První dvě minuty rozhodují

Pouze 20% mléka je uloženo v mlékojemu a lze jej získat nezávisle na stimulaci a hormonálním působení. Drtivá většina celkového objemu mléka se nachází v mléčných alveolách a k jeho spuštění je nutná stimulace a hormonální působení. K tomuto reflexu dochází v důsledku stimulace na úrovni struku dojící jednotkou a následně dochází k přenosům nervových vzruchů přes mléčnou žlázu a míchu až do hypothalamu odkud pak dochází k uvolňování oxytocinu z jeho skladovacího místa. Plasmatický oxytocin dosahuje nejvyšší koncentrace během prvních dvou minut po nasazení strukových násadců. Proto by během této doby mělo být vydojeno kolem 50% mléka. Bazálních hodnot dosahují hladiny oxytocinu po 10-15 minutách.

Graf č.1: Koncentrace oxytocinu v krevní plasmě během dojení

Reflex spouštění mléka ovlivňuje jeho kvalitu

Mléko obsažené v mlékojemu na počátku dojení obsahuje daleko méně mléčného tuku než mléko alveolární. Mléčný tuk je během dojení uvolňován až po stimulaci oxytocinem a obsah tuku u tohoto mléka je 2,5-5krát vyšší než u mléka na počátku dojení.

Graf č.2: Vývoj obsahu tuku v mléce během dojení

Řízený podtlak ovlivňuje dobu dojení

V této studii bylo na zahraniční farmě dojeno 848 -896 krav na rotační dojírně se systémem řízeného podtlaku po dobu tří týdnů. Průběh dojení a kondice struků byla sledována tři týdny před a tři týdny po testovacím období. Ze získaných výsledků je patrné, že podtlak řízený průtokem mléka zvýšil maximální průtok mléka o 12% a průměrný průtok mléka o 4%. Snížení doby dojení jednotlivých krav bylo úměrné dojivosti na jedno dojení.  Kombinace sníženého podtlaku během nízkého průtoku mléka a zkrácení doby dojení jsou faktory, které mají pozitivní vliv na celkovou kondici struku.

Zvýšení průchodnosti dojírny

Snížením doby dojení se zvýšila i průchodnost dojírny. Modelová průchodnost rotační dojírny pro 60 dojnic se zvýšila o 4,2% na 362krav/h. Zvýšená průchodnost dojírny se projevila i zvýšením efektivity práce a snížením mzdových nákladů na dojení.

Automatizace dojení

ADF Milking – šetrné dojení šetří čas i peníze

ADF milking

ADF milking představuje dojící zařízení s nepřetržitým řízení úrovně podtlaku individuálně na každém struku. Mimo to je po sejmutí strukových násadců je každý struk automaticky nadipován a po každém dojení následuje automatický mezioplach. To jsou další významné operace, které brání šíření a přenosu mastitid v chovu a eliminují chybu lidského faktoru.

V mléčném stádě, kde se denně dojí 550 krav se po instalaci dojícího zařízení ADF milking zvýšil průměrný průtok ve všech časových úsecích, a to průměrně o 17,3%.
Průtok (s)
0-15 15-30 30-60 60-120
Standardní dojící jednotka 0,45 2,79 3,08 3,72
ADF milking 1,2 3,4 4 4,6