Dne 26. 4. 2016 se v Hotelu Olšanka v Praze uskutečnil XIX. Den Výzkumného ústavu mlékárenského. Akci pořádal Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. společně se společností Milcom a.s. Pro účastníky semináře byl připraven bohatý program složený z několika přednášek, které byly prezentovány prostřednictvím odborníků z mlékárenské praxe a výzkumu.

Úvodní přednáška byla věnována současné problematické situaci na trhu s mlékem. Tato situace byla přednesena prostřednictvím Ing. J. Kopáčka, CSc. z Českomoravského svazu mlékárenského. Prvotně během přednášky byla řešena stagnace mezinárodního obchodu s mlékem, která byla podmíněna poklesem dovozu do Číny a embargem v Rusku. Celkové dopady těchto dvou faktorů jsou ovlivněny, jak říká Ing. J. Kopáček, CSc., i nízkými cenami ropy. Jelikož mezi cenou ropy a cenou mléka existuje přímá korelace, protože země exportující ropu jsou z 1/3 nejvýznamnějšími odběrateli mléčných komodit. Dalším stále řešeným tématem je zrušení mléčných kvót v EU, které mělo výhledově pomoci obchodu s mlékem, dle prognóz EU. Avšak některé země v EU navýšily po zrušení kvót produkci mléka až o 13 %, tím byl způsoben přebytek mléka a pád cen mléčných komodit, za doprovodu embarga v Rusku a poklesu dovozu z Číny, jak již bylo zmíněno výše. Bohužel do budoucna se očekává stálý propad cen syrového mléka. Je důležité, aby se vyrovnala nabídka a poptávka mléka, jak říká Ing. J. Kopáček, CSc., do té doby, při takovém přebytku mléka, nelze očekávat růst cen.

Mlékárenský výzkum, vývoj, vzdělávání a pomoc praxi byl prezentován prostřednictvím Ing. P. Roubala, CSc., který představil současně řešené projekty VÚM. V roce 2016 VÚM řeší 25 projektů. Nechybělo ani poděkování mlékárnám, které spolupracují s Výzkumným ústavem mlékárenským a představení agentur a evropských fondů, které spolufinancují výzkum a vývoj.

20160426_123513

Dvě přednášky byly věnovány tématům, které mají úzkou spojitost se syrovátkou (vedlejší produkt při výrobě mléčných výrobků). Téma Membránové procesy v mlékárenském průmyslu přednesl Ing. J. Drbohla, CSc. Membránové procesy jsou selektivně propustné přepážky (membrány), které se nejčastěji využívají k mikrofiltraci, ultrafiltraci mléka i syrovátky, nanofiltraci, reverzní osmóze a elektrodialýze. V současné době se membránové procesy využívají a zkoumají ve zpracování syrovátky, kde by s pomocí těchto procesů bylo možné získat mnoho cenných komponentů. Druhé téma Příklad využití syrovátky s použitím ultrafiltrace popisovalo pokus, kdy se využíval retentát (produkt, který neprojde membránou při ultrafiltraci) jako částečná náhrada mléka při výrobě termotvarohu a jogurtu. Retentáty se získávaly z kyselé syrovátky při výrobě termotvarohu a klasického tvarohu, ze sladké syrovátky a z mléka. Pokus je v současné době v procesu vyhodnocování, jak popsal Ing. M. Bidner.

Prostřednictvím Ing. M. Kavkové byla představena Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora. Sbírka založená v roce 1965 v Praze slouží jako genová banka mlékárenských bakterií, kvasinek a plísní. V současné době nalezneme sbírku v Táboře, kde k roku 2016 bylo udržováno 540 kmenů bakterií a zastoupeno 60 izolátů kvasinek společně se 72 izoláty plísní. Testování účinnosti sanitačních roztoků vůči kvasinkám a plísním, společně s představením využívaných metod prezentovala Ing. I. Němečková, Ph.D. Nebylo opomenuto ani téma v současné době velmi diskutované a to Hygienická kvalita mléka prvotelek v České republice. Ing. R. Seydlová připomněla, že počet somatických buněk prvotelek by se měl pohybovat od 50 – 100 000/ml, na dalších laktacích pak maximálně 200 000/ml. Počet somatických buněk nad 200 000/ml je již na vyšetření stáda a nelze ho považovat za uspokojivý.

Závěrem bychom chtěli poděkovat pořadatelům a přednášejícím, za uspořádání XIX. Den Výzkumného ústavu mlékárenského a rozšíření obzorů ve výzkumu a vývoji. Těšíme se na příští ročník.

Lucie Rysová