V minulém roce se tržní cena zemědělské půdy pohybovala v rozmezí 15-40 Kč/ha. Průměrná tržní cena zemědělské půdy se meziročně zvýšila o 15,20 % na 235 111 Kč/hektar, což je trojnásobně vyšší cena než v roce 2007, kdy průměrná cena na hektar byla 76 901 Kč.  Zemědělský sektor je obecně na velmi dobré úrovni a poslední roky si udržuje vysokou ziskovost.

Graf č.1: Zisk českého zemědělství (mld. Kč)

zisk-v-zemedelstvi

Struktura vlastnictví zemědělské půdy

Z celkové výměry zemědělského fondu ročně změní vlastníka 2,5 %. Současným trendem je ubývání vlastníků  v podobě fyzických osob, které přechází na právnické osoby. Během roku 2017 se vlastnictví zemědělské půdy právnickými osobami zvýšilo o 32 tis. ha.

Celkově zemědělskou půdu vlastní 1,83 mil. vlastníků o celkové výměře 4,03mil. ha

Z toho:

  • FYZICKÉ OSOBY představují 1,78 mil. subjektů s celkovým vlastnictvím 3,03 mil. ha zemědělské půdy → 75 % celkové výměry zemědělské půdy v ČR

  • PRÁVNICKÉ OSOBY v počtu 39 tis. vlastnily 856 tis. ha → 21 % celkové výměry zemědělské půdy v ČR

  • STÁT vlastnil cca 135 tis. ha zemědělské půdy → 3,5 % celkové výměry zemědělské půdy v ČR

Průběh vývoje tržních cen zemědělské půdy

V minulém roce se výrazně zvýšil rozdíl mezi cenami orné půdy a cenami trvale travních porostů na 34 %, což je o 7 % více než v roce 2016. Příčinou byl rychlejší růst cen pozemků s ornou půdou o 15,9 % než pozemků s TTP, kde bylo zvýšení jen o 9,9 %. Průběh vývoje tržních cen zemědělské půdy je znázorněný v následujícím grafu. Jak je patrné, od roku 2004, kdy byla cena za hektar zemědělské půdy 65 864 Kč se cena do roku 2017 zvýšila téměř o 356 % na 235 111 Kč/ha.

Graf č.2: Vývoj cen zemědělské půdy v období 2004 – 2007 (Kč/ha)

graf-cena-pudy

Trh se zemědělskou půdou

Kupující zemědělskou půdu se dělí na 3 skupiny:

  1. Zemědělští investoři – farmáři a zemědělské společnosti, jejichž hlavní motivací je držba půdy jako výrobního prostředku → 56%

  2. Dlouhodobí nezemědělští investoři – nakupují půdu za účelem středně až dlouhodobé držby, jejichž motivací je přiměřený dlouhodobý výnos investice a její bezpečnost → 44%

  3. Spekulativní nezemědělští investoři – nakupují půdu se záměrem prodat v kratším období se záměrem maximálního zisku v krátkém období → méně než 1%

V roce 2017 patřili zemědělští investoři mezi nejvíce nakupující skupinu a jejich podíl vzrostl z 54 % v roce 2016 na 56 % v roce 2017. Jejich zvýšení bylo způsobeno menším zájmem dlouhodobých nezemědělských investorů, jejichž podíl se naopak snížil z 46 % v roce 2016 na 44 % v roce 2017. Poslední skupina, která se objevila na trhu nedávno – spekulativní nezemědělští investoři, obchodují na základě hromadného obesílání vlastníků půdy nabídkami k odkupu půdy, ovšem jejich nabídky jsou téměř vždy o dost nižší než skutečná tržní cena a využívají tak neinformovanosti vlastníka zemědělské půdy.

Stanovení úřední ceny půdy

Základním podkladem jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a k nim určené ceny stanovené vyhláškou č.441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku. Ty jsou v praxi využívány nejčastěji k o ocenění pozemků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí, a to jako ceny dle BPEJ následně upravené o vyhláškou stanovené přirážky nebo srážky.

Průměrná cena dle BPEJ je pro celou republiku aktuálně 7,14 Kč/m2, narozdíl od tržní ceny, která byla v roce 2017 o 229 % vyšší (23,51 Kč/m2).

Úřední ceny mají pouze informativní charakter a poskytují informaci o pravděpodobné kvalitě pozemku v dané lokalitě. Na výši tržní ceny má vliv řada faktorů. Kromě bonity půdy je zde zohledněn i velikost a tvar pozemku, umístění, erozní ohrožení, uzavření pachtovní smlouvy nebo konkurence nakupujících v okolí. Nově se v uvažování investoru objevuje nový aspekt v podobě předpokládané klimatické budoucnosti regionu, jež se už začíná mírně projevovat na území Jižní Moravy.

Marcela Otrubová

Zdroj: Zpráva o trhu s půdou – leden 2018, dostupné z: http://www.farmy.cz/dokumenty/ZPRAVA-o-trhu-s-pudou-FARMYCZ-leden-2018.pdf