Aneb jak si správně vyložit Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a související vyhlášky.

Protože i v legislativě dotýkající se evidence a označování zvířat dochází často k úpravám, je zde malý přehled praktických informací. Podle Zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat mezi označovaná zvířata patří:

 • tuři, koně, osli a jejich kříženci, prasata, ovce a kozy, běžci a zvěř ve farmovém chovu,

mezi evidovaná zvířata patří:

 • označovaná zvířata, plemenné a neplemenné ryby a drůbež.

Veškeré změny je chovatel povinen hlásit v termínech uvedených níže pověřené osobě – Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Tato pravidla se nevztahují na chov jednoho prasete určeného k domácí porážce.


OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ

Každé hříbě musí být označeno do odstavu (po označení se vydává průkaz koně) tak, aby byl průkaz koně vydán

 • do 31. 12. roku narození hříběte,
 • nebo během 6 měsíců od narození hříběte

podle toho, co nastane dříve.

Plemenní koně se označují dle předpisů uvedených v plemenných knihách:

 • slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem (popř. též výžehem, je-li to stanoveno v plemenné knize).

U plemenných koní plemen starokladrubský kůň, lipický kůň, Shagya-arab, norik, slezský norik, českomoravský belgický kůň a moravský teplokrevník se označování provádí

 • stejným postupem,
 • jen slovním a grafickým popisem (popř. výžehem, je – li to stanoveno v plemenné knize).

Koně neregistrovaní v plemenné knize, osli a jejich kříženci se označují:

 • slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem.

Evidence u koní, oslů a jejich kříženců:

 • registr koní v hospodářství – evidence jednotlivých zvířat,
 • průkaz koně.

Hlášení ČMSCH: narození – do 21 dní, ztráta, úhyn, utracení, přemístění – do 7 dní.


OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE OVCÍ A KOZ

Zvířata, která jsou určena pro obchodování v rámci EU, musí být označena:

 • elektronickým identifikátorem – v podobě bachorového bolusového odpovídače NEBO elektronické ušní známky,
 • v kombinaci – s plastovou ušní známkou NEBO značkou na spěnce.

Musí mít tedy jednu elektronickou formu označení a jednu neelektronickou. Zvířata, která nejsou určena pro obchodování v rámci EU, musí být označena:

 • stejným způsobem, jako zvířata určená pro obchodování v rámci EU,
 • nebo plastovou ušní známkou a to v kombinaci s jednou ze 3 variant:
 1. s druhou plastovou ušní známkou,
 2. se značkou na spěnce,
 3. s elektronickým identifikátorem v podobě elektronické značky na spěnce.

Zvířata, která jsou určena k porážce do 12 měsíců, nebudou přesunuta do jiného z členských států ani určena na vývoz do třetích zemí, mohou být označena:

 • jednou plastovou ušní známkou.

Všechna jehňata a kůzlata musí být označena do 6 měsíců nebo nejpozději do doby před přesunem z hospodářství, kde se narodila.

Evidence ovcí a koz

 • stájový registr – vedení jednotlivých zvířat.

Hlášení ČMSCH – narození, ztráta, úhyn, utracení, přemístění – do 7 dní.

dsc_0486


MVDr. Zuzana Nováková