Jednoduchá bachorová indigesce

Toto onemocnění je charakterizováno sníženou aktivitou bachorové mikroflóry, přičemž ale nedochází k závažnějšímu narušení fermentačních procesů. V průběhu onemocnění dochází k poklesu užitkovosti dojnic.

Příčiny

 • nedostatek lehce stravitelných sacharidů při současném nadbytku vlákniny (nekvalitní seno, sláma)
 • nekvalitní krmiva (nahnilá, plesnivá, zapařená)
 • neadekvátní příjem minerálních látek

Příznaky

 • nechutenství, snížená motorika bachoru, tympanie (nadmutí), hubnutí, hrubá srst

Potvrzení diagnózy se provádí vyšetřením bachorové tekutiny, která je tmavší barvy, vodnatá, se sníženou koncentrací těkavých mastných kyselin (TMK) a lehce zvýšeným pH.

Léčba spočívá v upravení krmné dávky, lze inokulovat bachorovou tekutinu od zdravé krávy, podávat melasu, kvasnice.

Prevencí je adekvátně sestavená krmná dávka složená z kvalitních krmiv.

Akutní acidóza bachorového obsahu

Akutní bachorové acidózy se vyskytují někdy v období okolo porodu při hrubých chybách v krmné technice nebo při náhodném překrmení lehce stravitelných sacharidů, kdy dojde k jejich rychlé fermentaci a pomnožení G+ bakterií, které produkují kyselinu mléčnou, která způsobí pokles pH bachorové tekutiny. Acidóza (neboli pokles pH) se může objevit poté i v krvi, pak hovoříme o metabolické acidóze. Akutní bachorová acidóza vede často k ulehnutí až úhynu zvířete.

Příčiny

 • náhlý příjem lehce fermentovatelných sacharidů (melasa, cukrovka, obilný šrot, brambory atd.)

Příznaky

 • nechutenství
 • náhlý a výrazný pokles dojivosti a tučnosti mléka
 • zástava motoriky bachoru
 • apatie, svalové třesy
 • akutní laminitida

Diagnóza se stanoví dle analýzy krmné dávky a příznaků. Bachorová tekutina má mléčně šedou barvu s kyselým zápachem s pH 3,8 až 5,0. V bachorové tekutině je snížená celková produkce TMK, vysoká koncentrace laktátu a vymizelí nálevníci.

Léčba v lehčí formě spočívá v odstranění krmiva, po několik dnů se krmí pouze seno. Lze podat do bachoru antibiotika a inokulovat bachorovou tekutinu od zdravé krávy. Při těžké formě se podává intravenózně (do žíly) hydrogenuhličitan sodný. Je nutné vypláchnout bachor a inokulovat bachorovou tekutinu od zdravé krávy. V těžkých případech je nutné podat léčiva na podporu srdeční aktivity a při ulehnutí také kalcium.

Prevence spočívá v zabránění náhlému příjmu lehce stravitelných sacharidů. Pokud nedáváme TMR (směsná krmná dávka), pak dodržovat sekvenci krmiv (jadrná krmiva až nakonec). V období okolo porodu a v rozdojování je nutné zvyšovat dávky jadrných krmiv postupně.

Chronická acidóza bachorového obsahu

Jedná se o jeden z nejčastějších problémů vysokoprodukčních dojnic. Při chronické bachorové acidóze dochází k poruše trávení v předžaludku, kdy se změní zastoupení TMK ve prospěch kyseliny propionové a dojde k poklesu pH pod 6,2. Nedochází však k narušení celkového zdravotního stavu. Zvýšená koncentrace propionátu a laktátu způsobí parakeratózu bachorového epitelu (akumulace keratinového epitelu na bachorových papilách), čímž se snižuje absorpční plocha v bachoru. Další komplikací jsou vředy bachorové stěny.

Příčiny

 • snížený podíl hrubé vlákniny v krmné dávce (u dojnic pod 18 %)
 • nevhodná fyzikální struktura krmiv (jemné šroty, granule)
 • vysoké zastoupení koncentrátů v krmné dávce
 • nízká celková sušina krmné dávky (pod 50 %)

Příznaky

 • snížený příjem krmiva
 • snižuje se dojivost, snižuje se obsah mléčného tuku (až na 2 %)
 • objevuje se hubnutí
 • snížená kvalita kolostra a z toho plynoucí nižší životnost telat
 • zvýšený výskyt průjmů
 • laminitidy (přešlapování, bolestivost při chůzi)

Diagnóza se opírá o anamnézu, analýzu krmné dávky a klinické příznaky. Bachorová tekutina je šedobílá až šedozelená s kyselým zápachem a vodnatou konzistencí s pH 5 až 6. Bývá snížený počet nálevníků a zvýšená koncentrace propionátu.

Léčba spočívá v úpravě krmné dávky a podání alkalizační látky (hydrogenuhličitan sodný, uhličitan vápenatý, bentonit), lze také inokulovat bachorovou tekutinu od zdravé krávy.

Základem prevence je vyrovnaná krmná dávka.

Alkalóza bachorového obsahu

Jedná se o akutní až chronickou poruchu trávení charakterizovanou zvýšenou koncentrací amoniaku v bachorovém obsahu, čímž se zvyšuje jeho pH. Pokud se včas nezapočne terapie, může dojít k hnilobě bachorového obsahu nebo úhynu zvířete.

Příčiny

 • zkrmování krmiv s vysokým podílem dusíku (protein, močovina) při současném nedostatku lehce stravitelných sacharidů a hrubé vlákniny
 • vysoký obsah dusičnanů a dusitanů v krmné dávka (mladá píce, pastva)
 • otrava močovinou
 • podávání znečištěných krmiv hlínou

Příznaky

 • nechutenství a zvýšená produkce slin
 • snížená motorika bachoru, snížené přežvykování
 • pokles dojivosti (až o 20 %)
 • poruchy reprodukce
 • mírné tympanie, někdy se objevují průjmy
 • svalový třes až tetanické křeče, u těžkých forem ulehnutí zvířete

Diagnóza se provádí na základě anamnézy, analýzy krmiva a příznaků. Bachorová tekutina je tmavohnědozelená s vodnatou konzistencí a zapáchá po amoniaku s pH 7,2 až 8. Koncentrace TMK je snížená, zvyšuje se pouze obsah kyseliny máselné.

Léčba se u lehčích forem provádí aplikací roztoku octa nebo roztokem kyseliny mléčné, inokulací bachorové tekutiny od zdravé krávy a přídavkem lehce fermentovatelných sacharidů (melasa, šroty). U těžkých forem je potřeba provést výplach bachoru, opět podat roztok octa, podávat přípravky s obsahem vápníku a hořčíku a intravenózně glukózu.

Prevence tkví ve vyrovnané krmné dávce, zkrmování pouze kvalitních krmiv a při podávání močoviny je nutné na ni zvíře postupně přivykat.

Hniloba bachorového obsahu

Toto onemocnění je charakterizováno hnilobným rozkladem bachorového obsahu, kdy dochází k závažnému narušení celého trávení a celkového zdravotního stavu.

Příčiny

 • podání nahnilých, zaplísněných, zahliněných krmiv, napájení vodou znečištěnou močůvkou
 • vysoký obsah dusíkatých látek v krmné dávce při současném nedostatku sacharidů
 • často navazuje na bachorovou alkalózu

Příznaky

 • nechutenství, apatie
 • zrychlený pulz, špinavé červené spojivky
 • zástava bachorové motoriky, nadmutí
 • střídavé průjmy, výkaly mají konzistenci pasty s přítomností hlenu
 • bolestivá chůze, ochrnutí, ulehnutí

Diagnóza se opírá o anamnézu a klinické symptomy. Bachorová tekutiny je černozelené barvy, kašovité konzistence s hnilobným zápachem. Koncentrace TMK snížená, zvyšuje se obsah kyseliny máselné a amoniaku.

Léčba je obdobná jako u těžké formy alkalózy bachorového obsahu, je nutné podat antibiotika intraruminálně (do bachoru).

Prevence opět spočívá zejména ve zkrmování kvalitních krmiv.

Akutní tympanie

Jedná se o onemocnění, kdy dojde k enormnímu rozšíření bachoru a čepce v důsledku nahromadění značného množství plynu, které se tvoří při intenzivní fermentaci. Pokud se hromadí pouze plyn, hovoříme o tympanii prosté, ale mnohem častěji dojde k vytvoření pěny, pak hovoříme o pěnové tympanii. Tympanie je hromadné onemocnění, které často končí nutnými porážkami či úhyny zvířat.

Příčiny

 • pastva nebo jednostranné krmení mladou zelenou pící s nízkým obsahem vlákniny (vojtěška, jetel, jetelotravní směsky)
 • zkrmení zapařených, namrzlých krmiv

Příznaky

 • zvířata jsou neklidná, nepřijímají krmivo, nepřežvykují, podkopávají pod břicho, často uléhají a vstávají
 • břicho je zvětšené, dochází k vyklenutí levé slabinové jámy
 • zvířata namáhavě dýchají s otevřenou tlamou a vyplazeným jazykem

Diagnóza je založena na anamnéze a symptomech.

Terapie plynové tympanie se provádí pomocí trokaru, který umožní přístup do dutiny bachoru, nebo pomocí perorální sondy. U pěnových tympanií se podávají přípravky na odpěnění.

Prevence spočívá v postupném návyku zvířat na pastvu či na zkrmování zelené píce. Nedoporučuje se pást zvířata za rosy, deště, dále je nevhodné podávat zapařenou a namrzlou píci.