V loňském roce bylo v mléčném sektoru překonáno hned několik milníků. Průměrná užitkovost dojnic přesáhla hodnotu 9tis. litrů na dojnici. Výkupní cena mléka překročila hranici 10Kč/litr, což se od roku 2004 stalo pouze jednou, a to v lednu 2008. A letošní lednová výkupní cena mléka dosahovala již hodnoty přes 13Kč, což je nejvyšší cena za posledních 33 let. Spotřebitelské ceny konzumního mléka přesáhly 20Kč/l.  Vývoj jednotlivých ukazatelů během posledních 10-ti let je zachycen v následujících grafech.

Počet dojnic je nejnižší za posledních 10 let, užitkovost stoupla o 18,5%

V roce 2013 dosahoval počet dojnic 372 748ks s užitkovostí 7443,4l/. Po necelých deseti letech se užitkovost dojnic zvýšila o 1670,6l na kus (tj. o 18,5%) a přesáhla hranici 9 tis. litrů mléka na dojnici, což šlo ruku v ruce se snížením jejich počtu. Meziročně se zvýšila užitkovost o 169 l/dojnici. V roce 2022 byl stav dojnic o 16 095ks nižší než v roce 2013 a to 356 653ks.Celkově je to snížení o 4,3%. Převážnou část dojnic tvoří holštýnský skot (60,4%) a český strakatý skot zastupuje dojenou populaci z 34,9%.

Graf č.1: Porovnání vývoje stavu dojnic a jejich užitkovosti v období 2013-2022

(zdroj: www.csu.cz)

Porovnání cen mléka v období 2013-2022

V porovnání cen mléka jsou porovnávány ceny zemědělských výrobců, ceny průmyslových výrobců a spotřebitelských cen včetně DPH. Nejmenší rozdíl mezi cenou průmyslových výrobců a spotřebitelských cen byl v roce 2021 a to 9Kč. V ostatních letech byl rozdíl cen v rozmezí 10,5Kč -11,7Kč. V roce 2022 se zvýšila výkupní cena během roku o 4,20Kč/l a výkupní ceny v tomto období jsou nejvyšší za posledních 33 let. Meziroční rozdíl lednových cen byl 4,13Kč/l.

Graf č.2: Porovnání cen zemědělských výrobců, cen průmyslových výrobců a spotřebitelských cen včetně DPH v období 2013-2022

(zdroj: www.csu.cz)

Náklady na produkci mléka se zvýšily o 5,9%

Náklady na výrobu mléka zahrnují mnoho položek. Mezi nejvýznamnější z nich patří náklady na krmiva (42,5%), pracovní náklady (14,2%), režie (12,2%) a odpisy krav. Celkem tyto položky tvoří 77,5% nákladů. Z pravidelného každoročního dotazníkového šetření rentability výroby mléka pořádaného Výzkumným ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi vyplývá, že průměrné celkové náklady za rok 2021 u analyzovaného souboru dosáhly výše 87,8 tis. Kč na krávu a rok, tj. 240,5 Kč na krmný den. Vedlejší výrobky (telata a statková hnojiva) snížily náklady zhruba o 4,5 % a po jejich odečtení byly náklady 83,8 tis. Kč na krávu a rok a 229,5 Kč na krmný den. Při tržní produkci mléka 8 898 litrů na krávu a rok, činily náklady po odpočtu vedlejších výrobků 9,42 Kč na litr prodaného mléka. Náklady po odpočtu se oproti roku 2020 zvýšily o 4 654 Kč na krávu a rok (+5,9 %), resp. o 0,34 Kč na litr prodaného mléka (+3,8 %). Mezi roky 2020 a 2021 na krávu a rok byl růst patrný nejvíce v režiích, v nákladech na energii a na krmiva. V roce 2021 bylo v souboru podniků při výkupní ceně mléka 9,08 Kč na litr v průměru bez započítání dotací dosaženo ztráty 0,34 Kč na litr prodaného mléka. Při zohlednění dotací (přímé a nepřímých podpor) byla produkce mléka u analyzovaných podniků v průměru za rok 2020 zisková. (zdroj: https://vuzv.cz/wp-content/uploads/2022/08/Vysledky-nakladoveho-setreni-ve-VUZV-za-rok-2021.pdf)

Graf č.3: Porovnání nákladů na výrobu mléka a výkupních cen za mléko

(zdroj: www.vuzv.cz)

Meziroční nárůst výkupních cen mléka v ČR a EU  je v desítkách procent

Z meziročního srovnání je zřejmý významný nárůst výkupních cen mléka jak ČR, tak EU. Nejvyšší meziroční nárůst ceny v EU byl v listopadu, a to o 35,2 % a poté už se začal meziroční rozdíl snižovat. V ČR byl nejvyšší meziroční rozdíl v prosinci, a to 25,7 %.

Graf č. 4: Porovnání procentického meziročního rozdílu výkupních cen mléka v ČR a EU

(www.szif.cz, www.https://agriculture.ec.europa.eu/)

V tomto článku je  shrnutý vývoj mléčného trhu za posledních deset let. Podrobnější vývoj cen mléka sleduje redakce AGROPRESS.CZ od října 2021 v podobě CENOVKY, která je pravidelně aktualizována.

CENOVKA – MLÉKO 

foto: pixabay.com