem 4,75mm. Lepší zpracování zrna znamená vyšší skóre CSPS a tak i vyšší dostupnost stravitelného škrobu. Nedostačující je hodnota pod 50 %. Dalším představeným zařízením je NIR-S, který detekuje vlhkost a složky v organické hmotě přímo na řezačce. Podle získaných výsledků automaticky nastavuje délku řezanky v závislosti na obsahu sušiny, automaticky dávkuje konzervační látky v závislosti na obsahu sušiny a měří obsah ADF látek, NDF látek, N-látek a škrobů. Mimo období sklizně je možné využití přímo ve stáji.

Text a foto: Marcela Otrubová