Měsíc listopad jsme zaměřili zvláště na paznehty, a proto je povinností zařadit pojednání o velmi známém dezinfekčním prostředku, a to formaldehydu, který se velmi často používá jako dezinfekční prostředek paznehtů. V následujícím článku si objasníme jeho charakteristiku a zvážíme případné klady a zápory.

Jak je nám všem dobře známo, formaldehyd se nejčastěji používá ve formě vodného roztoku, který zabíjí bakterie a vytvrzuje rohovinu. Lze se s ním setkat i pod jinými názvy: methanal, methyldehyd, methylenoxid, formalín, oxymethylin, lysoform, oxomethan atd.

Za normálních okolností je formaldehyd bezbarvý plyn s velmi pronikavým zápachem a patří mezi těkavé organické látky.

Je velmi dobře rozpustný ve vodě, alkoholech a dalších polárních rozpouštědlech. Skladovat ho lze ve formě vodného roztoku nebo ve formě pevné jako cyklický trimer trioxan, případně paraformaldehyd.

V zemědělství slouží k dezinfekci půdy, semen, využívá se také jako insekticid, fungicid nebo jako dezinfekční prostředek v rámci ošetření paznehtů, jak jsme již zmínili výše.

Formaldehyd byl organizací IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) kvalifikován jako lidský karcinogen způsobující rakovinu dýchacího a gastrointestinálního traktu.

Mimo rakoviny může způsobit podráždění sliznic, respirační problémy, záněty průdušek, záněty plic, astma nebo záněty kůže. Při vniknutí formaldehydu do těla se formaldehyd přeměňuje na kyselinu mravenčí, která zvyšuje kyselost krve. Zvýšená kyselost může způsobit dušnost, snížení tělesné teploty, upadnutí do kómatu a v závažných případech až smrt.

Avšak formaldehyd není pouze karcinogenní, dále je i mutagenní a vyvolává chromosomální změny plicních buněk.

I přes hrozbu karcinogenity a mutagenity je formaldehyd ve stáji hojně využíván. Nejčastěji ve formě 3 – 5 % roztoku. Pojďme společně zvážit klady a zápory jeho využití:

+ levný

+ snadno se rozpouští

+ ve vodě se štěpí na CO2

+ relativně účinný (ale za jakou cenu)


není účinný při teplotě pod 12 °C

karcinogen a mutagen

zpomaluje léčení otevřených lézí (vypaluje je)

při špatné koncentraci se vyskytly klinické případy poleptání vemen a struků

dochází k dehydrataci rohoviny paznehtu a následného vzniku mikrotrhlin, jednoduše řečeno (formaldehyd vytvrzuje příliš)

Každý si klady a zápory formaldehydu musí již přebrat po svém. Je již na vás, jak moc si vážíte vašeho zdraví i zdraví zvířat. Ač je formaldehyd stále hojně využívaný, jsou i jiné přípravky, které lze ve vaší stáji využít např. modrá skalice, bílá skalice nebo dusičnan měďnatý.

V případě, že nemáte možnost se expozici formaldehydu vyhnout a jste nuceni s ním pracovat, využijte ochranné pomůcky, vany umístěte do dobře větratelných prostorů a vždy namíchejte správnou koncentraci roztoku.

Text: redakce