Osvětlení je důležitou součástí řízení chovu dojnic. Optimální světelné klima ovlivňuje zrak, chování, pohodu a užitkovost dojnic. Toho lze dosáhnout přizpůsobením různých aspektů světla vizím a potřebám dojnic. Aby osvětlení prostoru pro dojnice bylo co nejefektivnější, je důležité znát jak dojnice světlo vnímá.

Jak dojnice vidí?

Panoramatické vidění (tj. celkové vidění) dojného skotu je 340°. To znamená, že dojnice vidí věci ve všech směrech kromě toho, co je hned za nimi.  Vzhledem k jejich relativně malému binokulárnímu vidění je pro krávy obtížnější odhadnout vzdálenost, což omezuje jejich vnímání hloubky.

Obr.1: Panoramatické vidění dojného skotu

(zdroj: https://www.hato.lighting/en/hato-insights/knowledge-articles/why-should-you-switch-from-fluorescent-to-led-lighting-1)

Pokud jde o spektrální vidění, dojný skot má dichromatické vidění. To znamená, že dojnice mají v očích pouze dva typy funkčních barevných receptorů nebo takzvaných čípků. Jejich receptory jsou zaměřeny především na zelenou a modrou část světelného spektra. Z tohoto důvodu mohou vnímat pouze dvě čisté spektrální barvy světla, narozdíl od lidí, kteří mohou vnímat tři.

Světelné spektrum skot

Světelné neboli viditelné spektrum je ta část elektromagnetického spektra, kterou lze vidět. Různé vlnové délky jsou očima vnímány jako různé barvy. Viditelné spektrum lidí a mléčného skotu se výrazně liší. Viditelné spektrum dojnic dosahuje od asi 400nm do 680nm s maximálními vlnovými délkami 451nm (modrá) a 555nm (zelená).

Rozložení světla v prostoru pro dojnice je klíčové

Vzhledem k tomu, že dojný skot špatně vnímá hloubku, je velmi důležité zajistit, aby v prostoru pro dojnice nebyly žádné tmavé skvrny. Když se na podlaze nebo před kravami objeví tmavé skvrny, je pravděpodobné, že se leknou a přestanou se pohybovat vpřed. To negativně ovlivňuje žádoucí chování a vyvolává stres.

Blikání světel

Světelné blikání – rychlá změna světelného výkonu lampy  lze vnímat vědomě i nevědomě. Mléčný skot vnímá blikání světla podobně jako člověk. To znamená, že zaznamenají blikání s podobnou frekvencí (množství fluktuací za sekundu). U lidí může blikání vést k bolestem hlavy, únavě očí a ztrátě koncentrace. To může znamenat, že blikání ovlivňuje i zdraví dojnice.

Intenzita světla

Výzkumy ukázaly, že intenzita světla ovlivňuje tvorbu melatoninu, který následně ovlivňuje produkci mléka. Použitím vyšší intenzity světla se může zvýšit dojivost. Kromě toho se při zajištění vysoké intenzity světla a správné distribuci zlepší i zrak dojnic. Díky tomu se krávy cítí pohodlněji a je pro ně snazší jít do dojícího robota nebo dojírny.

Osvětlení v dojírně a kolem ní má zásadní vliv na kvalitu a množství nadojeného mléka. Vliv osvětlení na hladký chod dojícího procesu se však na mléčných farmách často dostatečně nebere v úvahu. Tmavé vstupní a výstupní body, stín ve stájích a nedostatečné osvětlení v oblasti vemene zvyšuje neklid dojnic, což jde ruku v ruce s nižší dojivostí, ale může mít dopad i na kvalitu mléka, pokud dojiči na vemeno dostatečně nevidí a nemůže tak posoudit např. čistotu struků.

„Farmy často investují značné částky peněz do nových dojíren nebo zefektivnění stávajících zařízení, přičemž věnují relativně malou pozornost úrovni a rovnoměrnosti osvětlení pro své krávy a personál.“

Kam umístit světla?

Studie chování ukazují, že čím jasnější je prostředí krávy, tím je pro ni přívětivější. Zvýšením intenzity osvětlení dojírny oproti čekárně budou krávy „vtaženy“ do budovy. Světla jsou často umístěna tam, kde jsou nejvhodnější pro elektrikáře, spíše než aby to vyhovovalo dojnicím. Příkladem může být pokud např. světla při vstupu na dojírnu svítí kravám do očí.

I východ z dojírny by měl být pro dojnice lákavý. Často jsou odchody z dojíren v podobě tmavé a špatně osvětlené chodby, což krávy nepodněcuje k rychlému odchodu.

Dostatečné osvětlení vemene  a struků

Dobré osvětlení vemene  a struků má mnoho výhod. A netýká se to jen starých dojíren, kde je světlo na úrovni struků nedostatečné, ale potýkají se s tím i moderní systémy.

  • Zajistěte, aby vstupní a výstupní body dojírny byly dobře osvětleny, stejně jako oblast obsluhy dojení.
  • Vyhněte se tmavým stínům ve stájích – stíny odrazují krávy od hladkého pohybu do stájí.
  • Před umístěním nových světel zhodnoťte potenciální systém osvětlení, odkud kráva vstoupí, kde bude stát a kudy bude vycházet.
  • Světlo musí svítit na krávu a nesmí jí svítit přímo do očí ve vstupní oblasti; toto je velmi častá závada.
  • Mějte na paměti, že v důsledku fyziologických rozdílů a polohy očí vnímají krávy světlo jinak než lidé.
  • Krávy nemají rády odraz světla na kovových deskách, mokrých podlahách nebo koupelích na nohy. Zkontrolujte tyto problémy, pokud se krávy brání vstupu do dojírny.
  • Udržujte světla čistá – špinavé svítidla mohou snížit výkon o 50 %, a čím čistší jsou světla, tím méně svítidel bude potřeba.

Požadovaná intenzita světla

Ačkoli je obecný cíl 200 luxů, zvyšte jej v prostředí dojičů na  500luxů. Oblast operátora musí být světlejší než 200luxů, aby se vytvořily jasné pracovní podmínky, které nedovolí přehlédnout žádnou chybu nebo problém. Čekárna by měla mít menší intenzitu světla než dojírna, aby se zvýšila tendence krávy přecházet ze špatně osvětlených oblastí do dobře osvětlených.

  • Intenzita světla by se měla zvyšovat od čekárny k dojírně a měla by být nejjasnější v pracovní zóně dojičů (500 luxů).
  • Během životnosti systému pravidelně měřte luxy, abyste zajistili stejnou intenzitu světla jako při instalaci.
  • Zvažte také výšku, ve které je osvětlení umístěno; zdvojnásobení vzdálenosti lampy od povrchu, který osvětluje, snižuje úroveň osvětlení čtyřnásobně.

zdroj:

A starter guide on dairy cattle lighting. Dostupné z: https://www.hato.lighting/en/hato-insights/knowledge-articles/why-should-you-switch-from-fluorescent-to-led-lighting-1

D. James, How to light dairy parlours for cows, staff and milk quality, Dostupné z: https://www.fwi.co.uk/livestock/housing/how-to-light-dairy-parlours-for-cows-staff-and-milk-quality

foto: https://plantbasednews.org/news/activism/uk-dairy-farms-zero-grazing/