Intenzifikace zemědělství se negativně podepsala na vzhledu české krajiny v podobě souvislých ploch k pěstování plodin. Jedním z opatření bylo rozorávání mezí, remízků a cest což kromě jiného zasáhlo i do života volně žijících živočichů, kterým byla eliminována možnost zajištění potravy, míst k hnízdění a přirozený úkryt v krajině. Jedním z možných řešení je realizace biopásů, která je podporována Programem rozvoje venkova Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu spadajícího pod agroenvironmentálně-klimatické opatření.

 

Co jsou to biopásy?

Biopás je pruh o šíři 6-24 m, který je umístěný buď na okraji nebo uvnitř půdního bloku. Na jeho umístění velmi záleží, aby mohl plnit svoji funkci. Biopásy jsou nechávány na pozemku celý rok s minimálním zásahem a lze je umístit na nerentabilní plochy, kterými mohou být utužené souvratě, dočasně zamokřelé plochy atd. Pěstují se ve dvou variantách jako jednoletý krmný biopás nebo víceletý nektarodárný biopás.

Vhodné umístění biopásů:


Na okraji půdních bloků:

 • Podél mezí

 • Podél cest

 • Podél vodotečí

 • Podél větrolamů

 • Podél stromořadí, lesů či remízků


Uvnitř půdních bloků jako propojení mezi krajinnými prvky

 

Jaký mají biopásy význam v krajině?

Pomocí biopásů získává krajina na rozmanitosti. Pro volně žijící živočichy je to zdroj pestré potravní nabídky a vytváří biokoridor, neboť biopásy lákají i velké množství hmyzu. To ocení zejména ptáci jako je koroptev, bažant, stehlík, konopka, zvonek, strnad nebo vrabec a i ostatní zvířata, která po sklizni přicházejí o zdroj potravy. Mohou zde žít i přirození nepřátelé škůdců polních plodin.  Na svažitých pozemcích biopásy snižují erozi půdy. Vybudování biopásu spadá pod dotační titul, tudíž vyplácené dotace mají sloužit jako kompenzace dodatečných nákladů spojené se založením biopásu a ztráta příjmu z produkce na orné půdě na které bude biopás založen.

 

Jak biopásy založit?

 • Termín osetí biopásu je do 15.6, jen tak lze zajistit bohatou potravní nabídku pro volně žijící živočichy po sklizni hlavních plodin až do zimy
 • U jednoletých se na jaře  zbytky biopásu zmulčují, následuje hluboká orba s opakovaným osetím
 • Nedoporučuje se měnit umístění biopásu v rámci půdního bloku, neboť zpětné použití chemických přípravků zahubí prospěšné půdní organismy a hmyz.

 

Jednoleté krmné pásy

Poměr jednotlivých plodin a minimální výsevek

Povinné druhy kg/ha
jarní obilovina (oves, ječmen, pšenice) 65
proso seté 15
pohanka obecná 15
kapusta krmná 0,8

 

Volitelné druhy – musí být obsaženy max. 2 (kg/ha):

slunečnice roční 2,5
lesknice kanárská 5
svazenka vratičolistá 5
len olejný 20
hrách setý, hrách setý rolní, bob koňský 30
lupina bílá 5

 

 

Víceleté krmné pásy

u směsi osiva musí být dodržený následující poměr:

Jeteloviny – musí být obsaženy minimálně 4 druhy – min. 15kg/ha

 • jetel luční
 • komonice bílá
 • úročník bolhoj
 • vičenec ligrus
 • vikev setá
 • vojtěška setá
 • čičorka pestrá

 

Plodiny (min. 2 druhy ) – min. 5kg/ha

 • hořčice bílá (max. 1,5kg ve směsi)
 • svazenka vratičolistá (max. 15kg ce směsi)
 • pohanka obecná
 • sunečnice roční

 

Byliny (min. 1 druh ) – min. 5kg/ha

 • kmín kořenný
 • mrkev krmná
 • sléz lesní
 • divizna velkokvětá

 

Jak se o biopásy starat?

Jednoleté biopásy se ponechávají bez zásahu zemědělskou mechanizací, tzn. že se nesklízí ani nesekají a neošetřují se chemickými prostředky. Od zasetí se ponechávají do dalšího roku (do 31.3) a poté se zaořou a vysejí znovu. Víceleté biopásy se ponechávají bez zásahu 2-3 roky kromě seče a odklizu biomasy v období od 1.7 do 15.9. Třetí nebo čtvrtý rok se zapravují a vysévají znovu.


Podmínky pro poskytnutí dotace

 • žadatel umístí biopásy o šíři 6-24 m při okrajích nebo uvnitř půdních bloků, minimální délka je 30m.

 • vzdálenost mezi jednotlivými biopásy musí být min. 50 m

 • vytvořené biopásy musí být ponechány bez zásahu zemědělské mechanizace a bez ošetření chemickými přípravky na ochranu rostlin do 31. března následujícího kalendářního roku. Následně je zapraven do půdy.

 • Vytvořené biopásy nesmí být použity k přejezdům zemědělské techniky ani jako souvratě

 • Dotace je vyplácena na hektar biopásu a minimální výměra vstupu jsou 2 ha biopásů

 • roční výše podpory je 670 EUR/ha krmného pásu a 591 EUR/ha nektarodárného biopásu

 

Prostřednictvím Jednotné žádosti si pro letošní rok požádalo 229 žadatelů mezi které bylo rozděleno cca 42 miliónů korun. Pro žadatele je závazné plnit podmínky dotačního titulu po dobu 5 let.

 

Marcela Otrubová

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/file/488800/F_AEKO_Biopasy.pdf

http://eagri.cz/public/web/file/488800/F_AEKO_Biopasy.pdf

foto: Venclová Barbora