Podpora pěstitelům brambor

Stát se snaží podpořit pěstitele, aby plochy bramborových polí stouply a zvýšila se i soběstačnost Česka, která je v současnosti kolem 70%. Ministerstvo zemědělství chce spustit program jakosti Q CZ, podobně jako je tomu u podpory mlékárenského průmyslu, kam letos šlo 400 milionů korun.

Největším rozmachem pěstování brambor bylo období před 2.světovou válkou, kdy byla pěstební plocha přes 500tis. ha a rekordní úrodou přesahující 9 mil. tun. Postupně pak docházelo k poklesu pěstebních ploch a na začátku 90. let klesla na 109 tis. Ha a v současné době je bramborami osázeno kolem 29 tis. ha.

Graf č.1: Vývoj produkčních ploch brambor

Dlouhodobý pokles produkce brambor je spojený i se změnou jejich využití. Změna technologie krmení hospodářských zvířat, prasat a drůbeže nahradila krmné brambory sojou a kukuřicí a to nejen u nás, ale i v Evropě. Dalším důvodem je i zvýšení hektarového výnosu zlepšením agrotechnickým postupům.  Nyní je výnos z hektaru kolem 27t.

Spotřeba konzumních brambor jde na křivce rovněž směrem dolů a to změnou stravovacích návyků obyvatelstva, kteří upřednostňují nákup polotovarů a menších balení k okamžité spotřebě a o uskladňování brambor již není takový zájem.

Graf č.2: Spotřeba brambor obyvateli ČR

Program jakosti Q CZ konzumních brambor

Seznam certifikovaných produktů

B1 – Konzumní brambory vyprodukované v režimu jakosti Q CZ

B2– Konzumní brambory zabalené a upravené v režimu jakosti Q CZ nebo Konzumní brambory zabalené v režimu Q CZ nebo Konzumní brambory upravené v režimu jakosti Q CZ

B3 – Smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory v režimu jakosti Q CZ

Parametry pro pěstování B1 v režimu jakosti Q CZ

 • Použití certifikované sadby – Doloží pěstitel fakturami a uznávacími listy
 • Použití přípravku povoleného v ekologickém zemědělství na ochranu proti mandelince bramborové
  • Doloží pěstitel vlastní evidencí
  • Minimálně pro první aplikac
 • Použití statkových a organických hnojiv
  • Doloží pěstitel vlastní evidencí prokazující použití min. jednoho druhu statkového, nebo organického hnojiva v min. předepsané dávce v období dvou let předcházejících sledovanému roku výsadby brambor
 • Osevní postup
  • Výsadba na pozemek, kde nebyly pěstovány brambory minimálně 2 roky
  • Doloží pěstitel vlastní evidencí v LPIS
 • Dohledatelnost produktu Q CZ – Doloží pěstitel vlastní evidencí
 • Certifikace Global G.A.P. – Pokud pěstitel doloží platný certifikát Global G.A.P., nebude prokazovat dohledatelnost produktu Q CZ
 • Školení Q CZ – Potvrzení od školitele – vlastníka certifikačního schématu
Minimální dávky statkových a organických hnojiv:
Zelené hnojení Podsev nebo strništní meziplodina
Chlévský hnůj 25 t/ha
Kejda skotu 45 t/ha
Kejda prasat 30 t/ha
Kejda drůbeže 10 t/ha
Zaorávka slámy s přídavkem N Přídavek N 5 kg/t slámy
digestát 20 t/ha
Průmyslový kompost

10 t/ha

 

Parametry pro splnění režimu jakosti Q CZ pro ověření kvality B1 a balené a upravené brambory B2

 • Nákup produkce v režimu jakosti B1
  • Zpracovatel doloží v rámci zavedeného systému evidence, že brambory nakoupené, upravené, zpracované, zabalené a označené Q CZ skutečně pochází od pěstitelů, kteří získali certifikaci režimu jakosti Q CZ.
  • Zpracovatel, který ještě nemá dodavatele vlastnící certifikaci Q CZ, doloží v rámci své evidence, že bude schopen realizovat oddělené zpracování brambor v režimu jakosti Q CZ
 • Rezidua přípravků na ochranu rostlin
  • Zpracovatel doloží multireziduálním rozborem z akreditované laboratoře, a to z první dodávky produktu ve sledovaném období od každého dodavatele
  • 20 % pod max. limity stanovenými v nařízení Komise (ES) č. 839/2008,
 • Obsah kadmia a olova
  • Zpracovatel zajistí rozbor od akreditované laboratoře, a to z první dodávky produktu ve sledovaném období od každého dodavatele
  • 20 % pod max. limity uvedené v nařízení Komise 1881/2006
 • Dohledatelnost produktu Q CZ
  • Pokud zpracovatel brambor nedoloží ověření dohledatelnosti podle Global G.A.P., bude dohledatelnost produktu B1 ověřena certifikačním orgánem Q CZ
 • Školení Q CZ – Potvrzení od školitele – vlastníka certifikačního schématu

Parametry pro splnění režimu jakosti Q CZ pro ověření kvality B1 a výrobky B3

 • Nákup produkce v režimu jakosti B1
  • Zpracovatel doloží v rámci zavedeného systému evidence, že brambory nakoupené, upravené, zpracované, zabalené a označené Q CZ skutečně pochází od pěstitelů, kteří získali certifikaci režimu jakosti Q CZ. Zpracovatel, který ještě nemá dodavatele vlastnící certifikaci Q CZ, doloží v rámci své evidence, že bude schopen realizovat oddělené zpracování brambor v režimu jakosti Q CZ
 • Obsah redukujících cukrů v bramborách (glukóza + fruktóza)
  • Zpracovatel doloží rozborem z vlastní laboratoře, a to min. z jednoho vzorku z každých (i započatých) 300 tun zpracovaných brambor v režimu Q CZ
  • 500 mg/kg
 • Obsah akrylamidu ve výrobku
  • Zpracovatel doloží rozborem z vlastní laboratoře, a to min. z jednoho vzorku z každých (i započatých) 300 tun zpracovaných brambor v režimu Q CZ. Zpracovatel doloží rozborem od akreditované laboratoře, a to min. z jednoho vzorku z každých (i započatých) 3000 tun zpracovaných brambor v režimu Q CZ
  • 20 % pod hodnotami uvedenými v nařízení Komise (EU) 2017/2158
 • Obsah kadmia a olova
  • Zpracovatel zajistí rozbor od akreditované laboratoře, a to z první dodávky produktu ve sledovaném období od každého dodavatele
  • 20 % pod max. limity uvedenými v nařízení Komise 1881/2006
 • Rezidua přípravků na ochranu rostlin
  • Zpracovatel doloží multireziduálním rozborem z akreditované laboratoře, a to z první dodávky produktu ve sledovaném období od každého dodavatele
  • 20 % pod max. limity uvedenými v nařízení Komise (ES) č. 839/2008
 • Dohledatelnost produktu Q CZ
  • Pokud zpracovatel brambor nedoloží ověření dohledatelnosti podle Global G.A.P., bude dohledatelnost B1 ověřena certifikačním orgánem Q CZ
 • Školení Q CZ
  • Potvrzení od školitele – vlastníka certifikačního schématu
  • 1 osoba

Hlavní cíle certifikace

Certifikované produkty budou zároveň poskytovat spotřebitelům záruky vysoké kvality a potravinové bezpečnosti, garantovat postupy pěstování, manipulaci, skladování, balení a zpracování brambor s ohledem na životní prostředí a ochranu zdraví spotřebitelů. Systém je prioritně zaměřený na dohledatelnost certifikovaného produktu od jeho pěstování až po dodání do maloobchodu. Uvedené garance zlepší uplatnění produktů B1 – B3 na trhu.

Přečtěte si také: Pěstitelé brambor možná získají od příštího roku novou dotaci 

Ing. Marcela Otrubová

zdroj:

Certifikační schéma pro certifikaci produktů B1 – B3 v režimu jakosti Q CZ, dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/651386/Certifikacni_schema_pro_certifikaci_produktu__B1___B3_v_rezimu_jakosti_Q_CZ_14._5._2020.pdf

Stanou se brambory „citlivou komoditou“?, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/51004871e8

foto: pxhere.com