Plemeno bylo vyšlechtěno na přelomu 18. – 19. století z původního žlutého skotu chovaného v té době ve Francii. První zmínky pocházejí z roku 1773. Hlavní oblastí chovu byla střední Francie v oblasti mezi  řekami Seinou, Loirou, Rhônou a Alier.

V podmínkách dobré výživy a příznivého klimatu byl prováděn pozitivní výběr jedinců, kteří vynikali raností a především extrémně vyjádřeným masným užitkovým typem. Pro zlepšení ranosti a jemnosti masa byl v některých oblastech použit údajně i schorthorn. Plemenná kniha byla založena v roce 1864. V polovině 20. století byla u tohoto skotu dosahována vynikající masná užitkovost. U dospělých býků je z této doby uváděna hmotnost 1100 až 1200 kg, u krav 600 až 800 kg, při kohoutkové výšce 137 cm. U mladých vykrmených býků je v této době uváděna ve věku 14 až 15 měsíců hmotnost 500 až 550 kg s jatečnou výtěžností 58 až 63 %.

V současné době je jedním z celosvětově nejrozšířenějších masných plemen.

Zdroj foto: Pavla Vydrová

První importy do české republiky se uskutečnily již v roce 1990 z Maďarska. V dalších letech se na importech podílela již v rozhodující míře země původu tohoto plemene – Francie. V roce 1992 byl na základě importu z Kanady založen i první chov bezrohého charolais. V prvních letech se na rozšiřování chovu významně podílelo uplatněné embryotransferu. Kvalitu chovu ovlivňuje používání špičkových býků, kteří jsou prověřeni v kontrole dědičnosti ve Francii.


Základní charakteristika plemene

Plemeno charolais s příznivými růstovými schopnostmi a jatečnou kvalitou vykrmovaných zvířat má využití nejen v čistokrevné plemenitbě, ale především v užitkovém křížení s ostatními plemeny skotu. Zvířata vynikají velmi dobrou výkrmností, vysokým přírůstkem do vyšší porážkové hmotnosti a především nízkým podílem tuku. Charakteristická je pastevní schopnost s příznivou spotřebou objemných krmiv.

Krávy vynikají dobrou mléčností, vyjádřenou intenzivním růstem telat, především do věku 120 dnů. Významnou vlastností je plodnost, dlouhověkost a dobré zdraví, bez geneticky podmíněných poruch. Díky vysoké plodnosti a růstovým schopnostem potomstva produkuje plemeno charolais nejvyšší živou hmotnost telat na krávu a rok. S tím souvisí i výskyt vyššího procenta obtížných porodů, který zejména v minulosti významně snižoval zájem chovatelů o toto plemeno. Obtížnost porodů je od 80. let hlavním selekčním kritériem.

Zdroj foto: Karel Melger

Chovný cíl

Hlavním cílem současného šlechtění u charolaiského skotu zůstává snaha o vytvoření populace zvířat moderního typu masného skotu, kombinujícího v sobě vynikají masnou užitkovost, při zachování dobré adaptability na přírodní prostředí, dobrých mateřských vlastností a vysoké pastevní schopnost. Dosažená úroveň početních stavů populace plemene charolais s sebou přinesla, obdobně jako v zemi původu, požadavek na odlišné směry šlechtitelské práce s ohledem na požadovaný cíl:

  • upevnění mateřských vlastností – produkce zvířat, která jsou využívána v čistokrevné populaci
  • zvyšování růstové schopnosti a masné užitkovosti – produkce zvířat pro užitkové křížení
  • bezrohost – v návaznosti na celosvětové trendy šlechtění geneticky bezrohého skotu se i u plemene charolais v českých podmínkách zejména v posledním období stále více soustředí šlechtitelská práce na bezrohost

Tab. č. 1 Cíle šlechtitelského programu

Kategorie Hmotnost ve věku (kg) Výška v kříži (cm)
210 dní  365 dní 
Býčci  380 560 133
Jalovice 310 430 127
Kategorie Hmotnost (kg) Výška v kříži (cm)
Prvotelky 640 142
Krávy (po 3.otel.) 815 152
Plemenní býci nad 3r.  1095 152

Graf č. 1 Vývoj stavu krav v KUMP

graf-1

K zajištění genetického pokroku je nezbytné stálé napojení na výchozí francouzskou populaci a využívání nejlepších plemeníků. Zejména v chovech zaměřených na produkci plemenných zvířat je velmi žádoucí využívat v maximální možné míře inseminaci spermatem nejlepších dostupných býků, jak ze zahraničí, tak i z domácí produkce. V menší míře lze počítat i s nákupem plemenných zvířat ze země původu a s využitím embryotransferu.

Zdroj foto: Pavla Vydrová


Produkční ukazatele

  • počet odchovaných telat na 100 krav základního stáda – minimálně 95
  • hodnocení obtížnosti porodů vyjádřené procentem snadných porodů podle platné metodiky KUMP – min. 95 %
  • věk krávy při 1. otelení – do 40 měsíců
  • průměrné mezidobí – 360 – 400 dní, při hodnocení tohoto ukazatele je třeba zohlednit využití embryotransferu

Graf č. 2 Vývoj počtu narozených čistokrevných telat

graf-2

Národní výstava hospodářských zvířat Brno 2023

Ušní číslo Jméno Chovatel Majitel
Šampion show 7121959851FR POP ROCK REDU, spol. s.r.o. REDU, spol. s.r.o.
Reservní šampion show 4243129952FR SUZY REDU, spol. s.r.o. REDU, spol. s.r.o.

(foto: FB Český svaz chovatelů masného skotu)

Ing. Marcela Otrubová