S dlouhodobým trváním vysokým teplot a počátkem žní vzniká období zvýšeného rizika požáru, ať už vzniklých při polních pracích, případně nevhodným uložením sena a slámy. Znáte zásady, jak požárům předcházet? Základní pravidla si přiblížíme v následujícím článku.

Jelikož je v zemědělství možná řada příčin a míst vzniku požáru, zaměřili jsme se na ty nejčastější připadající na toto období, a to jsou požáry vzniklé přímo na poli a požáry budov určených ke skladování zemědělských produktů.

Graf č. 1 Přehled podílu požárů vzniklých v zemědělství ze všech požárů vzniklých v daném roce

graf-pozary

Protipožární opatření

První skupina protipožárních opatření se týká doporučení vydaných Ministerstvem zemědělství v roce 2015:

Několik pravidel k bezpečnému průběhu žní:

 • provést důslednou kontrolu dostatečného vybavení hasicími přístroji;
 • provést kontrolu a pečlivou údržbu sklizňové techniky na dostatečné promazání a eliminaci vzniku zvýšeného tření strojních dílů;
 • v případě potřeby vybavit sklizňové stroje určené k manipulaci s hořlavým materiálem funkčním lapačem jisker (např. u strojů se spalovacím motorem s jiným než přeplňovaným motorem nebo u strojů, u kterých není lapač trvale konstrukčně zabudován);
 • zajistit při skupinovém nasazení sklizňové techniky, aby byl na poli k dispozici traktor s pluhem (či obdobný pracovní stroj), který se dá použít k zamezení šíření případného požáru;
 • zajistit, aby pracovníci na poli měli přístup k mobilnímu telefonu, aby mohli případný požár neprodleně oznámit a přivolat jednotku hasičského záchranného sboru (linka 150 nebo 112);
 • proškolit lidi, kteří se podílejí na sklizňových pracích;
 • při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím zřídit požární hlídky;
 • písemně stanovit organizačně technická opatření k zajištění požární ochrany při sklizňových pracích;
 • dodržovat zákaz kouření a rozdělávání ohně při sklizňových pracích i při manipulaci a skladování materiálu;
 • udržovat volné příjezdové komunikace pro případné nasazení požární techniky;
 • zajistit skladování a kontrolu skladovaného materiálu u pícnin a slámy vhodným způsobem;
 • u zrnin zajistit prokazatelné měření teplot skladovaného materiálu; v případě pokračujícího nárůstu teplot nad hodnoty okolního prostředí přijmout účinná opatření včetně možnosti vyskladnění;
 • provést preventivní požární prohlídky ve všech výrobních a skladovacích objektech, např. ve skladovacích prostorech sena nebo zařízení na dosoušení obilovin;
 • zemědělci by měli informovat místního velitele hasičského sboru, na kterém poli je nasazeno více sklizňové techniky.

 

Tab. č. 1  Přehled podílu požárů budov určených ke skladování zemědělských produktů z celkových požárů vzniklých v zemědělství

 

Požáry v zemědělství celkem

Požáry zemědělských budov určených ke skladování

%

2018

3089

60

1,94

2017

2289

40

1,75

2016

1875

42

2,24

2015

3424

52

1,5

2014

594

33

5,5

2013

501

41

8,1

2012

575

60

10,4

Druhou skupinou jsou podmínky pro zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, které vydává každý kraj zvlášť podle zákona podle § 14 NV č. 172/2001 Sb. ve Věstníku příslušného kraje. Týká se opatření v období sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich posklizňové úpravy a skladování.

Některé důležité body:

Skladování slámy ve stozích:

 • Při skladování sena nebo slámy ve stohu nesmí jeho objem překročit 4000 m3

 • v okruhu 12 m kolem stohu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,

 • při umísťování stohu je důležité dbát na dodržení bezpečných vzdáleností:

  • Veřejná komunikace -> 60 m

  • Okrajové budovy souvislé zástavby obce ->  50 m

  • Průmyslové závody, zemědělská střediska, les -> 100 m

  • Krajní koleje železničních tratí -> 100 m

Skladování ve skladech k tomu určených:

 • Seno a sláma se skladují v předem zkontrolovaných prostorách k tomu určených (pronikání vlhkosti, stav ventilátorů a elektrických rozvodů),

 • sklady sena a slámy bez dosoušecího zařízení jsou určené jen pro materiál s vlhkostí do 16 %, teplota se kontroluje 1x týdně po dobu dvou měsíců,

 • při dosoušení ventilátory se teplota kontroluje první měsíc 1x denně a následující 2 měsíce ještě 1x týdně, minimální hloubka měření je 2,5 m od povrchu,

 • pokud teplota překročí 65 ˚C, musí se uskladněné seno vyskladnit a ochlazené se může vrátit zpět,

 • pokud teplota překročí přes 90 ˚C, musí se uložený materiál vyvozit za asistence hasičské jednotky.


Protipožární opatření se netýkají pouze zemědělců, ale často jsou strůjci požáru samotní neukáznění občani. I pro ně platí dodržování bezpečnostních zásad!!!

-> V období žní nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a skladů,

-> nekouřit a neodhazovat nedopalky cigaret poblíž stohu nebo skladu sena,

-> velké nebezpečí je také v podobě oblíbených lampiónů štěstí,

-> zábavní pyrotechniku odpalovat v dostatečné vzdálenosti od polí se vzrostlými porosty,

-> děti by měly být poučeny, aby si ve stohu nehrály s otevřeným ohněm, neskákaly a stohu se raději úplně vyhnuly.


Marcela Otrubová

Zdroje:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_doporuceni-ministerstva-zemedelcum-jak.html
<http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx>
<https://www.lanskroun.eu/assets/File.ashx?id_org=7892&id_dokumenty=1230>