Kulhání patří mezi tři nejvýznamnější zdravotní problémy, které způsobují předčasné vyřazení z chovu. Ekonomický význam lze připsat nákladům na léčbu, snížené produkci mléka, zhoršení reprodukce a zvýšenému riziku vyřazení.

Klinická pozorování veterinářů ukazují, že kulhání má nepříznivý vliv na vaječníky u laktujících dojnic. Kulhající krávy ztrácí více tělesné hmotnosti a tráví méně času u krmného stolu, proto je u nich vyšší riziko opoždění ovariálního cyklu než u krav zdravých. Cílem studie bylo prozkoumat vztah mezi kulháním a zpožděním ovariálního cyklu během prvních 60 dní po porodu. Předpokládá se, že změny v počtu a velikosti folikulů a počtu ovulací jsou způsobeny zvýšením luteinizačního hormonu, inzulínu, GH, inzulinu podobného růstového faktoru-1 a případně dalších dosud neurčených sloučenin, které jsou aktivovány zlepšením energetické bilance.

Charakteristika sledovaných dojnic

Krávy v počtu 253, zařazených do studie pocházely z vysokoprodukčního stáda holštýnských krav s průměrnou dojivostí 12 tis. litrů mléka za laktaci. Většina krav byla zařazena do programu presynchronizace říje s následnou synchronizací ovulace. Krávy byly klasifikovány do jedné z 5 kategorií pomocí lokomočního skóre během prvních 35 dní po porodu. Riziko zpožděné cykličnosti bylo porovnáváno mezi zdravými kravami a kravami s lokomočním skóre 3 a 4.

Tab.č.1: Charakteristika hodnocení pomocí 5-ti bodové stupnice (převzato z http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=2944&typ=html)

Lokomoční skóre Klinický popis Kritéria hodnocení Procento krav (%)

1

Zdravá chůze Zvíře normálně chodí i stojí. Všechny čtyři končetiny končetiny používá s jistotou, zadní paznehty odkládá pří chůzi na místa, kde dříve byly přední. Nesnižuje se užitkovost

20

2

Mírně abnormální chůze Kráva normálně stojí, ale nahrbí se, když se začne pohybovat. Hlavu drží níž a má ji předsunutou před tělo. Poklesy produkce mléka nejsou výrazné.

 

76

3 Kráva kulhá Kráva je nahrbená jak ve stoji, tak při chůzi. Dělá jednou nebo více končetinami krátké kroky. Produkce mléka se snižuje o 5 a více procent.

101

4 Kráva silně kulhá Zvíře se snaží omezit přenesení váhy na jednu nebo více končetin. Hřbet má při stání i při chůzi nahrbený. Zvíře znatelně kulhá. Je nutný zásah a ošetření zvířete. Produkce mléka klesá o 17-20%.

41

5

Kráva je chromá Zvíře je nahrbené. Na některých končetinách nechce stát nebo kulhá. Raději leží, při vstávání má velké problémy.

0

Během prvních 35 dnů po porody byly krávy každý týden posuzovány před dojením  při příchodu do čekárny. Ty, které měly lokomoční skóre 4 a 5 byly následně ošetřeny. Rovněž každý týden probíhal odběr krve ke stanovení hladiny prostaglandinu k určení ovariální aktivity.

Výsledky

Hlavním cílem studie bylo obnovení ovariální cykličnosti během prvních 60 dní po porodu. Všech 253 krav zařazených do studie bylo sledováno během 60ti denního období. Celkem 42% krav mělo lokomoční skóre 3 a 41% lokomoční skóre 4. Průměrný počet dní po porodu, kdy se u krav vyskytlo kulhání bylo 15 dní. Nejběžnějšími nálezy u kulhajících krav byla subakutní laminitida (63%), vředy na chodidlech a nemoc bílé čáry (22%). Celkem se zpožděnost v cykličnosti vyskytovala u 11% krav. V porovnání se zdravými kravami se zpoždění cyklu vyskytovalo více u krav s lokomočním skóre 3 a 4.

  • Krávy s lokomočním skóre 4 měly 3,5krát vyšší pravděpodobnost opožděné cykličnosti než nekulhavé krávy
  • Opoždění ovariálního cyklu se snížilo o 71%, pokud se zamezilo kulhání
  • Interval od otelení do první luteální fáze byl delší u kulhajících krav ve srovnání se zdravými kravami

Tab.č.2: Popisné charakteristiky pro riziko opožděné ovariální cykličnosti u holštýnských krav po porodu

Zpoždění cykličnosti ANO (počet krav) Zpoždění cykličnosti NE (počet krav)

Lokomoční skóre

1-2 6 90
3 14 87
4 7 34

Pořadí  laktace

1. 10 77
2. a další 17 134

Roční období

Zima 18 123
léto 9 88

Dojivost

Nízká 9 50
Střední 16 102
vysoká 2 56

Zadržená placenta

Ne 20 163
ano 3 17

Mastitida

Ne 25 174
ano 2 37

Ketóza

Ne 18 177
ano 9 34

BCS při otelení

Více než 2,75 3 34
2,75-3,5 20 151
Více než 3,5 4 26

Závěr

Výsledky studie podporují hypotézu, že kulhání má nepříznivý vliv na aktivitu vaječníků u holštýnských krav v období po porodu.

Ing. Marcela Otrubová

 

zdroj: E.J.Garbarino, J.A.Hernandez, J.K.Shearer, C.A.Risco, W.W.Thatcher. Effect of Lameness on Ovarian Activity in Postpartum Holstein Cows. Journal of Dairy Science, Volume 87, Issue 12, December 2004, Pages 4123-4131. Dosutpné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030204735559

foto: pixabay.com