Přehled důležitých termínů pro dotační tituly – 20. A. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DOJNIC

-> od 9. 9. 2017 do 29. 9. 2017: podávání Předběžných žádostí o dotaci na rok 2018 na DP 20.A. (bez předmětné žádosti nebude přiznána dotace!!!!)

  • pro všechny podprogramy dotačního titulu 20. A. se podává jedna společná PŘEDBĚŽNÁ žádost

  • žádost se podává na příslušném oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu

  • v PŘEDBĚŽNÉ žádosti se uvede počet dojnic a předpokládaný požadavek na dotaci (dle sazby v zásadách)

-> 2. 10. 2017 do 31. 10. 2017: podávání Žádostí o dotaci na všechny podprogramy DP 20.A. za rok 2017

  • žádost se podává na příslušném oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu včetně nezbytných příloh

  • u všech podprogramů 20. A. je nutné doložit doklad o zapojení do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ nebo pro mléko certifikované ekologické produkce

-> od 10. 10. 2017: bude na „Portálu farmáře“ žadatelům Českomoravskou společností chovatelů, a.s. dle požadovaného podprogramu DP 20.A. poskytnut předmětný výpis z ústřední evidence zvířat či výpis z evidence kontroly mléčné užitkovosti. Tento v případě jeho správnosti žadatel potvrdí svým podpisem a přiloží k žádosti o dotaci.

Podprogramy Dotačního titulu 20. A.:

  • Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou
  • Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitid dojnic
  • Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí
  • Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic
  • Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období

Dotační program 19. A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimu jakosti Q CZ dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017

-> Příjem žádostí pro rok 2017 byl ukončen 30. 6. 2017