Měsíc říjen jsme věnovali především tématu dojení, ke kterému neodbytně patří i plemena s mléčnou produkcí. V České republice je nejhojněji zastoupen holštýnský a český strakatý skot. Zastali jsme názor, že představení samotného plemene nestačí, jelikož v pozadí plemene stojí vždy i svaz. Rozhodli jsme se, díky tomuto přesvědčení, kontaktovat jednotlivé svazy s prosbou. A prosby se naplnily. V následujícím článku Vám zástupci Svazu chovatelů českého strakatého skotu představí nejen plemeno, ale i svaz, mise a vize. Děkujeme!


Svaz chovatelů českého strakatého skotu je uznaným chovatelským sdružením pro plemeno českého strakatého skotu. Byl založen na ustavujícím členském shromáždění konaném dne 27. září 1990 v Krásné Hoře nad Vltavou za účasti zástupců předních chovatelských podniků a dalších zájemců z celé České republiky.

Členskou základnu Svazu tvoří řádní, mimořádní a čestní členové, jejichž aktuální počet je necelých 300 členů.

Řádnými členy se všemi právy a povinnostmi jsou aktivní chovatelé českého strakatého skotu, mimořádnými členy jsou fyzické osoby z řad pracovníků služeb, výzkumu, škol, zainteresovaní profesně na šlechtění plemene a činnosti Svazu. Čestnými členy jsou vyhlášeny osoby, které se významně zasloužily o rozvoj plemene. Z řádných členů je na členském shromáždění volena Rada Svazu v čele s předsedou a dvěma místopředsedy, která členy zastupuje v důležitých rozhodnutí. Jako odborný poradní orgán je volena Rada plemenné knihy, která se zabývá především problematikou v oblasti šlechtění a vývoje plemene. Sekretariát Svazu, který zabezpečuje chod Svazu, se skládá z ředitele, dvou odborných pracovníků a ekonomky.

Vedle úkolů vyplývajících přímo ze zákona vyvíjí Svaz, v zájmu svých členů, členů plemenné knihy a všech chovatelů plemene, i rozsáhlou činnost legislativní, normativní, metodické a koncepční povahy, podílí se aktivně na tvorbě cenových a dotačních pravidel a celkové strategie chovu skotu.

Svaz má také dceřinou společnost CATTLE MARKET s.r.o., která se zabývá obchodem s plemenným i jatečným skotem. Důležitou složkou svazových aktivit je při oslovení chovatelem poradenství, jak v oblasti šlechtění v rámci populace i jednotlivých stád, tak v otázkách reprodukce, techniky a technologie chovu, výživy, evidence a managementu skotu. Nezbytnou a účinnou součástí svazové činnosti je osvětová, informační a propagační práce a podpora odbytu plemenných zvířat v tuzemsku i do zahraničí. Řada členů Svazu a pracovníků svazového aparátu působí současně i v jiných zájmových a odborných organizacích a orgánech a podílí se významně v mezinárodním, celostátním, regionálním i místním měřítku na prosazování principů přijatelné zemědělské politiky.


Charakteristika českého strakatého skotu

Český strakatý skot je tradičním plemenem skotu na území České republiky. Je součástí celosvětové populace strakatých plemen shodného fylogenetického původu, rozšířené, pro svoje vynikající vlastnosti a široké využití, na všech kontinentech.

Na celkových stavech skotu v ČR se podílí v současné době přibližně jednou polovinou. Požadován je skot kombinovaného produkčního zaměření se zvýrazněnými znaky mléčnosti, středního až většího tělesného rámce, dobrého osvalení a harmonického zevnějšku.

Hospodárnost chovu strakatého skotu je dána ukazateli chovné užitkovosti, především dobrým zdravotním stavem, zejména mléčné žlázy, pravidelnou plodností, snadnými porody, vitalitou telat, bezproblémovým odchovem i schopností k pastvě a vysokému příjmu a využití objemných krmiv.

Širší typová variabilita strakatého skotu v rámci populace a jeho adaptabilita na rozdílné chovatelské podmínky usnadňuje chovatelům volbu vhodného produkčního využití a pohotové reagování na měnící se požadavky trhu. Umožňuje jak efektivní využití ke spolehlivé kombinované produkci, tak specializované využití k výrazné mléčné nebo masné produkci.

cestr-7

Strakatý skot se osvědčuje pro užitkové křížení s dojnými plemeny i pro chov bez tržní produkce mléka.

Chovný cíl plemene je zaměřen na vysokou a hospodárnou produkci kvalitního mléka a masa. V dlouhodobější perspektivě charakterizuje mléčnou užitkovost cílový požadavek 6 000 až 7 500 kg mléka s obsahem bílkovin nad 3,5 %. Mezidobí by mělo být 380 až 390 dnů. Masnou užitkovost pak průměrný denní přírůstek nad 1 300 g v intenzivním výkrmu býků a jatečná výtěžnost nad 58 %. Řada předních chovů dosahuje těchto parametrů již v současné době.

V kontrolním roce 2015/2016 tvořil celkový počet uzávěrek krav v Plemenné knize českého strakatého skotu 114 371 kusů s průměrnou mléčnou užitkovostí 7 376 kg mléka. Obsah bílkovin činil 3,52 % a obsah tuku 4,02 %. Mezidobí bylo u plemenic českého strakatého skotu 390 dnů.

Velmi dobré výsledky masné užitkovosti potvrzuje fakt, že v roce 2016 bylo zařazeno přes 88 % jatečných býků v klasifikačním systému ve třídách E, U a R.

Do budoucna bude kladen podstatně větší důraz v procesu šlechtění na účinné zlepšování kvalitativních parametrů mléka a masa a na soubor vlastností a znaků, které napomáhají snižování nákladů a zvyšování hospodárnosti chovu (funkčních znaků). V chovu strakatého skotu se budou stále více prosazovat hlediska fitness, zejména dlouhovýkonnost, plodnost, průběh porodů, vitalita telat, jako předpoklad zefektivnění chovu. Záměrem Svazu je podporovat tyto cíle šlechtění.

Dále zavést do rutiny veškeré plemenné hodnoty ze společného výpočtu německo-rakousko-české populace strakatého skotu.

Aktivně se zapojit do systému zpřesnění odhadu genomických plemenných hodnot. Racionálně podporovat plošné bonitace prvotelek českého strakatého skotu. Podporovat výstavní aktivitu chovatelů. Aktualizovat odborné dokumenty vydané Radou plemenné knihy. Pokračovat ve spolupráci s chovatelskými svazy v zahraničí a aktivně působit v rámci orgánů EVF (sdružení evropských chovatelů strakatého skotu) a WSFF (světová federace strakatého skotu).

cestr3


Svaz chovatelů českého strakatého skotu