Rostliny s ohromnou produkcí biomasy. Využívají se v potravinářském průmyslu pro přímou spotřebu, výrobu cukru, škrobu nebo jako náhražky kávy (melta). Dále pro výživu hospodářských zvířat jako glycidová krmiva, a to především bulvy krmné řepy, krmná mrkev, chrást nebo krmné brambory. Z odpadů v průmyslu vznikají další především vysoce energeticky hodnotné doplňky krmných dávek – melasa a cukrovarské řízky.

Graf č.1: Vývoj výnosů okopanin v období 2015-2019

Graf č.2: Vývoj osevních ploch okopanin

Řepa cukrovka (beta vulgaris var. altissima)

Řepu nezařazujeme do osevního postupu po hluboko kořenících rostlinách (kukuřice, vojtěšce a jetelu), řepce ani hořčici, kde hrozí nebezpečí šíření háďátka řepného. Předplodina by měla být hnojená organickými hnojivy. Odstup v osevním postupu by měl být 4-5 let. Při výskytu háďátka řepného se doporučuje 8-10 let a zařadit do sledu plodin čekanku, kukuřici nebo žito. Ideální průměr teplot během vegetace se pohybuje okolo 8-9 °C, což odpovídá řepařské výrobní oblasti. Dostatek srážek je nejdůležitější v období růstu, kdy by měl optimální roční úhrn činit 550-600 mm. Půdy jsou vhodné zejména středně těžké, hlinité s dostatečným obsahem vápníku a pH 6,8-7,3.

Hnojíme hnojem vždy v dávce 40 t/ha, lze i kompostem a kejdou se slámou pouze za podmínky zaorání na podzim. Vápník dodáváme k předplodině. Fosfor a draslík podle údajů z AZP na podzim. Pokud je v půdě nedostatek bóru řepa vzniká vyšší náchylnost ke vzniku srdéčkové hniloby. Dusík aplikujeme při podzimní přípravě pouze na těžších půdách. Před setím (nejpozději 10 dní předem) dávku podle rozboru obsahu nitrátového dusíku v půdě 30-80 kg/ha. Poté po vzejití podle stavu porostu.

(zdroj: www.pixabay.com)

Krmná řepa (beta vulgaris var. rapacea)

Pro pěstování krmné řepy jsou ideální půdy nezaplevelené, střední až těžké. Náročnost na množství srážek je stejná jako u řepy cukrovky. V osevním postupu by se neměla zařazovat po kukuřici a ozimé řepce. Nejvhodnějšími předplodinami jsou pro ni plodiny hnojené organickými hnojivy. Odstup v osevním postupu by měl být zhruba 4-5 let. Podmínkám pro pěstování krmné řepy odpovídá především výrobní oblast řepařská.

Hnůj aplikujeme vždy v dávce 40-60 t/ha. Dusík aplikujeme v nitrátové formě 10-14 dní před setím v dávce 60-80 t/ha. Potom během vegetace 1-2 dávky do 90 t/ha. Fosfor a draslík doplňujeme podle údajů z AZP. Vápník pouze k předplodině. Při nedostatku bóru hrozí nebezpečí vzniku srdéčkové hniloby stejně jako u řepy cukrovky.

(zdroj: www.pixabay.com)

Lilek brambor (solanum tuberosum)

Z agronomického hlediska je brambor plodina působící v osevním postupu jako zlepšující zejména kvůli častému hnojení organickými hnojivy a odplevelení půdy. Negativní stránkou pěstování je především variabilní výnos, krátkodobost skladování, ohrožení škodlivými činiteli a cenová nejistota. Brambora je velice nesnášenlivá vůči extrémním rozdílům teplot. Optimální teplota se pohybuje okolo 17-20 °C. Ideální zařazení do osevního postupu je mezi dvě obiloviny, které byli hnojené organickými hnojivy.

(zdroj: www.pixabay.com)

Brambor by se za sebou neměl pěstovat dříve než za 4 roky. Je velmi náročný na vodu zejména v první části vegetace, kdy roste nať a druhé části vegetace, kdy množství srážek ovlivňuje hmotnost hlíz.

Půdy pro sázení brambor by měli být lehčí, střední, s dostatkem vzduchu a propustnou spodinou a pH pohybující se okolo 5,5-6,5. Jílovité a zamokřené půdy jsou nevyhovující.

Jako organické hnojení využíváme hnůj v dávce 40-60 t/ha, zelené hnojení nebo kejdu se slámou, které je nutno na podzim zaorat. Dusík podporuje tvorbu a velikost hlíz. Pokud je ho však v půdě nadbytek následkem je prodloužená vegetační doba (až o 14 dní), snižuje se kvalita hlíz a zvyšuje náchylnost k plísni bramborové. Dodáváme ho především před výsadbou, a to v dávce 50-100 kg/ha a zbytek podle stavu vegetace. Fosfor a draslík aplikujeme podle údajů z AZP. Vápník pouze k předplodině, protože brambory dávají přednost kyselejším půdám.

PLODINA TERMÍN SÁZENÍ OPTIMÁLNÍ POČET ROSTLIN NA m2 VÝNOS (t)
Lilek brambor do 1.5. 4,5-5,5 25-35
Řepa cukrovka 2. polovina dubna 7,5-9 80-100
Krmná řepa duben 8-9 60-80

 

Autor: Jana Hrtúsová

foto: pixabay.com