Společnost SUAS Agro zavádí do svého hospodaření takzvaný systém precizního zemědělství Cropwise Operations. Celosvětově využívaný systém má zefektivnit rostlinnou i živočišnou výrobu a hospodařit efektivně a zároveň udržitelně. Už první měsíce využívání systému ukázaly nižší spotřebu hnojiv, což vede nejen k nižšímu dopadu hospodaření na přírodu, ale i k úsporám nákladů, uvedl jednatel SUAS Agro Ondřej Vaněk.

Systém Cropwise Operations slouží pro evidenci zemědělských operací, osevních plánů a dalších podkladů pro precizní zemědělství. SUAS Agro, která patří do skupiny firem Sokolovské uhelné a obhospodařuje zhruba 1000 hektarů půdy na Sokolovsku, začala systém využívat v polovině loňského roku.

„Naší vizí bylo práci co nejvíce zefektivnit a procesy zjednodušit. Našli jsme komplexní sofistikované řešení řízené z jednoho místa, které zahrnuje veškeré oblasti evidencí v zemědělství včetně osevních plánů, pohybu strojů po polích a výkonu řidičů, satelitní snímkování, monitoring opotřebení strojů, pachtovní smlouvy a další moduly. Systém jsme začali zavádět v červnu minulého roku, teď už máme první výstupy, které ukázaly, že došlo k úspoře hnojiv nejen na podzim, ale také při regenerativním hnojení na jaře,“ uvedl Vaněk.

Kromě kompletních informací o tom, co se děje na farmě, získává SUAS Agro podklady pro odměňování pracovníků za vykonanou práci, ale třeba také satelitní snímky pro monitorování škod způsobených zvěří či fota odtokových linií vody na svažitých pozemcích, která mohou sloužit jako podklad k opatřením proti erozi půdy. „O naše zkušenosti se systémem se zajímají kolegové mimo jiné z Polabí, kteří se zaměřují na rostlinnou výrobu, ale zčásti i zemědělci z našeho kraje,“ uvedl Vaněk.

Společnost SUAS Agro se zaměřuje na chov skotu i na produkci zemědělských plodin. Z celkových 1000 hektarů tvoří asi polovinu výměry trvalé travní porosty, které slouží pro pastvu masného plemene Charolais, zbytek travních porostů slouží pro výrobu krmiv, tedy sena a senáže. Zbývajících téměř 500 hektarů zabírá orná půda, kde se pěstuje ozimá pšenice, žito, kukuřice a biomasa pro bioplynovou stanici ve Vintířově. SUAS Agro chová asi 190 kusů skotu v základním stádu, přičemž hlavním produktem je zástavový skot, což jsou telata, která jsou určena k odchovu na jiných farmách.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com