Ministerstvo zemědělství se rozhodlo, z důvodu mimořádně nepříznivé meteorologické situace v ČR, umožnit podání žádosti o výjimku na konvenční krmiva také pro krmiva jadrná.

 

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek i v dalším období a z nich vyplývajícího nedostatku či nižší kvality objemného krmiva, a to i konvenčního, přistoupil Odbor environmentálního a ekologického zemědělství k rozšíření této možnosti na výjimky pro používání konvenčních jadrných krmiv, a to za těchto podmínek:

  1. jadrná krmiva tvoří max. 30% (hmotnostních) krmné dávky

  2. jadrná krmiva budou, pokud to nutriční požadavky zvířat umožňují, přednostně zkrmována zvířatům, z nichž není na trh uváděna produkce z odkazy na ekologický způsob produkce

  3. v žádosti bude jasně uvedeno celkové množství a druh jadrného krmiva , které bude nakoupeno

 

Žádost o výjimku musí i nadále obsahovat  kompletní informace o identifikaci žadatele, a zejména pak o specifických kritériích požadované výjimky, mezi které patří:

  • informace o druhu a kategorii zvířat, kterým bude konvenční krmivo zkrmováno

  • počet kusů, kterým bude konvenční krmivo zkrmováno

  • druh a množství konvenčního krmiva, pro jehož zkrmování je žádáno o výjimku

  • specifikace období, po které bude konvenční krmivo zkrmováno včetně uvedení data plánovaného data obnovy ekologického režimu (tedy datum, kdy bude žadatel opět plnit všechny podmínky ekologického zemědělství)

  • popis opatření ,která budou přijata k obnovení ekologického režimu

 

Ekologičtí zemědělci, kteří se rozhodnout žádat o výjimku jsou povinni informovat svoji kontrolní organizaci, která je odpovědná za dodržování všech podmínek udělené výjimky a kontrolu dodržení opatření pro následné obnovení ekologického režimu.

 

Marcela Otrubová

zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktualni-temata/akce-a-novinky/informace-pro-ekologicke-zemdelce.html