Plemeno limousine je dnes druhé nejpočetněji chované masné plemeno ve Francii, odkud se hojně rozšířilo také do celého světa. Plemeno se vyznačuje dobrou chodivostí, pastevní schopností, při vysoké konverzi objemných krmiv. Krávy vykazují dobré mateřské vlastnosti a jsou dostatečně mléčné. Předností je dobrá plodnost s příznivým mezidobím, dlouhověkost a především snadnost telení. Pro tyto vlastnosti je hojně využíváno i v užitkovém křížení.

Někteří lidé dlouhá léta věřili, že plemeno limousine patří k nejstarším plemenům skotu na světě, jelikož ve starověkých francouzských jeskyní byly obrazy, který vyobrazovaly skot velmi podobného rázů. Po proběhnutém výzkumu však bylo zjištěno, že obrazy zobrazují mnohem starší druhy skotu, ale s limousine sdílely mnoho stejných genetických vlastností.

Zdroj: Karel Melger

Jedná se o plemeno středního až většího tělesného rámce. Pro toto plemeno je typické celoplášťově hnědé zbarvení se světlejším odstínem srsti okolo mulce, očí a na distálních částech končetin (spěnka, záprstí – na předních končetinách, zánártí – na zadních končetinách).

Počátkem devadesátých let bylo plemeno limousine nejvíce využíváno v inseminaci v rámci užitkového křížení s naší populací skotu. První nákupy čistokrevných zvířat v roce 1990 pocházely z Maďarska a založily chov v pěti zemědělských podnicích. Ostatní chovy limousina jsou již převážně z Francie.


Jedna z nejsilnějších vlastností plemene limousine je imunitní systém. Obvyklá onemocnění skotu se u tohoto dobytka vyskytují jen zřídka.


Inseminace prověřenými býky z Francie v rámci čistokrevné plemenitby přinesla i výrazné zlepšení růstové schopnosti telat. To spolu s vynikající masnou užitkovostí plemene přineslo i značný zájem chovatelů o toto plemeno. Nejvíce je limousine využíván v užitkovém křížení.


Býci váží v průměru 1100 kg, zatímco krávy dosahují přibližně 700 kg.


Vysoká kvalita masa, které vyniká nízkým podílem tuku, křehkostí a šťavnatostí, je hlavním důvodem oblíbenosti masa tohoto plemene.

Zdroj: Karel Melger

Chovný cíl

Hlavním cílem současného šlechtění zůstává snaha o vytvoření populace zvířat moderního typu masného skotu, kombinujícího v sobě vynikají masnou užitkovost, při zachování dobré adaptability na přírodní prostředí, dobrých mateřských vlastností a vysoké pastevní schopnosti. Vzhledem ke zvyšování početních stavů bude snaha, obdobným způsobem jako v zemi původu, dosáhnout těchto cílů:

  • upevnění mateřských vlastností – produkce zvířat, která jsou využívána v čistokrevné populaci
  • zvyšování růstové schopnosti a masné užitnosti – produkce zvířat pro užitkové křížení
  • bezrohost – v návaznosti na celosvětové trendy šlechtění geneticky bezrohého skotu se i u plemene limousine v českých podmínkách zejména v posledním období stále více soustředí šlechtitelská práce na bezrohost

Tab. č. 1 Cíle šlechtitelského programu

tab

 

Marcela Otrubová, Lucie Rysová