Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním rentability výroby mléka v ČR. Od roku 2007 prostřednictvím dotazníků sbírá a zpracovává údaje od chovatelů dojených krav. Cílem šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Po zpracování údajů z dotazníků posílá  VÚŽV vždy účastníkům šetření výsledky, kde je samozřejmostí zachování anonymity. Připravuje vyhodnocení pro každý podnik a postavení podniku v konkurenci (mezi ostatními účastníky). Tyto soubory zasílá většinou co nejdříve po uzavření monitoringu. Chovatelé tudíž mohou posoudit své aktuální výrobní a ekonomické výsledky a srovnat se s ostatními podniky stejného výrobního zaměření. Kromě těchto souborů připravujeme pro účastníky každoročně závěrečnou zprávu, která informuje o výsledcích celého nákladového šetření a poskytuje také další informacemi o trhu s mlékem u nás a v Evropě.

V současné době probíhá sběr údajů od zemědělských podniků s chovem dojeného skotu za rok 2020. V případě, že se chcete do našeho výzkumu zapojit, prosím o vyplnění dotazníku a zaslání zpět nejpozději do 9. dubna 2021:
na adresu syrucek.jan@vuzv.cz
poštou na adresu: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Přátelství 815, 104 00 Praha – Uhříněves

 

Dotazník na sledování nákladů výroby mléka za rok 2020

 

Návod na vyplňování dotazníku

 

Zpráva z nákladového šetření výroby mléka za rok 2019

 

Tab. č.1: Vývoj nákladovosti a rentability výroby mléka v ČR (na základě dotazníkového šetření VÚŽV)

  2006 2010 2014 2018 2019
Počet podniků (n) 19 55 78 113 108
Tržní produkce (l/krávu/rok) 6596 7284 7836 8483 8509
Náklady celkem (Kč) 9,38 8,68 9,23 9,02 9,41
Náklady po odpočtu *(Kč/l) 8,63 8,26 8,75 8,56 8,96
Tržby za mléko (Kč/l) 7,86 7,53 9,51 8,65 8,87
Zisk bez dotace (Kč/l) -0,77 -0,73 0,76 0,09 -0,09

*odpočet vedlejších výrobků (telata a hnůj)

zdroj: https://vuzv.cz/rentabilita-vyroby-mleka/

foto: pixabay.com