Jsou významné především v potravinářském průmyslu, kde se využívají k výrobě rostlinných olejů nebo k přímé spotřebě. Dále také ve výživě hospodářských zvířat, kde se používají zejména ve formě pokrutin. Slouží i jako biopaliva a rostlinné mazací tuky. K nejrozšířenějším zástupcům olejnin v Evropě patří řepka olejka, hořčice, mák a slunečnice. A v ostatních zemích světa slunečnice, sója, podzemnice olejná známá jako burský oříšek a palmy.

Graf č.1: Vývoj výnosů olejnin 2015-2019

Graf č.2: Výnos osevních ploch olejnin

Řepka olejka (brassica napus)

V praxi se využívá jako přerušovač obilných sledů. Je velice kvalitní předplodinou, protože zanechává velké množství posklizňových zbytků. Odstup v osevních postupech by měl být minimálně 4 roky. Nejvhodnější výrobní oblast pro tuto plodinu je bramborářská, kde se průměrné roční teploty pohybují okolo 6,5-8,5 °C. Krátkodobě snáší i–20°C. Dostatek vláhy potřebuje především před setím a v období 4 pravých lístků, kdy se vyvíjí generativní orgány. Lépe snáší sušší a chladnější počasí. Půdy ideálně hlinité, hluboké a s dostatečným množstvím živin s pH 6-6,5.

Řepka je nejnáročnější plodinou na spotřebu živin. Na tunu výnosu se aplikuje 50-60 kg dusíku, 11-15 kg fosforu, 50-60 kg draslíku a 17-22 kg síry. Organické hnojení dodáváme nejlépe k předplodině. Lze využít i kejda, ale pouze od fáze 4-6 pravého listu. Dusík do zimy dodáme zhruba 20-25% spotřeby a na jaře rozdělíme minimálně do tří dávek. První dávka regenerační pro obnovení kořenového systému (40-50 kg/ha) LAV nebo SA. Druhá dávka při tvorbě nadzemní hmoty (60-70 kg/ha) DAM nebo LAV. Třetí dávka ve fázi žlutých poupat (20-30 kg/ha) DAM s ošetřením. Fosfor a draslík dodáváme podle údajů z AZP. Vápníkem udržujeme odpovídající pH. Síru získáme ve vhodných hnojivech (DASA, SA). A jako doplněk při aplikace DAM je vhodný bor pro zvýšení kvality šešulí.

(zdroj: pixabay.com)

Mák setý (papaver somniferum)

Je rozdělen podle užitkových vlastností na mák opiový, z jehož makovic se získává latex a pěstuje se zejména v Asii a na mák olejný, který má hlavní využití v potravinářství.

Je velice citlivý na herbicidy u předplodiny. Využívá se jako přerušovač obilných sledů a nejvhodnějšími předplodinami pro něj jsou jeteloviny, luskoviny a hnojené okopaniny. V počáteční fázi růstu snáší i teploty do -6 °C, ale v následujících vývojových fázích je už chladno nežádoucí. Je velice náročný na příjem vody od vzejití až po květ. Jsou pro něj vhodné půdy hlinité, písčitohlinité, hlinitopísčité a hluboké s dostatečným množstvím vápníku. Nejvyšší výnosy jsou registrovány především v bramborářské oblasti.

Výživa a hnojení je nejdůležitější zejména v případě dusíku v období vzcházení (60-70 kg/ha) a fosforu a draslíku nejlépe při podzimní přípravě (dle údajů z AZP).

(zdroj: pixabay.com)

Hořčice bílá (sinapis alba)

Zařazení v osevním postupu je většinou po obilovinách jako přerušovač obilných sledů. Nejlepší předplodinou jsou pro hořčici především hnojené okopaniny. Nejvhodnějšími výrobními oblastmi z hlediska nároků na vodu a teplo jsou pro ni řepařská a bramborářská. Ideální půdy jsou pro ni hlinité a hlinitopísčité s pH do 6.

Dusík aplikujeme v rozmezí od 70 do 80 kg/ha. Fosfor a draslík dodáváme během podzimní přípravy a řídíme se podle údajů z AZP.

(zdroj: https://www.cherrug.se/)

Slunečnice roční (heliantus annus)

Olejnina odolná proti suchu. Vhodnou předplodinou pro slunečnici jsou obiloviny, a naopak nevhodnou hluboko kořenící plodiny a okopaniny. Odstup v osevním postupu by měl být 8 let. Klíčí i při 4 °C, ale optimální jsou pro ni teploty pohybující se okolo 10-12°C. Nejvhodnější je pro slunečnici především půda, která je dobře zásobená živinami. Slunečnice je plodinou teplých oblastí mírného pásma, a proto je pro ni nejvhodnější kukuřičná výrobní oblast.

U této plodiny je vhodné hnojení hnojem. Pro dobrý výnos je nutné aplikovat síru a bor. Fosfor a draslík nejlépe při podzimní přípravě (podle údajů z AZP) a dusík 80 kg/ha.

(zdroj: pixabay.com)

Tab. č.1: HTS, výsevek, termín setí, optimální počet rostlin a výnos u jednotlivých druhů olejnin

PLODINA HTS VÝSEVEK (kg/ha) TERMÍN SETÍ OPTIMÁLNÍ POČET ROSTLIN NA m2 VÝNOS (t)
Řepka olejka – ozimá 3,8-5,8 4-6 do 30.8. 45-60 3,5-4
Mák setý 0,55 1-1,8 březen 65-70 0,7-1
Hořčice bílá – semeno 6-7 7-11 do 15.4. 200 1,5-1,8
Slunečnice roční 50-80 5-6 duben 7-8 2,2-2,8

 

Autor: Jana Hrtúsová

foto: pxhere.com