Společnost Agrochov Stará Paka, a.s. se nachází v Podkrkonoší v oblasti Novopacka a v současnosti hospodaří na 2300 ha. Podobně jako u ostatních podniků, zdejší výměru zmenšuje rozrůstající se město a okolní vesnice, které za posledních 25 let „ubraly“ 900ha orné půdy. Na polovině rozlohy se pěstují trvalé travní porosty a na orné půdě především obiloviny, kukuřice a pícniny na orné půdě.  Živočišná výroba je zaměřená na chov českého červeného skotu v celkovém počtu 2300ks. O bližší představení společnosti jsme požádali místopředsedu představenstva Pavla Václava Chrtka.

Čtyři střediska s tisícovkou dojnic

Základní stádo tvoří 950 dojnic ustájených na čtyřech střediscích s užitkovostí kolem 8tis. litrů. Ročně se v chovu vyprodukuje 6 milionů litrů mléka, které se prodává do Německa. Funguje zde uzavřený obrat stáda a jalovičky, které se nevyužijí na obnovu stáda se prodávají dále jako chovný materiál. Býčci se ve věku jednoho měsíce prodávají dále na další výkrm. Výkrm býků zde neprobíhá z kapacitních důvodů. Brakace dosahuje úrovně 28% a dojnice dosahují průměrně 3,5 laktace. Jelikož je český strakatý skot kombinované plemeno, rozhoduje o úrovni brakace i aktuální cena hovězího. Zdraví paznehtů je z velké části ovlivněné výživou – při dobrém krmení jsou problémy s paznehty téměř minimální. Ale jak zde mají vypozorováno, kravám nejvíce vadí, pokud kvalita krmné dávky kolísá – jednou je lepší a jednou horší. Dojnice prochází každý den přes průchozí vanu a suchostojné krávy 1x za čtrnáct dní.

Technologie ustájení somatiku neovlivňuje

Technologie ustájení není na všech střediscích jednotná. Část dojnic je ustájeno na roštovém ustájení a část je přistýlána slámou do hnojných chodeb, kvůli lepší manipulaci s hnojem. Z hlediska somatiky vycházejí obě technologie podobně, kromě letního období, kdy je u stelivového provozu mírně horší. Průměrně se somatika pohybuje do 200tis. a vyšší hodnoty dělají především starší krávy, které už mívají povolené závěsné vazy ve vemeni.

Budoucí chov krav bez tržní produkce mléka

V letošním roce bylo na skupinu českých červených krav použito 180 inseminačních dávek plemene Limousine a 20 dávek normandského býka a očekává se, že z tohoto spojení vznikne 60-70ks jaloviček, které se využijí dále v chovu. Ty už by se svými telaty po masných býcích pásly na zdejších loukách.

Bioplynové stanice

Společnost provozuje dvě bioplynové stanice o výkonu 500 kW a 1,2 MW, které se nacházejí v Brdě a Vidochově. Využívají se zde zbytky z rostlinné výroby, kejda, hnůj ale i kukuřice. Separát se z menší části využívá ke stlaní, ale většina je využita jako výborné hnojivo. Na Brdě se využívá proud k provozu posklizňové linky a přebytky jsou dodávány do sítě. Teplo zatím neumí využít ani jedna ze stanic.

Členitá krajina nahrává divoké zvěři

Díky členitosti krajiny je orná půda rozdělena mnoha remízky na menší plochy o rozloze 7-12ha. Stinnou stránkou hospodaření v Podkrkonoší je velké množství divoké zvěře, která velmi intenzivně škodí na produkčních plochách. I z toho důvodu zde přistoupili na pěstování čiroku, který divoká zvěř nežere a používá se do siláží společně s kukuřicí.

Chovatelský den

Společnost Agrochov Stará Paka a.s. pořádá pravidelně v dvouletých intervalech chovatelský den, kterého se pravidelně účastní i zdejší dojnice. V posledním ročníku se domácím dařilo a odnesli si titul šampionka výstavy.

Text a foto: redakce