V roce 1990 se v České republice nacházely v ekologickém zemědělství pouze 3 farmy. V roce 2013 jich bylo 3 926 se 496 896 ha a v roce 2016 již 4 243 farem hospodařilo na 506 700 ha a tvořily 9% všech zemědělských podniků . Dle těchto informací lze říci, že trend ekologického zemědělství v ČR pomalu roste. Obdobně to vypadá i v Evropě, kde se velké oblibě v současnosti těší produkty z ekologického zemědělství. Jak vypadá chov zvířat v ekologickém zemědělství si popíšeme v následujícím článku.

Na začátek, ekologické zemědělství není na lusknutí prstů…

Farmář nemůže ráno vstát a rozhodnout se, že ode dneška se to bude dělat ekologicky. Aby statek získal označení ekologického zemědělství, musí projít přechodným obdobím. Období trvá různě dlouho. Záleží, jakou část hospodářství převádíme z konvenčního zemědělství.

Přechod na ekologické zemědělství z časového hlediska:

  • Chov skotu: 12 měsíců

  • Pastviny: 24 měsíců

  • Orná půda: 36 měsíců

Přechodnému období předchází uzavření smlouvy s kontrolní organizací (KEZ, Biokont, ABCERT).

Chov zvířat v ekologickém zemědělství

V roce 2013 dominoval v ekologickém zemědělství převážně chov skotu s 213 303 ks, následoval chov ovcí s 101 528 ks. Nutné je zmínit i zastoupení drůbeže s 36 610 ks. Poměrně nízký stav zaznamenal chov koz s celkovým počtem 7 701 kusů. Nejméně jsou v ekologickém zemědělství zastoupeny prasata s 1 860 kusy.

V roce 2016 vzrostl chov skotu chovaného v ekologickém zemědělství na 247 684 ks. Chov ovcí zaznamenal mírný pokles na 101 022 ks na rozdíl od chovu koz, kde se počet chovaných zvířat zvýšil na 1942 ks. I počet drůbeže v ekologickém zemědělství se zvýšil na 41 808 ks.

Chov zvířat hraje v rámci ekologického zemědělství nezastupitelnou roli. Uzavřený koloběh by se bez zvířat a bez produkce organického hnojiva těžko obešel. Nejpříznivější složení ekologického hospodaření je rostlinná výroba, která se skládá z orné půdy a TTP (trvalých travních porostů). Na to navazuje chov zvířat se stálou produkcí organického hnojiva.

Průměrné výnosy obilovin se pohybují od 2,34 do 2,9 t/ha.

Odlišnost ekologického zemědělství od konvenčního je v mnoha aspektech. Jako první je třeba zdůraznit přístup ke zvířatům. Přístup chovatele není individuální, ale skupinový. Preferují se systémové přístupy a priority zdraví a pohody zvířat. Ty jsou kladeny na celé stádo, ne na jednotlivce. Všeobecně platí, že ekologické chovy vynikají důrazem na welfare. Pohodu zvířat, neboli welfare, doprovází pět a jedna svoboda:

  1. Svoboda od hladu a žízně

  2. Svoboda od nepohodlí

  3. Svoboda od bolesti, zranění a onemocnění

  4. Svoboda od strachu a stresu

  5. Svoboda projevit přirozené chování

  6. Svoboda vykonávat volně a osobně kontrolu nad vlastní pohodou

Tyto svobody provázejí kompletní chov zvířat. Další zásadou farmáře hospodařícího v ekologickém zemědělství je prevence. Nečeká až se daný problém/onemocnění vyskytne, snaží se mu v každém ohledu předcházet. Soustředí se také na výběr plemene dle klimatických podmínek farmy. Ve většině případů se nevybírají vysoce prošlechtěná plemena, která jsou směřována na vysokou užitkovost. Volí se především tradiční nebo místní plemena, což je zásadou hlavně v horských oblastech.

Ekologické zemědělství disponuje dvěma druhy ustájení. První je celoroční ustájení na pastvině, které je obvyklé hlavně v chovu masného skotu. Druhé povolené ustájení je ve stáji s přístupem do výběhu či na pastvinu. Tento systém se využívá hlavně u dojného stoku. Stáj musí být vybavena dostatečným prostorem k odpočinku. Místo odpočinku musí být suché a vystlané slámou nebo jiným přírodním materiálem. V ekologickém zemědělství není povoleno, aby zvíře bylo trvale uvázáno celý den. Avšak může být uvázáno část dne a část dne vpuštěno do výběhu nebo na pastvinu.

Největší počet ekofarem je v Jihočeském kraji.

Krmit se smí pouze krmivem pocházejícího z ekologického chovu, což je ustanoveno od 1. 1. 2008. V nejlepším případě by měla být hlavní část krmné dávky složena z objemného krmiva přijímána pastvou. Senáž ani siláž nejsou v ekologickém chovu výjimkou, ale musí být vyráběny se schválenými prostředky.

Zkrmování GMO plodinami je v rámci ekologie zakázáno.

Dále je zakázáno přenášení embryí, podávání stimulátorů růstu, využívání hormonální synchronizace říje a hormonálních preparátů na stimulaci říje a ovulace, zkracování ocásků a odstraňování zubů, odrohování rohů a zkracování zobáků. Zakázána je také preventivní nebo paušální aplikace antibiotik. V případně nutnosti použití musí být dodržena dvojnásobná ochranná lhůta, než v konvenčním zemědělství. Povolena je kastrace, jejímž cílem je zachování tradičního chovatelského produktu a umělá inseminace.

 

Závěrem doporučuje k prostudování následujícího odkazu: Ekologické zemědělství bez mýtů

Lucie Rysová
Zdroje:
<http://eagri.cz/public/web/file/370129/zprava_statisticka_EZ_TU_4212_2013.pdf>

http://eagri.cz/public/web/file/569591/rocenka_Ekologickeho_zemedelstvi_2016.pdf