Dezinfekci paznehtů lze provádět několika způsoby. Jednak pomocí koupelí, které mohou být zabezpečeny buď průchozí vanou, nebo mohou mít charakter vodní lázně, ve které zvíře stojí po delší dobu. Koupele mohou být také pěnové, kdy pěna více ulpí na paznehtu a tak si lépe poradí s nečistotami a účinné látky se dostanou až na místo působení, například až na kůži prstů. Kromě koupelí lze také provádět přímý postřik dezinfekčním prostředkem, ať již jako řešení ohniskové infekce nebo jako preventivní opatření. Koupele paznehtů mohou pomáhat v kontrole a prevenci infekčních problémů, a navíc koupele mohou napomáhat vytvrzení rohoviny paznehtu, která je tak odolnější proti poškození.

Účinné látky

Účinné látky mají dezinfekční charakter a některé mají schopnost vytvrzování rohoviny. Do koupelí se nejvíce používá síran měďnatý, formaldehyd a síran zinečnatý, které jsou jak dezinfekční, tak napomáhají vytvrzení rohoviny. Pro samotnou dezinfekci se využívají oxidační činidla, glutaraldehyd a tenzidy, které mají vynikající čistící schopnosti a některé působí i dezinfekčně (kvarterní amoniové sloučeniny). Často se využívají prostředky s kombinacemi tenzidů a glutaraldehydu, případně ještě s CuSO4, ať již pro aplikaci ve formě koupelí nebo sprejů.


1) Dezinfekční charakter + vytvrzování rohoviny

-> Síran měďnatý (modrá skalice)

Do koupelí paznehtů se používá většinou 5 až 10 % roztok CuSO4. Síran měďnatý je jednak antibakteriální a jednak vytvrzuje rohovinu paznehtu. Popularita koupelí se síranem měďnatým je pravděpodobně dána nízkými náklady a dobrou účinností.

Výzkumy ukázaly, že CuSO4 snižuje jak incidenci (počet nově hlášených jedinců za určité časové období), tak vážnost poškození paznehtů. Ovšem účinky jsou rapidně sníženy přítomností organické hmoty, proto je nutné, aby do koupele vstupovaly dojnice s paznehty očištěnými od hrubých nečistot (výkaly, podestýlka)!

Negativa použití síranu měďnatého zahrnují obtížnou likvidaci odpadu a zvýšenou propustnost paznehtní rohoviny v případě příliš častého koupání. Pozor také na vysoké množství mědi, které se dostává do odpadu a následně do zemědělské půdy, pak může dojít ke snížení výnosů z plodin kvůli fytotoxickým účinkům.

-> Dusičnan měďnatý a pomocné látky (detergenty)

Forma dusičnanu měďnatého dovoluje zajistit při nízké koncentraci vysokou absorpci měďnatých iontů do struktury paznehtu. Pomocné látky (detergenty) pomáhají očistit pazneht a tím výrazně napomáhají absorpci mědi. Sulfidové můstky, které se tvoří působením například formaldehydu, se vlivem amoniaku rozpadají. Měď vytváří ireverzibilní vazby do struktury rohoviny, ty působení amoniaku neodbourává. Nezpůsobuje zabarvení, nadměrné vytvrzení ani praskliny paznehtů.

-> Síran zinečnatý (bílá skalice)

Pro úspěšnou kontrolu infekcí paznehtů lze použít koupele 5 – 20 % roztoku ZnSO4. Síran zinečnatý má antibakteriální účinky a vytvrzuje rohovinu. Je relativně levný, ale jeho nevýhoda pro použití do koupelí je jeho obtížná rozpustnost ve vodě. Je možné ho také, stejně jako CuSO4, kombinovat s jinými prostředky, například s 1 % formalínem.

-> Formaldehyd

Formaldehyd se většinou používá 3 – 5 % roztok formaldehydu (formalínu), který zabíjí bakterie, vytvrzuje rohovinu, je levný, rozpustný, nedochází k rezistencím a nakonec se formaldehyd ve vodě štěpí na CO2.

Ovšem chovatelé váhají při použití formaldehydu, jelikož je karcinogenní a mutagenní a při jeho použití se musí velmi dobře větrat a je potřeba střídat personál a chránit si oči.

Navíc formalín není účinný při teplotě pod 12 °C a může zpomalit léčení otevřených lézí (pokud tyto krávy prochází koupelemi paznehtů).

Vyskytly se klinické případy poleptání formaldehydem při koncentraci lehce převyšující 5 %, a to může způsobovat problémy při použití koncentrovanějšího formalínu, zejména pak při kontaktu s vemenem a struky. Proto je vhodné, aby si kráva nějakou dobu (minimálně 30 minut) po průchodu koupací vanou nelehala a pro správný účinek by také měla po tuto dobu stát na suchém a čistém místě. Je třeba také poznamenat, že při koupelích ve formalínu dochází k dehydrataci rohoviny a tím ke vzniku mikrotrhlin.

 Karcinogenita formaldehydu na zvířatech byla prokázána.

Formaldehyd byl organizaci IARC (Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny) klasifikován jako lidský karcinogen způsobující rakovinu dýchacího a gastrointestinálního traktu!


2) Čistící a dezinfekční charakter

Oxidační činidla

Většina oxidačních činidel působí prostřednictvím oxidace buněčné membrány mikroorganismů, která vede ke ztrátě struktury, rozkladu buňky a její smrti. Mezi nejvýznamnější oxidační činidla patří kyselina peroctová a peroxid vodíku. Co se týče paznehtů, tak nejvyužívanější dezinfekční přípravek s kyselinou peroctovou jako aktivní složkou je Persteril. Může se připravit jako postřik nebo koupel.

Glutaraldehyd

Glutaraldehyd působí na široké spektrum bakterií a jejich spor, dále hub a virů. Aby bylo dosaženo sporocidního účinku, používá se 2 % koncentrace. Dále ničí houby a viry. Glutaraldehyd je ovšem také toxická látka způsobující podráždění sliznic (oči, nos), plic a bolesti hlavy.

Kvartérní amoniové sloučeniny (KAS)

KAS patří mezi kationické tenzidy a nejznámější sloučeninou tohoto typu je benzalkonium chlorid. Cílem KAS je cytoplazmatická membrána bakterií nebo membrána kvasinek. KAS také poškozují vnější membránu G- bakterií.


Faktory ovlivňující účinnost dezinfekčních prostředků

Mezi faktory, které ovlivňují účinnost dezinfekčních látek, patří typ použité látky, které jsou popsány výše. Dále je účinnost ovlivněna přítomností nečistot, jako jsou výkaly, podestýlka atd., které jednak mechanicky brání přístupu dezinfekční látky na místo působení a jednak svojí povahou mohou snižovat samotný účinek dané látky. Proto je třeba paznehty před koupelí či postřikem řádně očistit od hrubých nečistot.

Dále je potřeba, aby byla zajištěna potřebná doba působení dezinfekční látky, proto se doporučuje, aby krávy po ošetření zůstaly stát po určitou dobu (většinou min. 30 minut) na suchém a čistém místě, a aby si nelehaly, jelikož není žádoucí, aby se účinné látky dostaly do kontaktu s vemenem a struky.

Jako další důležitý faktor je frekvence koupelí či postřiků, která je závislá na tom, zda jde o léčbu nebo prevenci. U preparátů pro vytvrzení rohoviny se doporučuje koupat jednou týdně! U přípravků sloužících primárně pro dezinfekci, se frekvence liší podle toho, zda se léčí akutní problém nebo se provádí preventivní opatření. Například preventivní postřiky s obsahem glutaraldehydu se doporučují používat 2x týdně. Není vhodné ve stejný den koupat přípravky pro vytvrzení rohoviny a v tentýž den stříkat dalšími dezinfekčními látkami.

Autor: redakce