Průměrná délka pohlavního cyklu u skotu je 21 dní, normální rozmezí je 17 až 25 dní. Říje (estrus) může trvat 6 až 36 hodin. Jalovice mají obvykle kratší říji s výraznějšími příznaky oproti kravám. U krav se také občas vyskytuje tichá říje, tj. když pohlavní cyklus probíhá normálně, avšak bez zjevných příznaků. Často se vyskytuje u krav, které jsou chovány v podmínkách, které nevyhovují jejich potřebám (ustájení, ošetřování, výživa).

Symptomy říje

Ne všechny symptomy lze pozorovat u každé říjící se plemenice, proto je důležitá dobrá znalost těchto symptomů a brát zřetel i na jakýkoliv z nich:

  • zvýšená aktivita, skupiny říjících se zvířat se obvykle oddělí od ostatních plemenic (od toho odvozeno pojmenování říje u krav „běhá se“)
  • snížený příjem krmiva, snížený odpočinek a tím doba na přežvykování, dočasné snížení užitkovosti
  • přítomnost zralého folikulu na vaječníku, vysoký děložní tonus, otevírání děložního krčku, přítomnost cervikálního hlenu (v době říje je hlen čirý, táhlý a lesklý), při zaschnutí hlenu vzniká kapradinovitá formace, otok vulvy, překrvení zevního pohlavního ústrojí
  • příznak homosexuality, z počátku plemenice skáče na jiné, zpravidla říjící se plemenice, důležitým příznakem však je až moment, kdy plemenice na sebe nechá skákat – reflex nehybnosti (svolnost k páření, která je také doprovázena prohýbáním se ve hřbetu a zvedáním ocasu), říjící se krávy mají také na zádi znečištěnou a rozcuchanou srst
  • očichávání a olizování ostatních krav

Detekce říje

Vlastní detekce a vyhledávání říjí je možné za pomoci řady opatření, metod a pomůcek. Hlavní, základní a nepřekonanou metodou je pozorování chování zvířat. Je však potřeba znát detailní symptomy říje, aktivně je vyhledávat a sledovat jakoukoliv změnu chování. Minimálně by mělo být toto pozorování prováděno 2 x denně (raději však 3 x denně) po dobu 20 – 30 minut a to vždy ráno a večer, když jsou zvířata v klidu ve stáji a neprovádí se žádné stájové práce.

U masných plemen pokud chceme provádět umělou inseminaci provádíme toto pozorování na pastvině nebo na zimovišti.

Dalším krokem výrazně zvyšující procento identifikovaných říjících se zvířat je sledování aktivity za pomocí pedometrů a speciálního softwaru, který vyhodnocuje denní aktivitu zvířat. Zvýšená aktivita oproti předchozímu průměru ukazuje na pravděpodobnou říji (přibližně nad 160 %). 

Velmi užitečným při řízení reprodukce ve stádech je stanovení minimálního intervalu. Nebo-li doby, kdy bychom měli začít zvíře více sledovat. Je-li známo přesné datum otelení a v podniku je stanoven minimální interval 40 dní (tzn. přibližně dva říjové cykly) začíná se tomuto zvířeti od tohoto dne věnovat vyšší pozornost. Toto opatření je velice snadné a efektivní. Důležité je také vysledovat 1. říji po otelení, podle ní spočítat další říje a v té době plemenici pečlivě sledovat. Tím se snadněji odhalí plemenice s málo výraznými příznaky říje.

Běžnou praxí v chovech je i sonografické vyšetření stavu vnitřních pohlavních orgánů plemenic. Na základě sonografického vyšetření lze přesněji definovat stav pohlavního ústrojí, fázi reprodukčního cyklu nebo případný reprodukční problém a určit opatření vedoucí ke zlepšení reprodukce.

Dále existují různé pomůcky k detekci říje, které se však z různých důvodů nevyužívají. ChinBall – nádobka s barvivem, která se upevní na býka – prubíře, při vzeskoku na plemenici se nádobka zmáčkne a barevně označí plemenici. Různé barevné detektory (např. KAMAR), což jsou různé barevné nádobky, která se připevňují na bedra plemenic u kterých se očekává říje. Skokem jiné krávy na tyto plemenice se barvivo vytlačí a tím dojde k označení říjící se plemenice.

Vhodná doba k inseminaci

Spermie musí být umístěny do pohlavního ústrojí samice před ovulací, aby mohla proběhnout kapacitace spermie a následně setkání samičích a samčích buněk v první třetině vejcovodu, kde dochází k oplození. U krav dochází k ovulaci přibližně 12 hodin po říjí, proto se krávy musí inseminovat v druhé polovině říje, ideálně na jejím konci. Plemenice, které jsou zjištěny v říji ráno, by se měly inseminovat večer a krávy zjištěné v říji večer by se měly inseminovat ráno, toto pravidlo se však většinou nedodržuje, protože inseminační technik navštěvuje chov jednou denně. V případě, že po inseminaci příznaky říje přetrvávají, tak by se měla následující den opakovat (reinseminace).

Text: redakce