Kompletní statistiky za období leden až prosinec 2017 budou dostupné nejdříve v únoru 2018.


MLÉKO

Rekordním maximum si nadále drží tržní cena mléka z ledna roku 2008 -> 10,10 Kč/l. Tato cena nebyla dosud překonána a říjnová cena byla 1,22 Kč pod její úrovní. Průměrná tučnost mléka (leden až říjen) se oproti roku 2016 snížila – 3,87 %, procento bílkovin v kravské mléko zaznamenal nepatrný vzestup na hodnotu 3,44 %.

Nejvíce mléka v prvním pololetí roku 2017 vyrobil kraj Vysočina, následoval Středočeský kraj + Praha, Jihočeský kraj a Plzeňský kraj.

Nejvyšší průměrné denní dojivosti 24,71 l dosáhli chovatelé v první pololetí roku 2017 ve Zlínském kraji.

Velmi zajímavé srovnání je v rámci vývoje prodejů a cen u másla ve spotřebitelském balení. V roce 2016 prodej másla v tunách ve většině měsíců přesahoval rok 2017. Nejvyšší cena másla byla v prosinci 2016 -> cca 123 Kč/kg. Rok 2017 byl doprovázen vysokým poklesem prodeje. Cena másla v roce 2017 počala stoupat v červnu a svého vrcholu dosáhla v říjnu, kdy se máslo prodávalo za 173,64 Kč/kg.

Cena másla v říjnu 2017 dosáhla zatím historicky nejvyšší hodnoty. Překonala dosud rekordní cenu za září 2017 (156,22 Kč/kg), i rekord z roku 2007 (119,8 Kč/kg).

V listopadu byl již zaznamenán pokles -> 164 Kč/kg.

V návaznosti na produkci mléka je třeba zdůraznit, že opět došlo k poklesu stavů dojných krav v ČR. V roce 2016 se na území ČR chovalo 367 313 dojnic, v roce 2017 se na našem území chovalo 364 332 dojnic.

Nákupní cena za mléko v jednotlivých měsících (Kč/l):

 • Leden: 7,74
 • Únor: 7,99
 • Březen: 8,12
 • Duben: 8,23
 • Květen: 8,31
 • Červen: 8,37
 • Červenec: 8,45
 • Srpen: 8,6
 • Září: 8,86
 • Říjen: 9,10

HOVĚZÍ MASO

Dle statistického šetření bylo na začátku třetího čtvrtletí 2017 chováno na území České republiky 1 420 000 skotu. Stavy krav se zvýšily o 1,5 %, ale jak již bylo zmíněno výše, dojených krav ubylo. Masná plemena zaznamenala nárůst o 8 %.

Od ledna do října 2017 bylo na území České republiky dovezeno 2 088,0 tun živého jatečného skotu, z toho 100 % bylo z EU. Vývoz živého jatečného skotu byl patrně vyšší. Z České republiky bylo v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 vyvezeno 53 127,0 tun živého jatečného skotu. Z toho 47 974,0 tun bylo vyvezeno do EU.

Od ledna do října bylo na našem území poraženo 187 311 kusů skotu. Kategorie byly následující:

 • Býci: 187 311 ks (průměrná hmotnost: 660,9 kg)
 • Voli: 349 ks
 • Jalovice: 19 108 ks (průměrná hmotnost: 454,6 kg)
 • Krávy: 84 910 ks
 • Mladý skot: 1672 ks
 • Telata: 5 856 ks (průměrná hmotnost: 97,2 kg)

V rámci porážky skotu v krajích vede kraj Vysočina, následuje Pardubický a Plzeňský kraj.


VEPŘOVÉ MASO

K 31. 7. 2017 bylo  na našem území evidováno 1 563 474 kusů prasat. Oproti roku 2016 byl zaznamenán nárůst o 84 191 kusů prasat.

K 31. 7. 2017 byly na území ČR chovány následující počty:

 • Prasata na výkrm: 582 806 ks
 • Prasata chovná: 136 888 ks (kanci: 2 171 ks, prasnice: 93 291 ks, prasničky: 41 426 ks)

Od ledna do listopadu bylo na našem území poraženo 1 937 493 kusů prasat o průměrné jatečné hmotnosti jednoho kusu – 90,1 Kg.

Prvenství v porážce prasat si nese Jihočeský kraj, následuje Středočeský kraj + Praha a Jihomoravský kraj.

V rámci vepřového masa se k nám dovezlo 5 971, 7 tun živých jatečných prasat a vyvezlo 24 220 tun.


DRŮBEŽ, OVCE, KOZY, KONĚ

Od ledna do října 2017 bylo na území ČR poraženo 10 072 ks ovcí (z toho 8 043 ks jehňat), 523 ks koz a 67 koní.

Průměrná jatečná hmotnost ovcí byla 15,1 kg a 13,2 kg u jehňat. Nejvíce ovcí bylo v období od ledna do října poraženo v Pardubickém kraji, následoval kraj Středočeský + Praha a kraj Ústecký.

U drůbeže je celková porážka vyjádřena v tunách, od ledna do října 2017 bylo poraženo 132 198 tun drůbeže.


ROSTLINNÁ VÝROBA 

Vývoj ploch osevů k 31. 5. 2017 byl následující:

Celkově bylo v roce 2017 oseto 2 471 545 hektarů, což je zvýšení oproti roku 2016.

Z celkové osevní plochy připadlo 1 395 307 hektarů na zrniny:

 • Pšenice: 832 062 ha
 • Žito ozimé a jarní: 22 221 ha
 • Ječmen: 327 707 ha
 • Oves: 44 065 ha
 • Kukuřice na zrno: 83 762 ha

Luskoviny, cukrovka i olejniny zaznamenaly vzestupný trend oproti roku 2016. Luskovinami bylo v letošním roce oseto 42 857 ha, cukrovkou 66 101 ha a olejninami 479 523 ha. Řepka olejka byla v letošním roce pěstována na 394 262 hektarech.

Plodiny sklizené na zeleno v roce 2017 zaznamenaly klesající trend. V roce 2016 byly pěstovány na 484 835 ha, v roce 2017 na 465 397 ha.

 • Jednoleté pícniny: 275 884 ha
 • Kukuřice na zeleno a na siláž: 225 556 ha

Jetel červený společně s vojtěškou zaznamenaly zvýšení osevní plochy oproti roku 2016. Vojtěškou bylo oseto 62 508 ha a jetelem červeným 59 778 ha.

Stejnou osevní plochu si udržely brambory – 23 418 hektarů.

Odhad výnosů

Na základě zjišťování k 15. září 2017 odhaduje Český statistický úřad sklizeň obilovin ve výši 7 274 000 tun při průměrném výnosu 5,40 t/ha. Proti skutečnosti roku 2016 to znamená snížení hektarového výnosu o 0,95 tun a produkce o 1 301 000 tun. Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno ve výši 533 000 tun je ve srovnání s loňskou úrovní nižší o 313 000 tun, tj. o 37,0 %.

Očekávaná produkce brambor celkem (při započítání výsledků raných brambor odhadovaných v červenci) dosáhne 615 000 tun při průměrném výnosu 26,25 t/ha (loni 29,88 t/ha), z toho brambor ostatních 532 000 tun (výnos 27,20 t/ha; loni 31,36 t/ha). Odhad produkce cukrovky technické dosahuje 4 096 000 tun, tj. v porovnání s minulým rokem o 23 000 tun (o 0,5 %) méně. Hektarový výnos se očekává ve výši 61,96 tun a je o 5,84 t/ha nižší než v roce minulém.

Hektarový výnos řepky 2,90 tun se v porovnání se skutečností v roce 2016 snížil o 0,56 tun na jeden hektar, tj. o 16,3 %. Celková produkce řepky se očekává ve výši 1 142 000 tun, tj. o 217 000 tun (o 16,0 %) méně než v roce 2016.

Poprvé byla v letošním roce odhadována produkce pícnin. Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž dosáhne při očekávaném hektarovém výnosu 34,01 tun 7 669 tis. tun, tj. o 1 877 000 tun méně než loni. Hektarový výnos 34,01 tun je o 6,71 tun (tj. o 16,5 %) nižší než v loňském roce. Nižší je i předpokládaná produkce sena víceletých pícnin. Produkce sena jetele červeného dosahuje 372 tis. tun a vojtěšky 401 000 tun . Odhadovaný výnos jetele červeného je 6,22 t/ha (loni 7,73 t/ha) a výnos vojtěšky je 6,41 t/ha (loni 8,07 t/ha).


Lucie Rysová
Zdroje:
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky, dostupné z <http://www.apic-ak.cz/data_ak/17/k/M/MMV1712.pdf>
Porážky hospodářských zvířat – říjen 2017, dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-rijen-2017>
Zemědělství 3. čtvrletí roku 2017, dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zemedelstvi-3-ctvrtleti-2017>
Soupis ploch osevů – k 31. 5. 2017, dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2017>
Bilance rostlinných výrobků, dostupné z <http://www.apic-ak.cz/novinky/bilance-rostlinnych-vyrobku-1-pololeti-2017.php>
Chov skotu – první polovina roku 2017, dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/chov-skotu-1-pololeti-2017>
Odhad sklizní – září 2017, dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/cri/odhady-sklizni-zari-2017>