Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplácí další dotace za rok 2019. Dnešním dnem začal vydávat rozhodnutí na Dobré životní podmínky
zvířat. Tento dotační titul je součástí neprojektových opatření v rámci Programu rozvoje venkova. Pro zájemce, kteří o dotaci požádali, je připravena podpora v celkové výši 758 milionů korun.

K dotaci na Dobré životní podmínky zvířat obdržel SZIF za rok 2019 celkem 897 žádostí. Pro zemědělce je v rámci tohoto dotačního titulu připravena k rozdělení podpora v souhrnné výši 758 milionů korun. Záměrem uvedeného dotačního opatření je zlepšení podmínek hospodářských zvířat a naplnění jejich přirozených potřeb. Podpora je cílena jednak do sektoru dojeného skotu a také do sektoru prasat.

Dotace na Dobré životní podmínky zvířat spadají pod neprojektová opatření v rámci Programu rozvoje venkova. Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím Jednotné žádosti. Podrobnosti k tomuto dotačnímu titulu, vč. informací o výpočtu platby, lze nalézt v Příručce pro žadatele pro rok 2019, která je zveřejněna na webových stránkách www.szif.cz/PRV, v sekci „Ke stažení“, ve složce „Metodiky a příručky“.

Dotaci lze poskytnout jen na základě pravomocného rozhodnutí. Výplatu je možné urychlit vzdáním se práva na odvolání. Tento právní úkon je možné učinit nejdříve poté, co žadatel obdrží rozhodnutí. Dřívější podání nemá právní účinek. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz/JŽ, v sekci „Ke stažení“, ve složce „Jednotná žádost“. Lze jej zaslat následujícími způsoby:

1. prostřednictvím Portálu farmáře,
2. přes datovou schránku,
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF,
4. poštou,
5. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu podatelna@szif.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF

foto: pixabay.com