Plemeno pochází z jihozápadního Skotska a je to nejstarší dochované plemeno v Anglii. Stáda tohoto plemene se pásla v četných údolích řek i v blízkosti mořského pobřeží i ve vysokých horách. Díky tomuto vývoji získalo plemeno galloway nesmírnou odolnost a tvrdost, a proto si jej v pozdějších dobách oblíbili místní chovatelé. Od roku 1881, kdy byla založena první plemenná kniha tohoto plemene na území Velké Británie, začala skutečná chovatelská práce a i jeho rozšíření do celého světa. Na pevninském území Evropy nastalo rozšíření tohoto plemene a vznik plemenné knihy až prakticky po skončení 1. světové války a zejména v 50. až 60. letech 20. století. Nejvyšší rozšíření plemene v Evropě je v současné době v Německu. V České republice se toto plemeno chová od roku 1991, kdy byla dovezena první skupina zvířat právě z Německa a také z Rakouska.

Základní charakteristika plemene

Plemeno je masného užitkového typu a malého tělesného rámce. Nenáročnost plemene jej tak předurčuje k extenzivnímu chovu v horských a podhorských oblastech. Dále se vyznačuje dobrou růstovou schopností telat, vynikajícími mateřskými vlastnostmi a nízkými ztrátami během odchovu telat.

Jedná se o plemeno dominantně bezrohé. Vyskytuje se ve více než 10 barevných variantách, přičemž základní formy jsou: plášťová (černá, červená, ,,dun“), belted (základní barvy + bílý pruh), white park a riggit. Výška krav v kohoutku je 120 až 125 cm, živá hmotnost 450 kg. Býci dosahují 128 až 130 cm v kohoutku při živé hmotnosti 650 až 700 kg.

Tab. č. 1 Cíle šlechtitelského programu

             Kategorie Hmotnost ve věku (kg) Výška v kříži (cm) ve věku 365 dnů
  210 dnů 365 dnů  
Býčci 237 344 118
Jalovičky 201 290 114
Kategorie – věk Hmotnost (kg) Výška v kříži (cm)
Plemenice – 24 měsíců 452 127
Krávy – 60 měsíců 637 129
Plemenní býci – 36 měsíců 736 129

 

Graf č. 1 Vývoj počtu krav v KUMP

Chovný cíl

Hlavním cílem současného šlechtění zůstává snaha o rozvoj a dále vytvoření populace zvířat moderního typu masného skotu, kombinujícího v sobě vynikají masnou užitkovost, při zachování dobré adaptability na přírodní prostředí, dobrých mateřských vlastností a vysoké pastevní schopnosti. Plemeno galloway (zkr. GA, v rámci KUMP a ústřední evidence W) je chováno jednak pro produkci kvalitního hovězího masa, ale i na údržbu krajiny v oblastech, kde se již jiná intenzivnější plemena nechovají, proto by měla selekce být zaměřena na tyto druhotné užitkové vlastnosti:

 •  nenáročnost – jedinec musí maximálně využít celoročně pouze přírodní zdroje krmiva (bez příkrmu jadrnými krmivy)
 •  odolnost
 •  dlouhověkost – pro produkci plemenných zvířat by měly být upřednostňovány plemenice, které pocházejí z rodin s vysokou dlouhověkostí a odolností
 •  mírumilovnost – plemenice nervózní, případně i rabiátnější povahy, včetně jejich potomstva, by neměly být využívány k další reprodukci
 • silná soudržnost stáda – v chovu by měla působit pouze zvířata se silně vyvinutým stádovým pudem
 • výrazné přírodní instinkty

(zdroj:https://www.deltagro.com/portfolio-item/gasconne/)

Produkční ukazatele

Plemenice
 • počet odchovaných telat na 100 krav základního stáda – minimálně 95
 • hodnocení obtížnosti porodů vyjádřené procentem snadných porodů podle platné Metodiky kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka (dále jen „Metodiky KUMP“) – min. 95 %
 • věk plemenice při 1. otelení – 28 až 36 měsíců (první zapuštění jalovic se doporučuje po dosažení 20 měsíců věku při minimální hmotnosti 360 kg)
 • průměrné mezidobí – 360 až 400 dní, při hodnocení tohoto ukazatele je třeba zohlednit využití embryotransferu
 • pořadí otelení by mělo odpovídat věku plemenice

 

Plemenní býci
 • býci v přirozené plemenitbě – dle počtu březích plemenic v závislosti na délce připouštěcího období
 • hodnocení průběhu porodu a hmotnosti telat při narození – na základě výsledků KUMP

 

Jana Hrtúsová

zdroj: Atlas plemen hospodářských zvířat, Stupka a kol., ČSCHMS

foto: https://www.mutterkuh.ch/de/herdebuch/rasse/gasconne